Hovedutvalg for kultur

Møter i folkevalgte organer under koronapandemien

Politiske møter i Trøndelag fylkeskommune kan avholdes som digitale møter, avhengig av smittesituasjonen. Møter i fylkesutvalget og fylkestinget sendes direkte under fanen "Direktesending av møter". Publikum oppfordres til å følge direktesending uavhengig av møteform. Ved digitale møter i andre utvalg/råd blir lenke til møtet publisert sammen med saksdokumentene til møtet.
Gå til saksdokumenter for politiske utvalg og råd

Hovedutvalg for kultur har ansvar for fylkeskommunens oppgaver innen kultur, idrett, friluftsliv og integrering.

Hovedutvalget behandler og fatter vedtak i saker som omhandler

  • Vedtak på tilskuddsordninger innenfor kultur/idrett/folkehelseområdet, innenfor vedtatte retningslinjer, jfr. økonomiske grenser fastsatt i økonomireglement og/eller gjennom vedtak knyttet til økonomi- og budsjettsaker
  • Tilskudd som krever politisk skjønn, jfr. økonomiske grenser fastsatt i økonomireglement og/eller gjennom vedtak knyttet til økonomi- og budsjettsaker
  • Vedta fordeling av stipend innenfor kultur og idrett
  • Vedta fordeling av spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og kultur
  • Prioriteringer, drift og investeringer innen hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske rammer fastsatt i økonomireglementet
  • Saker fra integreringsrådet

Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker

  • Overordnede strategier og planer innen kulturområdet
  • Handlingsprogram innen hovedutvalgets arbeidsområde

Se alle politikerne som sitter i hovedutvalg for kultur

Møteplan og saksdokumenter til hovedutvalg for kultur

Sekretær for hovedutvalget:  

Se oversikt over varamedlemmer til hovedutvalget.

Generelt om hovedutvalgenes vedtaksmyndighet

Hovedutvalgene skal med utgangspunkt i eget arbeidsområde bidra aktivt til videreutvikling av fylkeskommunens regionale samfunnsutviklingsrolle i Trøndelag. På bakgrunn av fylkestingets vedtak av overordnede strategier og planer utarbeider hovedutvalgene handlingsplaner og konkrete tiltak som bygger opp under fylkestingets vedtak.

Hovedutvalgene bør utarbeide strategier og retningslinjer som skal ligge til grunn for enkeltvedtakene som fattes, eksempelvis for tildeling av tilskudd. Slike generelle føringer bør i størst mulig grad ha et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv.

Når det ikke er bestemt at fylkestinget selv eller fylkesutvalget skal fatte vedtak, kan hovedutvalgene i sektorinterne saker fatte vedtak på fylkeskommunens vegne.

Økonomi

Hovedutvalgene kan foreta omdisponeringer innen tjenesteområdene jfr. økonomireglementet.

Myndighet til å innstille til fylkesutvalget og til fylkestinget

Hovedutvalgene fremmer innstilling til fylkesutvalget eller fylkestinget i saker som tilligger det enkelte utvalgets område, når saken kun behandles i ett hovedutvalg. Plan- og økonomisaker, og øvrige saker som vurderes å ha betydning utover det enkelte hovedutvalg sitt område sendes fylkesutvalget (jfr. utvalgets samordningsrolle).

I saker som behandles i flere hovedutvalg er det fylkesrådmannens innstilling som ligger til grunn for fylkesutvalgets behandling, sammen med uttalelser fra hovedutvalgene.

Sist oppdatert 04.02.2021