User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Dåarjoe gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektide

""
Foto: Steinar Johansen

Trööndelaagen fylhkentjïelte reeremedïedtem åtna saemien gïeli åvteste. Saemiedigkie fïerhten jaepien dåarjoem vadta tjïeltide jïh fylhkentjïeltide reeremedïedtine.

Saemiedigkien ulmie guektiengïeledåarjojne:

«Guektiengïeledåarjoen ulmie saemien gïeli årrojh reeremedajvesne maehtieh saemiestidh
gaskesisnie byögkeles åejvieladtjigujmie.”

Fylhkentjïelte edtja råajvarimmieh dåarjelidh mah saemiengïelem evtiedieh jïh nænnoestieh fylhkentjïelten dïedtesuerkine. Jaepien 2018 dåarjoe lea 675 000 kråvnah gïele jïh kultuvre-evtiedimmien råajvarimmide.

Seedth dåarjoe-ohtsemem ohtseme-mierien sisnie Trööndelaagen fylhkentjïeltese, postmottak@trondelagfylke.no Goeven 10.b. 2018 åvtelen. Tjaelieh prosjeekten/råajvarimmien buerkiestimmiem, råajvarimmie-soejkesjem, budsjehtem jïh finansijeereme-soejkesjem. Disponeereme vierhtieh maahta jaepien 2019 nuhtjedh.


Jis gyhtjelassh, gihtjh: Knut Wik, Seniorraeriestæjja Kåanste jïh kultuvre, telefovne 91510755, knuwi@trondelagfylke.no

Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar. Sametinget uttrykker følgende mål for tospråklighetstilskuddet:

«Målet med tospråklighetstilskuddet er at innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk aktivt kan bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser.»

Fylkeskommunen skal bidra til tiltak som utvikler og styrker samisk språk innen fylkeskommunens ansvarsområder. I 2018 er det satt av 675 000 kroner i tilskudd til språk og kulturfremmende tiltak.

Søknad om tilskudd innenfor den oppgitte rammen sendes Trøndelag fylkeskommune, postmottak@trondelagfylke.no innen 10.desember, 2018. Søknad må inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, tiltaksplan, budsjett og finansiseringsplan. Disponert beløp kan også benyttes i 2019.


Spørsmål rettes til: Knut Wik, Seniorrådgiver Kunst og kultur, telefon 91510755, knuwi@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 12.11.2018