User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Den kulturelle spaserstokken

Ordningen Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal gi eldre bedre tilgang på kunst og kultur. Det er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene og pengene fordeles etter antall innbyggere over 67 år, med garanti for en minstesum. For 2018 er det avsatt kr. 2,9 millioner til ordningen

Rent praktisk er det kommunene som organiserer og drifter ordningen. Fylkeskommunen har ansvar for å få inn søknad og rapport fra kommunene.

Bakgrunn

Den kulturelle spaserstokken ble opprettet som en statlig tilskuddsordning i 2007. Ordningen ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Målet var å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren. Fra 2015 ble midlene til ordningen tilført rammen til fylkeskommunene, som fikk oppgaven med å finansiere og administrere ordningen videre.

Hva slags tilbud er det snakk om?

Pengene skal gå til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet innen alle sjangre slik at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet. Tilbudet må gjerne skje i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Det er viktig for søkere å merke seg at vi gjennom ordningen ikke gir tilskudd til bevertning, investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Søknad og rapportering

Det er kun fylkets kommuner som har anledning til å søke. Kommunene som mottar midler forplikter seg til å gi et tilbud i Den kulturelle spaserstokken og å rapportere på aktiviteten.

For å motta midler i inneværende år må kommunen søke innen 1. februar. Søknad og rapport skal inneholde:

  • Kontaktinformasjon til den som er ansvarlig for ordningen i kommunen, kontonummer, organisasjonsnummer og annen relevant betalingsinformasjon.
  • Planlagt program for året det søkes for.
  • Oversikt over kommunens egenbidrag i ordningen og eventuelle ubrukte midler fra forhenværende år.
  • Oversikt over gjennomførte tiltak fra forrige år. I oversikten skal det beskrives hva tiltaket var, hvor og når det skjedde, antall publikum, sum (honorar) og eventuelle kommentarer.

Søknad sendes per epost til postmottak@trondelagfylke.no. Emnet i eposten skal inneholde «Søknad om midler til Den kulturelle spaserstokken» og året det er søkt midler for.

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 25.10.2017