Regional planstrategi (2024-2027)

Regional planstrategi 2024-2027 ble vedtatt 11.06.2024 og er førende for planarbeidet i fylket i denne fylkestingsperioden frem til 2027.

Planstrategien er tett knyttet til Trøndelagsplanen. Trøndelagsplanen er den langsiktige planen for fylket som er førende for alle andre planer og strategier i Trøndelag mot 2030, mens den regionale planstrategien er styrende på kort sikt i fylkestingsperioden 2024-2027. Regional planmyndighet skal etter plan- og bygningsloven minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi. Sammen utgjør Trøndelagsplanen og regionalplanstrategi 2024-2027 en felles utviklingsplan for Trøndelag i de kommende årene.

I regional planstrategi 2024-2027 legges det føringer for prioriteringer og satsinger i fylkestingsperioden. I strategien beskrives utfordringer, muligheter og satsingsområder, og hvilke spørsmål som skal løses gjennom planer. I planstrategien gis en vurdering av eksisterende planer og strategier, og det er gjort en prioritering av nye planbehov.

Planstrategien er utarbeidet i samarbeid med kommuner, statlige etater, organisasjoner og andre som berøres av planarbeidet. Planstrategien skal legges til grunn for planarbeid i fylkeskommunen, kommunene, og statlige og regionale organer.

Satsingsområder

Planstrategien har tre satstingsområder.

Satsingsområde 1:

I Trøndelag tar vi ansvar for klima- og naturutfordringene gjennom:

 • en grønn omstilling av næringsliv og lokalsamfunn
 • å sikre arealbruk og energiforsyning som muliggjør en bærekraftig utvikling og grønn omstilling
 • å være robust i møte med klimaendringene
 • å ta ansvar for Trondheimsfjorden, og gjennom en grundig prosess bedre den økologiske tilstanden til fjorden
 • å jobbe for å bevare naturmangfoldet
 • å sikre fornybare og fremtidsrettede løsninger som dekker energibehovet til hele fylket

De viktigste planene for å sikre at Trøndelag tar sitt ansvar for klima og naturutfordringer er blant annet:

 • Regional plan for arealbruk (2023-2030)
 • Regional strategi for klimaomstilling (2021-2030)
 • Regional plan for vannforvaltning (2022-2027)
 • Regionale planer for ivaretakelse av villrein og Verdiskapingsstrategien (2022-2025)

I tillegg har andre planer og strategier også en rolle knyttet til dette satsingsområdet. Det jobbes med en Energistrategi mot 2050.

Satsningsområde 2:

I Trøndelag skaper vi en god samfunnsberedskap i et trygt, helsefremmende og inkluderende Trøndelag gjennom:

 • Et trygt og beredt Trøndelag, som er mer attraktivt og mindre sårbart
 • Infrastruktur og mobilitetsløsninger som knytter Trøndelag og tilgrensende fylker og regioner bedre sammen
 • En trygg oppvekst for gode liv i utdanning, jobb og fritid
 • Kultur og frivillighet som skaper engasjement og lokal tilhørighet
 • Samfunnsdeltakelse for alle

De viktigste planene for å sikre et trygt, helsefremmende og inkluderende Trøndelag er blant annet:

 • Vegstrategi for Trøndelag (2023-2032)
 • Samferdselsstrategi for Trøndelag (vedtatt 2017)
 • Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag (2019- 2022)
 • Regional plan for kulturmiljø (2022-2030)

Satsningsområde 3:

I Trøndelag får vi nok arbeidskraft og rett kompetanse for å møte et arbeids- og næringsliv i endring gjennom:

 • Innovasjon, digitalisering og teknologisk utvikling som gjør Trøndelag i stand til å møte utfordringene
 • At vi har kapasitet og kompetanse til å møte demografiske endringer og grønn omstilling

De viktigste planene for å sikre at Trøndelag har nok arbeidskraft og rett kompetanse for å møte et arbeidsliv i endring i årene som kommer er blant annet:

 • Kompetansestrategien (2023 – 2027)
 • Verdiskapingsstrategien (2022-2025)
 • Skolebruksplan og helhetlig tilbudsstruktur for Trøndelag (2024-2026)
 • Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag (2019- 2022)

Hele planstrategien finner du her: lenke kommer

 

Høringsprosessen

Planstrategien var på høring våren 2024. Det er lenket til høringsinnspillene og høringsdokumentene under.

Dokumenter

Høringsbrev

Høringsutkast Regional planstrategi 2024-2027

Høringsinnspill

Allskog
Bane Nor
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helse Nord-Trøndelag
Holtålen kommune
Innherred regionråd
Kartverket Trøndelag
Kompetanseforbundet
LO
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Museene Arven
Museene i Sør-Trøndelag
Nord fiskarlag
Nordland fylkeskommune
Norges museumsforbund
Norske lakseelver
NTNU
Røros kommune
Sametinget
Statens vegvesen
Statsforvalteren
Steinkjer kommune
Trondheim kommune
Trondheimsregionens friluftsråd
Trøndelag musikkråd
Ungdommens fylkesutvalg

 

Utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag

Det er ut fra kunnskapsgrunnlaget laget et oppsummert utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag, som gir en vurdering av viktige utfordringer og kobler dette sammen med muligheter, og som danner grunnlag for forslag til satsingsområder for planstrtegien. Utfordrings- og mulighetsbilde er behandlet politisk i hovedutvlg og fylkesutvalg i november 2023, og det er vedtatt satsingsområder som skal legges til grunn for det videre arbeidet med planstrategien.

Utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag

Viktige tema

Det er laget diskusjonsnotater på viktige tema for samfunnsutviklingen, som er lagt fram for politiske utvalg i fylkeskommunene, kommunene og andre i løpet av våren 2023.

Viktige tema er:

 • Demografi
 • Folkehelse
 • Klima, natur og areal
 • Verdiskaping og kompetanse
 • Energiforsyning
 • Samfunnssikkerhet
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Økonomiske rammebetingelser for offentlig sektor

Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget og innspill

Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi 2024-2027 ble lagt fram som egen sak for fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune på møte 23. august 2023, i sak 173/23:
Sak 173/23 fylkesutvalget; Regional planstrategi 2024-2027 - oppsummering av kunnskapsgrunnlaget og innspill til dette

De ulike temaene i kunnskapsgrunnlaget

Tema kultur barn og unge er en del av kunnskapsgrunnlaget for handlingsplan kultur barn og unge som er under utarbeidelse, og utdyper en del av funnene i tema folkehelse. 

Kunnskapsgrunnlag energisystemet

Dette kunnskapsgrunnlaget ble lagt fram for Fylkestinget som en egen sak (52/23), og er en del av grunnlaget for en energistrategi for Trøndelag fram mot 2050. 

Nytt kunnskapsgrunnlag trøndersk landbruk

I diskusjonsnotatet om verdiskaping og kompetanse ble det vist til pågående arbeid med nytt kunnskapsgrunnlag om landbruket i Trøndelag, som er tilgjengelig her:  
Rapport: Kunnskapsgrunnlag trøndersk landbruk - verdiskaping og ringvirkninger av landbruksbasert næring i Trøndelag (PDF)

Opptak webinarer

 

Sist oppdatert 08.05.2024