User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regionalt planforum

Regionalt planforum er en møteplass mellom kommunene og det regionale nivået for diskusjon, samhandling og avklaring rundt større plansaker. Planforum er forankret i Plan- og bygningslovens § 5-3. Fylkeskommunen er ansvarlig for ledelse og sekretariat.

Både kommunene og sektormyndigheter kan melde inn saker til regionalt planforum. Her skal statlige, regionale og kommunale interesser bli kartlagt og de skal søke samordnet, gjennom regionale og kommunale planer.

Aktørene som er med i det regionale planforumet i Trøndelag er: fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens Vegvesen, NVE, Bane NOR, Sametinget, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Statsbygg, Direktoratet for mineralforvaltning og Kartverket.

Møtedatoer og sted

Regionalt planforum har møter to ganger i måneden, forutsatt at det er meldt inn saker.

Den første onsdagen i måneden på Fylkets hus, Steinkjer, og den tredje onsdagen i måneden på Fylkeshuset i Trondheim. Kjernetid 10:00-14:00. 

Her finner du møtedatoene våren 2019

Her finner du oversikt over møter, underlagsdokumenter og referat

Om kommunen ønsker det, og det ikke er flere kommuner som har meldt interesse for å delta på samme møte, kan også planforumet reise ut til kommunen.

Hvordan melder kommunene sin interesse?

Kommunene melder inn saker til møte i regionalt planforum på e-post til .

Brosjyre Regionalt planforum
Innmeldingsskjema sak til Regionalt planforum i Trøndelag

Sist oppdatert 04.06.2019