Regionalt planforum

Regionalt planforum er en møteplass mellom kommunene og det regionale nivået for diskusjon, samhandling og avklaring rundt større plansaker.

Planforum er forankret i Plan- og bygningslovens § 5-3. Fylkeskommunen er ansvarlig for ledelse og sekretariat.

Både kommunene og sektormyndigheter kan melde inn saker til regionalt planforum. Her skal statlige, regionale og kommunale interesser bli kartlagt og de skal søkes samordnet, gjennom regionale og kommunale planer.

Aktørene som er med i det regionale planforumet i Trøndelag er: Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Statens Vegvesen, NVE, Bane NOR, Sametinget, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Forsvarsbygg, Statsbygg, Direktoratet for mineralforvaltning og Kartverket.

Møtedatoer og sted

Regionalt planforum har møter to ganger i måneden, forutsatt at det er meldt inn saker. 

Møtedatoer 2024

I utgangspunktet er alle møtene på Teams. Det er mulighet for fysiske møter for store, eller kompliserte saker (f.eks kommuneplanens samfunnsdel og arealdel). 

 

Kl 10.00 Kommuneplanens arealdel, Trondheim kommune

  • Ca 10 min: Velkommen  
  • Ca 45 min: presentasjon av saken med utgangspunkt i innsendt problemstilling  
  • Ca 45 min: Runde rundt bordet, mulighet for spørsmål
  • Ca 10 min: Oppsummering og avslutning

Innmeldingsskjema 

Mer informasjon kommer. 

 

Hvordan melder kommunene sin interesse?

Kommunene melder inn saker til møte i regionalt planforum på e-post til , med kopi til  .

Brosjyre Regionalt planforum
Innmeldingsskjema (Word)

 

31.01.2024 Kommuneplanens arealdel Snåsa kommune

Referat

10.01.2024 Kommuneplanens arealdel Nærøysund kommune

Referat

Presentasjon

10.01.2024 Reguleringsplan for gangbru over Gaula

Referat 

Presentasjon

15.11.2023 Detaljregulering av Østre Rosten 82, 84, 86, 88 og 90 - Trondheim kommune

Referat

Presentasjon

18.10.2023 Reguleringsplan Øvre Husby, Leka kommune

Referat

18.10.2023 Reguleringsplan Einvika, Leka kommune

Referat

18.10.2023 Rosenborg gang- og sykkelbru, Trondheim kommune

Referat

Presentasjon

04.10.2023 Regional plan for arealbruk og regional planstrategi

Referat

Presentasjon 

Presentasjon arealregnskap

Presentasjon utfordringsbilde regional planstrategi 

06.09.2023: Kommuneplanens arealdel, Verdal kommune 

Referat

06.09.2023:  Hopla RA, Levanger kommune

Referat

06.09.2023: Reguleringsplan for Reinholdthagan, Røros kommune 

Referat

 

