Regional planlegging

Fylkeskommunens rolle

Informasjon om fylkeskommunens planlegging og fylkestinget som regional planmyndighet.

Arbeid med ny regional planstrategi (2024-2027)

Ny regional planstrategi skal si noe om viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og -mål, og hvilke spørsmål som skal tas opp av fylkeskommunen gjennom planlegging framover.

Trøndelagsplanen og regional planstrategi

Trøndelagsplanen definerer regionens felles overordnede mål fram mot 2030, mens regional planstrategi peker på utfordringer og behov for planlegging i hver valgperiode.

Regionale planer og handlingsprogram

Regional plan for arealbruk 2022-2030 og handlingsprogram for planen ble vedtatt av fylkestinget i Trøndelag 9. mars. Gå til dokumentene her.

Andre planer og føringer

Delplaner, strategier og øvrige styrende dokumenter