Drifts- og aktivitetstilskudd

Formålet med drifts- og aktivitetstilskudd er å bidra til utvikling og styrking av kulturfeltet ved å bevilge tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner i Trøndelag. Drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige kulturorganisasjoner skal utvikle og støtte feltet gjennom kurs, kompetanseheving, tjenester og strategisk arbeid. Det gis også støtte til regionale paraplyorganisasjoner som arbeider på tvers av sjanger.

Ved tildeling legges det vekt på antall medlemmer, medlemmer under 26 år, antall lokallag og aktivitet. De frivillige kulturorganisasjonene som mottar støtte, bidrar alle til å utvikle lokal kultur gjennom sin rolle i fylket/regionen. Aktivitet som realiserer fylkeskommunens kulturpolitiske mål prioriteres: Høy grad av aktivitet sammen med et ønske om et godt tilbud rettet mot barn og unge.

Nye retningslinjer for drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige kulturorganisasjoner i Trøndelag fylkeskommune ble vedtatt i Fylkesting 28. februar 2018. Retningslinjene ligger til grunn for behandling av søknadene og vi ber om alle søkere gjør seg kjent med de nye retningslinjene.

Ordningen skal revideres høsten 2021.

Retningslinjer for drifts- og aktivitetstilskudd til frivillige kulturorganisasjoner.

Søknadsfrist: 1. mars.

Ordningen er avviklet og erstattet fra og med 2023. Ny ordning er Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner.

Sist oppdatert 28.02.2023