User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kulturtilskudd

Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag. Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen både det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet, og bidra til at tilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere.

Her kan du se hvem som fikk kulturtilskudd i mai

Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer.

Under finner du informasjon om ordningene Trøndelag fylkeskommune tilbyr for støtte til kulturtiltak-

Klikk på den enkelte overskrift med + foran for mer info.

Tilskudd til prosjekter som beskrevet over, eksempelvis utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det gis støtte på inntil kr. 400 000,-. Alle tiltak som søker om beløp over kr 100 000,- bør kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad. 

Ordningen har to søknadsfrister per år:
- 1.oktober. 
- 1. april.

Søknadsskjema åpner en måned før søknadsfrist.

Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter. Tiltak som beskrevet over, eksempelvis utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Ordningen skal bidra til å gjennomføre mindre tiltak med kort planleggingshorisont. Søknader tas imot og behandles fortløpende av faggruppen for kulturtilskudd i fylkeskommunens administrasjon. 

Søknad må være mottatt senest tre uker før planlagt gjennomføring av tiltak/aktivitet. Det gis støtte på inntil kr. 25 000,-.

 

FØLGENDE GJELDER FOR BEGGE ORDNINGENE: 

Det er de til enhver tid gjeldene retningslinjer og styrende dokumenter som ligger til grunn for vurderinger av søknader og prioritering av tiltak som skal motta støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i retningslinjene før du sender inn søknad.

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Trøndelag fylkeskommune (vedtatt FT 2018)

Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019-2022

Økonomiplan for Trøndelag fylkeskommune 2018-2021

Søknad skal sendes inn elektronisk, via nettsiden www.regionalforvaltning.no. For å sende inn søknad må du være registrert bruker. Dersom du ikke er registrert gjør du følgende:

1. Gå til www.regionalforvaltning.no
2. Registrer deg som bruker, under Registrering oppe til venstre på siden. 
3.
Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, og velg støtteordning for Trøndelag. Søk opp eller scroll til du finner riktig skjema for søknad om støtte til kulturtiltak og start utfyllingen av elektronisk søknad.
Merk: Alle felt i søknadsskjema må fylles ut.

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Trøndelag fylkeskommune før du begynner å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Søknadsskjemaet for prosjektstøtte (ordning 1) blir gjort tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist. Søknadsskjemaet for mindre prosjekter (ordning 2) er åpent inntil midlene som er satt av til ordningen av er brukt opp. 

 

  • Prosjekter som ikke omfattes av formål og retningslinjer for kulturtilskudd.
  • Daglig drift av selskaper.
  • Aktiviteter og prosjekter som er gjennomført før gjeldende søknadsfrist. 
  • Film og andre audiovisuelle uttrykk: Trøndelag fylkeskommune er medeier i Midtnorsk filmsenter og Filminvest (filmfondet), som gir støtte til utvikling og produksjon av disse uttrykkene. Fylkeskommunen støtter derfor ikke prosjekter på dette feltet med direkte tilskudd, men henviser søkere til å ta kontakt med filmsentersenter og fond. Mer info 
  • Det gjøres oppmerksom på at Trøndelag fylkeskommune ikke fullfinansierer prosjekter. 

 

Etter at søknadsfristen er gått ut, behandles og vurderes søknadene av faggruppen for kulturtilskudd. Faggruppen tar avgjørelser i behandling av søknader på ordning 2 (mindre prosjekter). Når det gjelder ordning 1 (prosjektstøtte på inntil kr. 400 000,-) utarbeider faggruppen forslag til innstilling med begrunnelse. Vedtak fattes deretter av hovedutvalg for kultur.

Vedtakslister legges ut på nettsidene i etterkant av hovedutvalgsmøtene. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Sakene har en behandlingstid på ca. 1-2 måneder.

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Trøndelag fylkeskommune ligger til grunn for vurdering av søknadene. Vurderingene gjøres ut fra disse og ses i forhold til helheten av søknader og samlet aktivitet på kulturområdet i fylket. 

Tilskudd utbetales vanligvis etterskuddsvis, på grunnlag av innsendt rapport og regnskap for prosjektet. Rapportering og anmodning om utbetaling gjøres via www.regionalforvaltnig.no. Rapportering skal skje så snart som mulig etter at arrangementet er avviklet, og senest innen 1. desember året tilskuddet er gitt.

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til fylkeskommunen. 

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det. 

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer knyttet til regionalforvaltning.no:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 27.08.2019