Arbeid med ny regional planstrategi (2024-2027)

Regional planstrategi er Trøndelagsplanens kortsiktige del. Planstrategien skal si noe om viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og -mål, og hvilke spørsmål som skal tas opp av fylkeskommunen gjennom planlegging framover. Oversikten over folkehelseutfordringer i Trøndelag skal inngå som grunnlag for arbeidet med strategien.

Lages i samarbeid

Planstrategien skal lages i samarbeid med kommuner, statlige etater, organisasjoner og andre som berøres av planarbeidet. Den skal også legges til grunn av kommunene, og statlige og regionale organer i deres videre planarbeid.

Utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag

Det er ut fra kunnskapsgrunnlaget laget et oppsummert utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag, som gir en vurdering av viktige utfordringer og kobler dette sammen med muligheter, og som danner grunnlag for forslag til satsingsområder for planstrtegien. Utfordrings- og mulighetsbilde er behandlet politisk i hovedutvlg og fylkesutvalg i november 2023, og det er vedtatt satsingsområder som skal legges til grunn for det videre arbeidet med planstrategien.

Utfordrings- og mulighetsbilde for Trøndelag

Satsingsområder

Følgende satsingsområder ble vedtatt i fylkesutvalget 21. november 2023, og skal legges til grunn for utarbeidelse av ny regional planstrategi for 2024-2027:

Trøndelag tar sitt ansvar for klima- og naturutfordringene

 • Grønn omstilling av næringsliv og lokalsamfunn
 • Sikre arealbruk og energiforsyning som muliggjør en bærekraftig utvikling og grønn omstilling
 • Robust i møte med klimaendringene
 • Trøndelag tar ansvar for Trondheimsfjorden, og skal gjennom en grundig prosess bedre den økologiske tilstanden til Trondheimsfjorden
 • Vi jobber for å bevare naturmangfoldet.
 • Fornybare og fremtidsrettede løsninger som dekker energibehovet til hele fylket

Et trygt, helsefremmende og inkluderende Trøndelag

 • Et trygt og beredt Trøndelag, som er mer attraktivt og mindre sårba
 • Infrastruktur og mobilitetsløsninger som knytter Trøndelag og tilgrensende fylker og regioner bedre sammen
 • Trygg oppvekst for gode liv i utdanning, jobb og fritid
 • Kultur og frivillighet skaper engasjement og lokal tilhørighet
 • Samfunnsdeltakelse for alle

Trøndelag har nok arbeidskraft og rett kompetanse for å møte et arbeids- og næringsliv i endring

 • Innovasjon, digitalisering og teknologisk utvikling er nødvendig for å møte utfordringene
 • Kapasitet og kompetanse til å møte demografiske endringer og grønn omstilling

Viktige tema

Det er laget diskusjonsnotater på viktige tema for samfunnsutviklingen, som er lagt fram for politiske utvalg i fylkeskommunene, kommunene og andre i løpet av våren 2023.

Viktige tema er:

 • Demografi
 • Folkehelse
 • Klima, natur og areal
 • Verdiskaping og kompetanse
 • Energiforsyning
 • Samfunnssikkerhet
 • Samferdsel og infrastruktur
 • Økonomiske rammebetingelser for offentlig sektor

Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget og innspill

Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi 2024-2027 ble lagt fram som egen sak for fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune på møte 23. august 2023, i sak 173/23:
Sak 173/23 fylkesutvalget; Regional planstrategi 2024-2027 - oppsummering av kunnskapsgrunnlaget og innspill til dette

De ulike temaene i kunnskapsgrunnlaget

Tema kultur barn og unge er en del av kunnskapsgrunnlaget for handlingsplan kultur barn og unge som er under utarbeidelse, og utdyper en del av funnene i tema folkehelse. 

Kunnskapsgrunnlag energisystemet

Dette kunnskapsgrunnlaget ble lagt fram for Fylkestinget som en egen sak (52/23), og er en del av grunnlaget for en energistrategi for Trøndelag fram mot 2050. 

Nytt kunnskapsgrunnlag trøndersk landbruk

I diskusjonsnotatet om verdiskaping og kompetanse ble det vist til pågående arbeid med nytt kunnskapsgrunnlag om landbruket i Trøndelag, som er tilgjengelig her:  
Rapport: Kunnskapsgrunnlag trøndersk landbruk - verdiskaping og ringvirkninger av landbruksbasert næring i Trøndelag (PDF)

Opptak webinarer

Videre arbeid

Det tas sikte på framleggelse av forslag til Trøndelagsplanens kortsiktige del, regional planstrategi 2024-27 for fylkestinget i februar 2024. Planstrategien vil blant annet inneholde en nærmere beskrivelse av satsingsområdene for fylkestingsperioden, og en vurdering av planer og planbehov for perioden.

Fylkestinget tar stilling til forslaget og utsending på høring. Høringsperioden vil være minimum seks uker vinteren 2023/24. Endelig forslag til planstrategi vil lages på basis av høringsinnspillene, og vedtas av fylkestinget våren 2024.

Sist oppdatert 05.12.2023