Den kulturelle spaserstokken

Ordningen Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal gi eldre bedre tilgang på kunst og kultur. Det er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene og pengene fordeles etter antall innbyggere over 67 år, med garanti for en minstesum. For 2024 er det avsatt kr. 3,52 millioner til ordningen.

Rent praktisk er det kommunene som organiserer og drifter ordningen. Fylkeskommunen har ansvar for å få inn søknad og rapport fra kommunene.

Bakgrunn

Den kulturelle spaserstokken ble opprettet som en statlig tilskuddsordning i 2007. Ordningen ble finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Målet var å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren. Fra 2015 ble midlene til ordningen tilført rammen til fylkeskommunene, som fikk oppgaven med å finansiere og administrere ordningen videre.

Hva slags tilbud er det snakk om?

Pengene skal gå til profesjonell kunst- og kulturformidling innen alle sjangre som gir eldre et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet. Tilbudet må gjerne skje i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

NB: Ordningen gir ikke tilskudd til bevertning, investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Søknad og rapportering

Det er kun kommunene i Trøndelag som har anledning til å søke. Kommunene som mottar midler forplikter seg til å gi et tilbud i Den kulturelle spaserstokken, og å levere rapport om aktiviteten.

For å motta midler i inneværende år må kommunen søke innen 1. februar.

Søknadsskjema for Den kulturelle spaserstokken 2024 

Kontaktperson

Richard Susegg Kvarving
Seniorrådgiver - fagkoordinator tilskudd
74 17 50 95 917 27 571
Sist oppdatert 07.02.2024