Dåarjoe saemien gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektide

""
Foto: Steinar Johansen

Trööndelaagen fylhkentjïelte reeremedïedtem åtna saemien gïeli åvteste. Saemiedigkie fïerhten jaepien dåarjoem vadta tjïeltide jïh fylhkentjïeltide reeremedïedtine.

Trööndelaage fylhkentjïelten ulmie gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektigujmie:

Almetjh edtjieh nuepieh saemien lïeredh jïh gïelem evtiedidh. Fylhkentjïelte sæjhta areenide saemien gïele jïh kultuvren gaavhtan skreejredh jïh evtiedidh.

- Saemien kultuvre-areenide evtiedidh, jïh saemien kultuvre jïh gïelen bïjre soptsestidh jijnjebe kultuvre-areenide goh daaletjen, jf. Balansekunst – kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022.

Fylhkentjïelte edtja råajvarimmieh dåarjelidh mah saemiengïelem evtiedieh jïh nænnoestieh fylhkentjïelten dïedtesuerkine. Jaepien 2024 dåarjoe lea 700 000 kråvnah saemien råajvarimmide.

Seedth dåarjoe-ohtsemem ohtseme-mierien sisnie Trööndelaagen fylhkentjïeltese, Regional Forvaltning (RF13.50) njoktjen 15.b. 2024 åvtelen. Tjaelieh prosjeekten/råajvarimmien buerkiestimmiem, råajvarimmie-soejkesjem, budsjehtem jïh finansijeereme-soejkesjem.

Ohtsemen-biejjien mænngan maahta 25 000 kråvnaj raajan fïerhten prosjekteese ohtseme-mierien sisnie syökedh. Noerh jïh saemieh staaresne sjædta prijoriteradidh.

Jis gyhtjelassh, gihtjh: Arnhild Opdahl, Seniorraeriestæjja Kåanste jïh kultuvre, arnop@trondelagfylke.no   telefovne 74174259/ 92809924

Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar. Trøndelag fylkeskommune uttrykker følgende mål med språk og kulturfremmende prosjekter:

Befolkningen skal ha mulighet til å lære seg samisk og fremme språket. Fylkeskommunen legger vekt på å stimulere til arenautvikling for samisk språk og kultur.

- Utvikle samiske kulturarenaer, og satse på formidling av samisk kultur og språk på flere kulturarenaer enn i dag, jf. Balansekunst – kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022.

Fylkeskommunen skal bidra til tiltak som utvikler og styrker samisk språk innen fylkeskommunens ansvarsområder. I 2024 er det satt av 700 000 kroner i tilskudd til samiske tiltak.

Søknad om tilskudd innenfor den oppgitte rammen sendes Trøndelag fylkeskommune i portalen Regional Forvaltning (RF13.50) innen 15. mars 2024. Søknad må inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, tiltaksplan, budsjett og finansieringsplan.

Etter søkefristen kan det søkes om inntil kr 25 000 per prosjekt innenfor tilskuddsramma. Ungdom og bysamisk blir prioritert.

Spørsmål rettes til: Arnhild Opdahl, Seniorrådgiver Kunst og kultur, arnop@trondelagfylke.no  telefon 74174259/ 92809924

 

Kontaktperson

Arnhild Opdahl
Koordinator for samisk
74 17 42 59 928 09 924
Sist oppdatert 15.02.2024