User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Regional planlegging

Fylkeskommunens rolle

Ansvar og oppgaver innen regional planlegging

Regional planstrategi

Utfordringer og behov for planlegging i hver valgperiode

Trøndelagsplanen 2018-30

Fylkesplanen har et langsiktig tidsperspektiv og skal definere regionens felles overordnede mål fram mot 2030.

Andre planer og føringer

Delplaner, strategier og øvrige styrende dokumenter

Vannregion Trøndelag

Sikrer bruk og vern av vann og vassdrag