Andre planer og føringer

Denne siden er under etablering. Planer settes inn etter hvert som de får en operativ lenke.

Regionale planer etter plan- og bygningsloven

Felles fylkesplan 2009-2012  (T)

Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag (N-T)

Regional plan for folkehelse i Nord-Trøndelag 2015-2020 (N-T)

Regional folkehelseplan (S-T)

Vannforvaltningsplan 2022 - 2027 (T)

Regional plan for kulturminner for Sør-Trøndelag 2013 - 2017 (S-T)

Fylkesplan for vindkraft i Sør-Trøndelag del I: Faktadel

Fylkesplan for vindkraft i Sør-Trøndelag del II: Retningslinjer

Regionale strategier

Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022

Balansekunst - Vedlegg til kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022

Anleggsstrategi idrett og friluftsliv  (S-T)

Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag  2016-2020  (T)

Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 (T)

Strategiplan for kulturnæringer Trøndelag 2009-2016 (T)

Museumsstrategi for Sør-Trøndelag fylke 2015 - 2018

Plan for profesjonell kunst 2007-2011  (N-T)

Regional strategi for arealbruk (S-T)

Regional strategi for audiovisuelle uttrykk i Trøndelag 2015 - 2025 (T)

Regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv 2014 – 2019 (S-T)

Samferdselsstrategi og -organisering mot 2030

Strategi for bibliotekene i Sør-Trøndelag 2015 – 2019 (S-T)

Strategi for idrett og friluftsliv i Nord-Trøndelag 2013 – 2016 (N-T)

Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen (N-T)

Strategi for innovasjon og verdiskaping for Trøndelag 

Øvrige regionale føringer

Økonomiplan 2018 – 2021 for Trøndelag fylkeskommune – Utfordringsdokument (T)

Handlingsplan for kulturminnepolitikk (N-T) 

Handlingsplan for likestilling og mangfold i NT 2011-2012  (N-T)

Landbruksmelding for Trøndelag (T)

Regionalt bygdeutviklingsprogram og handlingsplan for landbruksmelding Trøndelag (2018-2022) (T)

Melding om kystskogbruket 2015 (T +flere)

Museumsstrategisk plattform for Nord-Trøndelag fylkeskommune (N-T)

Regijovnaale dahkoesoejkesje åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese 2013-2017  (N-T)

Regional handlingsplan for sørsamisk språk og kultur 2013-2017 (N-T)

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trøndelag (T)

Ungdomspolitisk plattform 2015 -2018 (N-T)

Samferdselsstrategi for Fosen (S-T)

Teaterstrategisk plattform 2010 – 2015 (N-T)

Handlingsprogram 2018-19 for strategien "Et verdiskapende Trøndelag"

Matmanifest Trøndelag

Regionale områdeplaner

Arealutvikling i Trondheimsregionen – IKAP 2

Regional plan for Røros bergstad og Circumferensen (S-T)

Regional plan for Dovrefjellområdet (S-T og flere)

Forollhogna - Villreinens leveområde (S-T)

Interkommunal kystsoneplan (S-T)

Statlige føringer

Staten gir ulike føringer for å ivareta nasjonale og regionale interesser i planleggingen. Dette omfatter blant annet nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, ulike statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser.

Nasjonale forventninger etter plan- og bygningslovens § 6-1

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging

Statlige planretningslinjer etter plan- og bygningslovens § 6-2

Statlig planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

 

Sist oppdatert 17.01.2023