Regional plan for arealbruk

Regional plan for arealbruk er et støttedokument for kommunene i deres planarbeid. Planen er et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av kommunegrenser, og peker ut en retning for utviklingen av Trøndelag frem mot 2030.

Kommuner, fylkeskommune og staten skal legge regional plan for arealbruk (RPA) til grunn for behandling av arealplaner, byggesaker og andre arealrelaterte beslutninger. RPA oppfordrer til gode avveiinger der det tas hensyn til både det økologiske, sosiale og økonomiske bærekraftperspektivet.

Kort oppsummert handler bærekraftig arealbruk i Trøndelag om at vi i fremtiden må forvalte arealene mer effektivt og på en mer miljø- og klimavennlig og attraktiv måte. Trøndelag skal kjennetegnes av en balansert utvikling med differensiert arealforvaltning som i all hovedsak bygger på dagens bosettingsmønster, men der samspillet mellom regionsentrene og lokalsentrene og bygdene rundt er en drivkraft for utviklingen av regionene i fylket.

Regionsentrene og lokalsentrene må utvikles slik at de blir mer tilgjengelige og attraktive for flere innbyggere. Vi må prioritere bokvalitet, gode levekår og nærnatur. Kjernen i utviklingen av Trøndelag ligger i våre naturgitte forutsetninger som vi må bruke til å skape fremtidig vekst. Alt på en slik måte at vi sparer matjord, vannmiljø, kulturmiljø og natur- og friluftslivsinteresser.

Regional plan for arealbruk og handlingsprogram ble vedtatt av fylkestinget 9. mars 2022. I ettertid er det laget en kortversjon av planen som også er oversatt til sørsamisk. 

 Regional plan for arealbruk 2022-2030 - Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag

Regional plan for arealbruk 2022-2030 - Kort versjon 

Regijonaale soejkesje dajveåtnose 2022– 2030 - Åenehks versjovne

Handlingsprogram 2022-2025 - Del av regional plan for arealbruk 2022-2030

Sist oppdatert 05.07.2023