Dåarjoe gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektide

""
Foto: Steinar Johansen

Trööndelaagen fylhkentjïelte reeremedïedtem åtna saemien gïeli åvteste. Saemiedigkie fïerhten jaepien dåarjoem vadta tjïeltide jïh fylhkentjïeltide reeremedïedtine.

Saemiedigkien ulmie guektiengïeledåarjojne:

«Guektiengïeledåarjoen ulmie saemien gïeli årrojh reeremedajvesne maehtieh saemiestidh
gaskesisnie byögkeles åejvieladtjigujmie.”

Fylhkentjïelte edtja råajvarimmieh dåarjelidh mah saemiengïelem evtiedieh jïh nænnoestieh fylhkentjïelten dïedtesuerkine. Jaepien 2020 dåarjoe lea 619 000 kråvnah saemien råajvarimmide, vuartesjh nænnostæmman FU 55/20.

Seedth dåarjoe-ohtsemem ohtseme-mierien sisnie Trööndelaagen fylhkentjïeltese, Regional Forvaltning (RF1350) njoktjen 15.b. 2020 åvtelen. Tjaelieh prosjeekten/råajvarimmien buerkiestimmiem, råajvarimmie-soejkesjem, budsjehtem jïh finansijeereme-soejkesjem.

Ohtsemen-biejjien mænngan maahta 25 000 kråvnaj raajan fïerhten prosjekteese ohtseme-mierien sisnie syökedh. Noerh jïh saemieh staaresne sjædta prijoriteradidh.

Jis gyhtjelassh, gihtjh: Arnhild Opdahl, Seniorraeriestæjja Kåanste jïh kultuvre, arnop@trondelagfylke.no   telefovne 74174259/ 92809924

Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar. Sametinget uttrykker følgende mål for tospråklighetstilskuddet:

«Målet med tospråklighetstilskuddet er at innbyggerne i forvaltningsområdet for samisk språk aktivt kan bruke samisk i kommunikasjon med offentlige instanser.»

Fylkeskommunen skal bidra til tiltak som utvikler og styrker samisk språk innen fylkeskommunens ansvarsområder. I 2020 er det satt av 619 000 kroner i tilskudd til samiske tiltak, viser til vedtak i FU 55/20.

Søknad om tilskudd innenfor den oppgitte rammen sendes Trøndelag fylkeskommune i portalen Regional Forvaltning (RF1350) innen 15. mars 2020. Søknad må inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, tiltaksplan, budsjett og finansieringsplan.

Etter søkefristen kan det søkes om inntil kr 25 000 per prosjekt innenfor tilskuddsramma. Ungdom og bysamisk blir prioritert.

Spørsmål rettes til: Arnhild Opdahl, Seniorrådgiver Kunst og kultur, arnop@trondelagfylke.no  telefon 74174259/ 92809924

Arnhild Opdahl
Seniorrådgiver
74 17 42 59
Sist oppdatert 29.10.2020