Åarjelsaemien

Åarjelsaemien dïedte

Trööndelagen fylhkentjïelte lea akte dejstie njieljie reeremefylhkentjïeltijste mej dïedte saemien gïelen jïh kultuvren åvteste. Trööndelage lea dïhte stööremes bielie åarjelsaemien dajveste mij lea Helgelaanten luvhtie noerhtene Engerdalen gåajkoe åarjene. Daelie fylhkentjïelten nænnoesåbpoe råålla goh siebriedahkeevtiedæjja. Daate sæjhta gaskem jeatjah jiehtedh fylhkentjïelte enn stuerebe dïedtem åådtje saemien gïelem, kultuvrem jïh siebriedahkejieledem evtiedidh, nænnoestidh jïh våajnoes darjodh.

Laavenjostoelatjkoe Saemiedigkien jïh Trööndelagen fylhkentjïelten gaskem, man bïjre seamadin 13.12.2018, evtiedimmiem saemien kultuvre- jïh siebriedahkesuerkijste buerkeste. Trööndelagen fylhkentjïelte lea joekoen leavloem bïejeme daejtie suerkide latjkosne:

• Regijonaale soejkesjimmie jïh areaalereereme
• Almetjehealsoe- healsoe jïh sosijaaledïenesjh
• Staarepolitihke
• Lïerehtimmie
• Jieleme
• Tjeahpoe jïh kultuvre
• Kultuvremojhtesereereme
• Gïele

Daej suerkiej leah gellie ektie gaskesemierieh. Gaskem jeatjah soejkesjimmie areaaleåtnoste daerpiesvoetem gåatomedajvijste tsavtsa. Båatsoe sijjen gåatomedajvh miehtjesne åtna.
Åarjelsaemien gïele jïh kultuvre leah lïhke vïedteldihkie saemien jieliemidie jïh gaavnedimmiesijjide. Jieliehtimmie jïh åtnoe åarjelsaemien gïeleste jïh kultuvreste leah jearohke eadtjohke naemien båatsoste, Trööndelagen fylhkentjïelte sæjhta viehkiehtidh åarjelsaemien gïelem jieliehtidh jïh gïelem vielie våajnoes darjodh viehkine:
• Saemien gïelem våajnoes darjodh byögkeles tjiehtjielinie
• Åtnoem saemien gïeleste lissiehtidh
• Daajroem jïh maahtoem saemien gïelen bïjre nænnoestidh
• Saemien gaavnedimmiesijjieh gorredidh jïh evtiedidh
• Jåarhkelïerehtimmiem åarjelsaemien gïelesne, båatsosne jïh duedtesne faalehtidh
Fylhkentjïelte sov barkoem prioriteerede dej åeliedimmiej mietie mah leah latjkosne vadtasovveme.

 

Trööndelagen fylhkentjïelte lea Saemien Raeriem/Samisk råd tseegkeme. Raeresne politihkerh, tjirkijh saemien siebrijste, reeremistie jïh universiteeteste. Maahtah meatan fulkedh mej aamhtesigujmie raerie barka daesnie.

Åarjelsaemien dajvesne Trööndelagen fylhkentjïelte laavenjostoem åtna gïelejarngigujmie Sïjti Jarnge Aarbortesne, Gïeleaernie Raarvihkesne, Gïelem nastedh Snåasesne jïh Aajege Rørosesne.

Lissine Trööndelagen fylhkentjïelte jïh Trööndelagen Fylhkenålma laavenjostoelatjkoem utnieh Nordlaanten fylhkentjïeltine jïh Nordlaanten Fylhkenålmine åarjelsaemien lohkehtæjjaviermien bïjre. Viermie gaajhkh lohkehtæjjah gaajhkine njieptjine skuvlevierhkesne feerhmie. Viermien åvtehke daelie Kråangken jåarhkeskuvlesne barka.

Jeatjah sjyöhtehke svaalhtesh:

Dåarjoe prosjektide mah gïelem jïh kultuvrem eevtjieh:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/kultur/kulturtilskudd-priser-og-stipend/tilskudd-til-sprak-og-kulturfremmende-prosjekter/

Gærjabusse:

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/kultur--og-bibliotekbuss/om-kultur--og-bibliotekbussen/

Sist oppdatert 02.12.2019