Kulturtilskudd

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til arrangement, festivaler og utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer. 

Ordningen skal bidra:

 • til å gjennomføre mindre tiltak med kort planleggingshorisont
 • som såkornmidler.

Det vil være mulig å opprette søknad på støtteordningen, for neste budsjettår, fra 1. desember hvis skjema er åpent. Søknader tas imot og behandles fortløpende av fylkeskommunens administrasjon. Søknad må være mottatt senest tre uker før planlagt gjennomføring av tiltak/aktivitet. Søknader behandles så lenge det er tilgjengelige midler for ordningen. 

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle ut din søknad og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

Søk tilskudd til mindre prosjekter

Prosjektstøtte skal generelt bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere, men bidra spesielt til å stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Det vil være mulig å opprette søknad på støtteordningen cirka en måned før søknadsfrist. Alle tiltak som søker om beløp over kr 100 000,- skal kontakte fylkeskommunen ved opprettelse av søknad. Dette for å kvalitetssikre prosjekts innhold og budsjett, i forhold til formålet med ordningen.

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle din søknad og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

Tilskuddet gis for ett år, men prosjektet kan vare opptil tre år. 

Tilskudd gitt etter søknadsfristen 1. oktober gjelder fra og med påfølgende budsjettår. For eksempel vil søknader innsendt 1. oktober 2023 kunne få tilskudd fra og med 2024. 

Søk prosjektstøtte nivå 1

Prosjektstøtte nivå 2 skal generelt bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere, men bidra spesielt til å stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet gjennom systematisk arbeid. Dette vil typisk være festivaler, eller arrangement, som eksempelvis:

 • Arbeider ut over det generelle og som grenser mot spesialiserte institusjoner eller organisasjoner
 • Er profesjonalisert i drift og organisasjon
 • Er høyt prioritert av egen kommune, og gjerne også nasjonalt
 • Bidrar aktivt i utviklingen innenfor sitt felt gjennom samhandling med utdanningsinstitusjoner, systematisk talentutvikling, kontinuerlig publikumsutvikling, utvikling av regional kulturnæring og kunstnerisk nyskaping.

Det vil være mulig å opprette søknad på støtteordningen cirka en måned før søknadsfrist. Alle som søker nivå 2 skal kontakte fylkeskommunen ved opprettelse av søknad. Det vil kunne være ønskelig å gjennomføre et møte med søker, før søknadsfrist. Dette for å kvalitetssikre prosjekts innhold, forankring og budsjett, i forhold til formålet med ordningen.

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle ut din søknad og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

Tilskuddet gis for ett år, men prosjektet kan vare opptil tre år. 

Tilskudd gitt etter søknadsfristen 1. oktober gjelder fra og med påfølgende budsjettår. For eksempel vil søknader innsendt 1. oktober 2023 kunne få tilskudd fra og med 2024.

Søk prosjektstøtte nivå 2

FØLGENDE GJELDER FOR ALLE TRE ORDNINGENE

Det er de til enhver tid gjeldene retningslinjer og styrende dokumenter som ligger til grunn for vurderinger av søknader og prioritering av tiltak som skal motta støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i retningslinjene før du sender inn søknad.

Politisk vedtak av ordningen:

Tilskudd kan bevilges til aktører, produsenter, organisasjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av kulturtiltak i tråd med ordningens formål som ikke mottar driftsstøtte fra Trøndelag fylkeskommune.

 

 • Aktiviteter og prosjekter som er gjennomført før gjeldende søknadsfrist
 • Trøndelag fylkeskommune fullfinansierer ikke prosjekter
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og investeringer
 • Normalt gis det ikke støtte til separatutstillinger
 • Utgivelser av litteratur og musikk (Unntak kan være dokumentasjon med kulturhistorisk verdi, se definisjon her)
 • Deltaking på seminar, utdanning, studiereiser, gjestekunstneropphold ol.
 • Film og andre audiovisuelle uttrykk: Trøndelag fylkeskommune er medeier i Midtnorsk filmsenter og Filminvest (filmfondet), som gir støtte til utvikling og produksjon av disse uttrykkene. Fylkeskommunen støtter derfor ikke prosjekter på dette feltet med direkte tilskudd, men henviser søkere til å ta kontakt med filmsentersenter og fond. Mer informasjon om fylkeskommunens arbeid med film og andre audiovisuelle uttrykk.

Søknaden skal sendes elektronisk og inneholde:

 • beskrivelse av formål og innhold i tiltaket
 • opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 • opplysning om organisering og framdriftsplan
 • oversikt over samarbeidspartnere
 • budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller tildelt fra.
 • søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver.

Søknadene vil bli vurdert av flere saksbehandlere ut fra et helhetlig perspektiv, jfr
pkt 4. Krav til søknaden og pkt 5. Prioriteringer.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist/ikke behandlet.

Fylkeskommunens administrasjon tar avgjørelser i behandling av søknader om tilskudd til mindre prosjekter. Når det gjelder prosjektstøtte, utarbeider fylkeskommunens administrasjon forslag til innstilling med begrunnelse, etter at søknadsfristen er gått ut. Fordelingen vedtas deretter av hovedutvalg for kultur

Vedtakslister for prosjektstøtte legges ut på nettsidene i etterkant av hovedutvalgsmøtene. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Sakene har en behandlingstid på ca. 1-2 måneder.

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak ligger til grunn for vurdering av søknadene. Vurderingene gjøres ut fra disse og ses i forhold til helheten av søknader og samlet aktivitet på kulturområdet i fylket. 

Prioritering
Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • Tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk som er åpne for det alminnelige publikum
 • Tiltak som kobler sammen aktører og stimulerer til samarbeid på tvers av kulturuttrykk og geografi
 • Tiltak som har kunstnerisk høy kvalitet
 • Tiltak som viser nyskaping og utvikling
 • Tiltak som kan vise til samarbeid med kommune, institusjoner og andre.
 • Tiltak med kommunal og/eller statlig medfinansiering.

Tilskudd utbetales vanligvis etterskuddsvis, på grunnlag av innsendt rapport og regnskap for prosjektet. Rapportering og anmodning om utbetaling gjøres via www.regionalforvaltnig.no. Rapportering skal skje så snart som mulig etter at arrangementet er avviklet, og senest innen 1. desember året tilskuddet er gitt.

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til fylkeskommunen. 

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det. 

Kontaktperson

Richard Susegg Kvarving
Seniorrådgiver - fagkoordinator tilskudd
74 17 50 95 917 27 571
Sist oppdatert 28.02.2023