Trøndelagsplanen og regional planstrategi

Trøndelagsplanen strekker seg langt fram i tid. Planen definerer regionens felles overordnede mål fram mot 2030 og ble vedtatt av fylkestinget i desember 2018. Trøndelagsplanen skal være førende for alle andre planer og strategier i Trøndelag.

Trøndelagsplanen 2019-2030

Trøndelagsplanen 2019-2030 har tre temaområder:

  • Bolyst og livskvalitet
  • Senterstruktur og kommunikasjoner
  • Kompetanse, verdiskaping og naturressurser

I tillegg har planen flere gjennomgående tema, som livskraftige distrikter, folkehelse og klima, miljø og det grønne skiftet. Bærekraft er en overordnet føring.

Her kan du lese Trøndelagsplanen 2019-2030

Trøndelagsfylkene har hatt felles fylkesplan i en årrekke. Dette er første Trøndelagsplan som ny, samlet fylkeskommune. Planprosessen har involvert en lang rekke aktører i Trøndelag, og arbeidet har vært på agendaen i mange møter og ulike fora for å sikre god regional forankring av mål og prioriteringer.

Regional planstrategi

Fylkeskommunen er regional planmyndighet. Det lages regional planstrategi en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering av fylkestinget. Planstrategien skal gjøre rede for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal prioriteres gjennom videre regional planlegging.

Trøndelagsplanen - Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2020-2023

Ny regional planstrategi (2024-2027)

Arbeidet med ny regional planstrategi er i gang. På denne sida kan du følge prosessen:

Arbeid med ny regional planstrategi

 

Kontaktinformasjon

Sigrid Tørriseng Angen
Seksjonsleder
74 17 63 10 907 14 453
Sist oppdatert 14.04.2023