Kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune består av 5 medlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. I henhold til kommuneloven skal minst ett medlem av utvalget være medlem av fylkestinget. Utelukket fra valg er fylkesordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av fylkesutvalget, faste utvalg og andre fylkeskommunale nemnder med beslutningsmyndighet.

Oppgaver
Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Kontrollutvalget skal forestå bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å se til at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om fylkeskommunens årsregnskap og å påse at revisors og fylkestingets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge samt bestille forvaltningsrevisjoner i fylkeskommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til fylkestinget. Frekvensen for utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommuneloven være minimum én gang i hver valgperiode.

Medlemmer:
Leder: Jan Grønningen (H)
Nestleder: Stig Klomsten (A)
Hege Nordheim-Viken (Sp)
Silje H. Sjøvold (H)
Per B. Walseth (PP)

Varamedlemmer:
For Grønningen og Sjøvold:
1. Espen Håvard Hauan (H)
2. Vigdis Schei Vårum (H)
3. Linn Beate Skogholt

For Klomsten:
1. Arnfinn Brechan (Ap)
2. Signe Seem (Ap)

For Nordheim-Viken:
1. Kristian M. Fremstad (Sp)
2. Marit Voll (Sp)

For Walseth:
1. Jan Inge Hov (Pp)

Alle kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på sekretariatets nettsider.

Sist oppdatert 03.12.2019