14.06.2023 Reguleringsplan FV 770 Kolvereid-Nakling

Referat

Presentasjon

Silingsrapport

Silingsrapport, vedlegg 1

14.06.2023 Regional planstrategi, Trøndelag fylkeskommune

Referat

Presentasjon

07.06.2023 Klimaplan, Trondheim kommune

Referat

Presentasjon

Lenke til Trondheim kommune sitt arbeid med planen

07.06.2023 Reguleringsplan Skei havneområde, Leka kommune

Referat

Planutkast

Plan for anskaffelse av ferje og hurtigbåt Leka

03.05.2023 Eiktyr Industripark, Orkland kommune

Referat

Presentasjon

03.05.2023 Kommuneplanens arealdel, Verdal kommune

Referat

Presentasjon

02.05.2023 Kommuneplanens samfunnsdel - Frosta kommune

Referat

Presentasjon

Strategidokument

Innspill fra Husbanken

18.04.2023 Kommuneplanens samfunnsdel - Leka kommune

Referat 

Presentasjon av Leka kommune

Innspill fra Husbanken

15.03.2023 Områdeplan Brekkåsen - Melhus kommune 

Presentasjon av Melhus kommune 

Referat

15.03.2023 Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Jyssan - Skaun 

Presentasjon av Skaun kommune

Referat

15.02.2023 Kråmyra og Matmortua næringspark - Nærøysund kommune 

Presentasjon av Nærøysund kommune

Referat

01.02.2023 Reguleringsplan Lundamovegen 483 - Melhus kommune 

Presentasjon av Melhus kommune

Referat

18.01.2023 Regional plan for arealbruk

Presentasjon av Trøndelag fylkeskommune

Referat

14.12.2022

Reguleringsplaner Verdal kommune

Referat Verdal kommune

Presentasjon Ørin Nord

Presentasjon gang- og sykkelveg Vallstad - Lysthaugen

Presentasjon Nestvoldjordet og Bergsmyr

30.11.2022

Områdeplaner i Trondheim sentrum

Referat områdeplaner, Trondheim kommune

Presentasjon fra Trondheim kommune

16.11.2022

Kl 10.00 Indre Fosen, Amborneset

Referat Indre Fosen, Amborneset

Oppstartsvarsel

Fylkeskommunens uttalelse til oppstartsvarsel

Statsforvalterens uttalelse til oppstartsvarsel

Fylkeskommunens uttalelse til endring av reguleringsplan

Kl 12.00 Steinkjer kommune, Leinsgrenda

Referat Steinkjer kommune, Leinsgrenda

Kart fra kommuneplanens arealdel

02.11.2022

Kl 09.00 Statens vegvesen, E6 Mediå-Nordlandsgrensen

Referat E6 Mediå-Nordlandsgrensen

Presentasjon

Oversiktskart E6 Grong-Gartland

Kart Tromselvbrua

Oversiktskart E6 Mellingsmoen-Nordland grense

Kl 11.00 Trondheim kommune, kommuneplanens arealdel

Referat

Presentasjon

Lenke til hjemmeside

19.10.2022

Referat Frøya badeanlegg

Presentasjon Frøya badeanlegg

 07.09.2022

Referat BaneNor

Presentasjon BaneNor

15.06.2022

Områdereguleringsplan skiløyper i Gjevilvassdalen, Oppdal kommune

Klima- og energiplan, Trondheim kommune

Reguleringsplan Ørin, Verdal kommune

08.06.2022

Valsåsmyra 19, Indre Fosen kommune

Lerkendal øst, Trondheim kommune

Kommuneplanens arealdel, Orkland kommune

11.05.2022

Planprogram kommuneplanens arealdel, Namsos kommune

04.05.2022

NTNU campussamling delområde 1 og 2

27.04.2022

Reguleringsplan Fruvollen, Røros kommune

Kommuneplanens samfunnsdel, Trondheim kommune

30.03.2022

Kommuneplanens arealdel, Orkland kommune

16.03.2022

Reguleringsplan Sjøkanten, Steinkjer kommune

02.03.2022

Kommuneplanens arealdel, Frøya kommune

16.02.2022

Reguleringsplan E6, Nedgård - Toset, Rennebu kommune

Lauvåsen pukk, Stormyra næringsområde og Deponi Hell Miljøpark, Stjørdal kommune

09.02.2022

Reguleringsplan Mosøya, Melhus

26.01.2022

Referat Byutviklingsstrategi, Levanger kommune

05.01.2022

Kapasitetsøkende tiltak, Trønderbanen

 

15.12.2021

Ranemsletta, Overhalla kommune

24.11.21

Orkland kommune: kommuneplanens arealdel

10.11.21

Inderøy kommune: kommuneplanens arealdel 

Presentasjon Inderøy kommune

Trondheim kommune: kommunedelplan Sluppen

Presentasjon kommunedelplan Sluppen

20.10.21

Skaun kommune: Furuvika næringsområde

Trondheim kommune: planprogram KPA

06.10.2021

Trondheim kommune: NTNU Campussamling

01.09.2021

Lierne: Mebygda

Åfjord: Stokkøya hytter og parsellhage

 

16.06.2021
TRFK: Gjennomgang av planforum

Røyrvik: Joma gruver referat

Røyrvik: Joma gruver presentasjon

Røyrvik: Joma gruver innspill vannregionmyndighet

Frøya: Næringsområder i kommuneplanens arealdel

Statsbygg/ Trondheim: NTNU Campus referat
Statsbygg/ Trondheim: NTNU Campus presentasjon

02.06.2021
Midtre Gauldal: E6 Skogheim - Fossum 
Nærøysund: Kråkøya del 11
Namsos: Sverres gate 33

19.05.2021
Leka: Skei Havneområde

05.05.2021
Kystsoneplan referatog presentasjon

Frøya: Familiepark Mausund

Frøya: Hestøya næringsområde

Frøya: Tuvnes - Storheia

21.04.2021
Lierne: Ulland resort
Jørrestolen

17.03.2021
Oppdal: Gorsetgrensa øvreRennebu: Detaljreguleringsplan for Svarttjønna sør

03.03.2021
Flatanger: Sitter - Lauvsnes

17.02.2021
Ørland: Detaljreguleringsplan for del av Brekstadbukta

03.02.2021
Ørland kommune: Ottersbo deponi og massemottak  Verdal kommune: Transportbånd Tromsdalen - Ørin
Rennebu kommune: E6 Nedgård - Toset 

20.01.2021
Statsbygg: NTNU CampussamlingTrondheim kommune: Kommunedelplan Klett
Malvik kommune: Hommelvik StasjonsbyOrkland kommune: TverrforbindelseLierne: Eidesmoen hyttefelt

 

Pilot-prosjekt: Kommuneplanens samfunnsdel i Regionalt planforum

Trøndelag fylkeskommune deltar i et KS FoU-prosjekt om fylkeskommunes rolle som planfaglig veileder. Programmet går over tre år og er etter hvert utvidet med statsforvalterne.  

Som en del av dette arbeidet skal Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune, våren 2023, delta i en pilot om nye samhandlingsformer i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (KPS). Dette arbeidet vil vi gjøre sammen med kommuner i Trøndelag, som enten er helt i startfasen av revisjon av samfunnsdelen, eller som nylig har fastsatt planprogram. 

Videreutvikle Regionalt planforum 

Vi ønsker å videreutvikle regionalt planforum på en slik måte at det også kan fungere godt til dialog om og veiledning til kommuneplanens samfunnsdel. Det er hensiktsmessig for alle parter om det regionale nivået kan vri ressursbruken sin på veiledning over fra utfyllende skriftlige uttalelseved høring over til innspill  tidligere i prosessen.

Vi har et velfungerende regionalt planforum i dag, men det er tilpasset arealsaker, noe som både innmeldingsskjema og deltakelse fra det regionale nivået viser. Skal vi få planforum til å fungere godt for KPS vil det kreve en del tilpassinger, bl.a. på nytenking rundt innmelding, aktører og formen på møtet.  

Arbeid i prosjektet

Pr i dag er det tre kommuner som er med i prosjektet. De har akkurat startet prosessen med kommuneplanens samfunnsdel. Disse tre kommunene har fått møtedatoer i planforum, som nødvendigvis ikke svarer til møtedatoene vi har satt av til planforum. 

Prosjektet i planforum skal være ferdig i løpet av våren 2023, med evaluering i etterkant. 

Vi har mulighet til å ta med flere kommuner, og ønsker din kommune å drøfte kommuneplanens samfunnsdel kan dere ta kontakt med oss. 

Sist oppdatert 18.12.2023