Regional planlegging

Fylkeskommunens rolle

Ansvar og oppgaver innen regional planlegging.

Trøndelagsplanen og regional planstrategi

Fylkesplanen har et langsiktig tidsperspektiv og skal definere regionens felles overordnede mål fram mot 2030. Regional planstrategi peker på utfordringer og behov for planlegging i hver valgperiode.

Andre planer og føringer

Delplaner, strategier og øvrige styrende dokumenter

Regional strategi for klimaomstilling

Trøndelag har en strategi for klimaomstilling, denne skal gi inspirasjon og være en ledesnor for hvordan klimaarbeid skal gjøres i Trøndelag.