Hovedutvalg for utdanning

Hovedutvalg for utdanning har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til utdanning.

Hovedutvalget behandler og fatter vedtak i saker som omhandler

  • Det videregående opplæringstilbudet for kommende skoleår
  • Rullering, oppfølging og rapportering av vedtatte handlingsprogram
  • Underveisrapporter på skolebruksplaner
  • Saker som fylkestinget delegerer til hovedutvalget
  • Prioriteringer, drift og investeringer innen hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske rammer i vedtatt økonomiplan og i tråd med økonomireglementets bestemmelser

Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker

  • Overordnede rammer for tilbudsstrukturen i videregående opplæring, vedtas av fylkestinget
  • Overordnede strategier og planer innen opplæringsområdet, herunder skolebruksplan
  • Handlingsprogram innen hovedutvalgets arbeidsområde, vedtas av fylkesutvalget

Oversikt over alle medlemmene i hovedutvalget 

Oversikt over varamedlemmer i hovedutvalget

Gå til møteplan og saksdokumenter til hovedutvalg for utdanning 

Sekretær for hovedutvalget:

Generelt om hovedutvalgenes vedtaksmyndighet

Hovedutvalgene skal med utgangspunkt i eget arbeidsområde bidra aktivt til videreutvikling av fylkeskommunens regionale samfunnsutviklingsrolle i Trøndelag. På bakgrunn av fylkestingets vedtak av overordnede strategier og planer utarbeider hovedutvalgene handlingsplaner og konkrete tiltak som bygger opp under fylkestingets vedtak.

Hovedutvalgene bør utarbeide strategier og retningslinjer som skal ligge til grunn for enkeltvedtakene som fattes, eksempelvis for tildeling av tilskudd. Slike generelle føringer bør i størst mulig grad ha et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv.

Når det ikke er bestemt at fylkestinget selv eller fylkesutvalget skal fatte vedtak, kan hovedutvalgene i sektorinterne saker fatte vedtak på fylkeskommunens vegne.

Økonomi

Hovedutvalgene kan foreta omdisponeringer innen tjenesteområdene jfr. økonomireglementet.

Myndighet til å innstille til fylkesutvalget og til fylkestinget

Hovedutvalgene fremmer innstilling til fylkesutvalget eller fylkestinget i saker som tilligger det enkelte utvalgets område, når saken kun behandles i ett hovedutvalg. Plan- og økonomisaker, og øvrige saker som vurderes å ha betydning utover det enkelte hovedutvalg sitt område sendes fylkesutvalget (jfr. utvalgets samordningsrolle).

I saker som behandles i flere hovedutvalg er det fylkesrådmannens innstilling som ligger til grunn for fylkesutvalgets behandling, sammen med uttalelser fra hovedutvalgene.

Sist oppdatert 08.11.2023