Regional planlegging

Fylkeskommunens rolle

Ansvar og oppgaver innen regional planlegging

Regional planstrategi

Utfordringer og behov for planlegging i hver valgperiode

Trøndelagsplanen

Fylkesplanen har et langsiktig tidsperspektiv og skal definere regionens felles overordnede mål fram mot 2030.

Andre planer og føringer

Delplaner, strategier og øvrige styrende dokumenter

Trøndelag vannregion

Sikrer bruk og vern av vann og vassdrag

Høring vannforvaltningsplaner

Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet vannregioner, med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram er ute på høring i perioden 6.april – 6.juli 2021.

Høring Regional plan for arealbruk

Regional plan for arealbruk 2021-2030 og handlingsprogram er ute på høring. Høringsfrist 1. september.

Regional strategi for klimaomstilling

Trøndelag har en strategi for klimaomstilling, denne skal gi inspirasjon og være en ledesnor for hvordan klimaarbeid skal gjøres i Trøndelag.