User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse

Illustrasjonfoto: Foto: Ashton Bingham/Unsplash.com
Illustrasjonsfoto. Foto: Ashton Bingham/Unsplash.com

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper.

Midlene skal blant annet bidra til at barn og ungdom med til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får likeverdig deltakelse i samfunnet som sine jevnaldrende, samt utjevning av sosial ulikhet og gi tilgang til kultur for sårbare grupper. 

 
Det tildeles kr 400 000,- pr år.    
 

 1. Tilskuddsordningen gjøres kjent via fylkeskommunens hjemmesider og gjennom FFO og SAFO. 

2. Alle demokratiske organisasjoner i målgruppen kan søke. 

3. Det kan søkes om tiltak som skal bidra til: 
a. Belysning av funksjonshemmedes livssituasjon, økt samfunnsdeltakelse, økt sosial kontakt eller kompetanseheving. 
b. Kulturtiltak i organisasjoner som bidrar til utjevning av sosial ulikhet og gir tilgang til kultur for sårbare grupper.

4. Søkerorganisasjonene skal ha tilknytning til fylket. 

5. Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr eller utbedring av faste installasjoner/eiendom. 

6. Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal Trøndelag fylkeskommune informeres om dette så fort som mulig. Tilskudd til avlyste tiltak skal tilbakebetales. Endrede tiltak må godkjennes. 

7. Søknadsfrist 1. februar. (Frist i 2018 er 01.09) 
    
8. Rapport med prosjektregnskap sendes innen 31.12. i inneværende år. Revidert regnskap og årsmelding sendes fylkeskommunen innen 01.05. året etter. 

9. Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan tilskudd kreves tilbakebetalt.

10. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne skal administrere tilskuddsordningen.

Søknadsfrist i 2018 er 1.september

Forslag sendes til Monica Karset monkar@trondelagfylke.no

 DRIFTSTILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONERS FYLKESLAG

Sist oppdatert 24.01.2019