Fylkeskommunens rolle

Regional planlegging skal etter plan- og bygningsloven stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Fylkeskommunen skal utarbeide regional planstrategi hvert fjerde år og regionale planer som oppfølging av denne. Fylkestinget er regional planmyndighet.

Trøndelagsplanen 2018-2030 er fylkesplanen for Trøndelag. I tillegg er det laget en rekke delplaner og strategier for å ivareta spesielle temaer eller områder fylkeskommunen har spesielt ansvar for eller som ikke blir dekket ved kommunal planlegging. Disse er førende for aktiviteter og prioriteringer i Trøndelag.

Dokumentene er beskrevet i egne menypunkter.

Regionale planer er vanligvis ikke juridisk bindende. Likevel kan de være grunnlag for innsigelse til kommunale planer som er klart i strid med overordnede, regionale føringer. Dette er nærmere beskrevet under kommunal planlegging.

Sist oppdatert 16.09.2021