Regionale kulturprosjekt

Regionale kulturprosjekt skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet.

Regionale kulturprosjekt skal bidra til prosjekter som gir varige endringer for kunst- og kulturfeltet i Trøndelag innenfor prioriterte satsingsområder i handlingsprogram for Balansekunst. Tilskuddsordningen skal i tillegg komplementere eksisterende virkemidler og støtte opp under fylkeskommunens egne tjenester og ansvarsområder.

Prosjektene skal:

 • Realiseres i partnerskap, gjerne i samarbeid mellom offentlige eller private organisasjoner eller institusjoner og private aktører
 • Ha direkte relevans til fylkeskommunens satsinger
 • Resultere i noe kvalitativt nytt, i samarbeidsform eller resultat- og effektmål.

Alle som søker regionale kulturprosjekt skal derfor kontakte fylkeskommunen i god tid før innsendelse av søknad. Senest en måned før søknadsfrist. Dette for å kvalitetssikre prosjekts innhold, partnerskap og budsjett, i forhold til formålet med ordningen. 

Les retningslinjer for regionale kulturprosjekt før du begynner å fylle din søknad og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

Tilskuddet gis for ett år, men prosjektet kan vare inntil tre år.

Ta kontakt for mer informasjon om regionale kulturprosjekt

FØLGENDE GJELDER FOR ORDNINGEN 

Det er de til enhver tid gjeldene retningslinjer og styrende dokumenter som ligger til grunn for vurderinger av søknader og prioritering av tiltak som skal motta støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i retningslinjene før du sender inn søknad.

Politisk vedtak av ordningen:

 

Tilskudd kan bevilges til aktører, organisasjoner, institusjoner, kommuner og andre sammenslutninger som planlegger gjennomføring av regionale kulturprosjekt i tråd med ordningens formål.

 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift og investeringer
 • Trøndelag fylkeskommune fullfinansierer ikke prosjekter.

Søknaden skal sendes elektronisk og skal inneholde:

 • beskrivelse av formål og innhold i tiltaket
 • opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 • opplysning om organisering og framdriftsplan
 • intensjonsbrev eller samarbeidsavtaler
 • budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller tildelt fra.
 • søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver.

Søknadene vil bli vurdert av flere saksbehandlere ut fra et helhetlig perspektiv, jfr
pkt 4. Krav til søknaden og pkt 5. Prioriteringer.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist/ikke behandlet.

Fylkeskommunens administrasjon utarbeider forslag til innstilling med begrunnelse etter at søknadsfristen er gått ut. Fordelingen vedtas deretter av hovedutvalg for kultur.

Vedtakslister legges ut på nettsidene i etterkant av hovedutvalgsmøtene. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Sakene har en behandlingstid på ca. 1-2 måneder.

Retningslinjer for regionale kulturprosjek ligger til grunn for vurdering av søknadene. Vurderingene gjøres ut fra disse og ses i forhold til helheten av søknader og samlet aktivitet på kulturområdet i fylket. 

Prioritering
Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:

 • grad av relevans i forhold til prioritert satsingsområde
  • fylkeskommunens handlingsprogram for kulturstrategien Balansekunst
 • kvalitet, gjennomføringsevne og bærekraft
  • kvalitet på søknad, organisering av prosjektet og langsiktighet med tanke på resultatmål og eventuell videre finansiering etter prosjektperioden
 • forankring og partnerskap
  • prosjektdeltakere og ansvarfordeling i prosjektet
 • grad av merverdi for kultursektoren
  • prosjektets effektmål
 • prosjektets synlighet
  • plan for kommunikasjon og involvering
 • privat, kommunal og/eller statlig medfinansiering
  • innvilget og omsøkt

Tilskudd utbetales vanligvis etterskuddsvis, på grunnlag av innsendt rapport og regnskap for prosjektet. Rapportering og anmodning om utbetaling gjøres via www.regionalforvaltnig.no. Rapportering skal skje så snart som mulig etter at arrangementet er avviklet, og senest innen 1. desember året tilskuddet er gitt.

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til fylkeskommunen. 

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det. 

 

Kontaktperson

Richard Susegg Kvarving
Seniorrådgiver - fagkoordinator tilskudd
74 17 50 95 917 27 571
Sist oppdatert 28.02.2023