Regional plan for Forollhogna - villreinens leveområde

Norge er det eneste landet i Europa som fortsatt har fjellområder med villrein, og vi har et spesielt ansvar for å ta vare på villreinen og de leveområder den er avhengig av.

For å ta vare på villreinens viktigste leveområder, samtidig som det gis muligheter for bruk av fjellet, tok miljøverndepartementet i 2007 initiativ til regionale planer for de viktigste villreinområdene i Norge. I brev datert 12. april 2007 fikk fylkeskommunene i oppdrag å utarbeide planer «for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktig for villreinens framtid i Norge». Planen skulle også «fastsette langsiktig arealforvaltning som balanserer vern og bruk for de aktuelle fjellområdene med influensområder».

Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner samarbeidet om Regional plan for Forollhogna. Arbeidet ble ledet av en styringsgruppe med politisk ledelse fra alle berørte kommuner og fylkeskommuner, samt leder i villrein-nemnda. For øvrig deltok fylkesmennene, villreinutvalg og kommunene aktivt i planprosessen. Det ble lagt vekt på å utforme en plan med god balanse mellom bruk og vern, der hensyn til både levende bygder og til villrein har stått sentralt.

Den regionale planen er en retningsgivende plan. For at planens intensjoner skal oppnås, må både lokale og regionale myndigheter i sin videre planlegging og forvaltning følge opp føringene som er gitt i plankart, retningslinjer og handlingsprogram.

Regional plan Forollhogna villreinområde 2013-2025 - Planbeskrivelse, plankart med retningslinjer og handlingsprogram

Her finner du mer informasjon om plankart og kunnskapsgrunnlag

Sist oppdatert 25.01.2022