User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Åarjelsaemien

Snåase tjïelte jïh Noerhte-Trøøndelaagen fylhkentjïelte leah guektiengïelen tsiengelen 1. biejjien 2008 raejeste, jïh Snåase tjïelte lea dehtie miereste meatan sjidteme reeremedajven saemien gïelese. Daate lea akte histovrijes heannadimmie åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese, Snåasen tjïeltese jïh Noerhte-Trøøndelaagen fylhkese. Maam dïhte sæjhta jiehtedh fylhkentjïeltese?

Tjaaleldh saadtegh /aamhtsh åarjelsaemien sïjhtebe åarjelsaemien gïelesne vaestiedidh. Dåastoe-almetjh jïh dah ovmessie darjoeh sïjhtieh saerniestimmieh åadtjodh dej orre krïevemi bïjre, guktie dah bøøremes goh gåarede, maehtieh hoksehtimmiem vedtedh dejtie mah åarjelsaemien soptsestieh. Bïevnesh åejvieoksesne jïh dåastoesijjesne sïjhtieh åarjelsaemien gïelesne båetedh.

Sist oppdatert 11.12.2017