Hovedutvalg for næring og industri

Hovedutvalg for næring og industri har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til næringsutvikling.

Hovedutvalget behandler og fatter vedtak i saker som omhandler

  • Næring knyttet til kulturminner
  • Regionale utviklingsmidler
  • Myndighet til å omfordele mellom innsatsområdene samt å bevilge økonomisk støtte til prosjekt/tiltak, jfr. økonomiske grenser fastsatt i økonomireglement og/eller gjennom vedtak knyttet til økonomi- og budsjettsaker
  • Prioriteringer, drift og investeringer innen hovedutvalgets områder – innenfor økonomiske rammer fastsatt i økonomireglementet
  • Saker som fylkestinget delegerer til hovedutvalget

Hovedutvalget innstiller til fylkesutvalget/fylkestinget i følgende saker

  • Overordnede strategier og planer innen næringsområdet, vedtas av fylkestinget
  • Handlingsprogram innen hovedutvalgets arbeidsområde, vedtas av fylkesutvalget, herunder Handlingsprogram for kulturminner og Handlingsprogram for Røros Bergstad og Circumferensen

Oversikt over alle medlemmene i hovedutvalget 

Møteplan og saksdokumenter til hovedutvalg for næring og industri

Sekretær for hovedutvalget:

 

Generelt om hovedutvalgenes vedtaksmyndighet

Hovedutvalgene skal med utgangspunkt i eget arbeidsområde bidra aktivt til videreutvikling av fylkeskommunens regionale samfunnsutviklingsrolle i Trøndelag. På bakgrunn av fylkestingets vedtak av overordnede strategier og planer utarbeider hovedutvalgene handlingsplaner og konkrete tiltak som bygger opp under fylkestingets vedtak.

Hovedutvalgene bør utarbeide strategier og retningslinjer som skal ligge til grunn for enkeltvedtakene som fattes, eksempelvis for tildeling av tilskudd. Slike generelle føringer bør i størst mulig grad ha et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv.

Når det ikke er bestemt at fylkestinget selv eller fylkesutvalget skal fatte vedtak, kan hovedutvalgene i sektorinterne saker fatte vedtak på fylkeskommunens vegne.

Økonomi

Hovedutvalgene kan foreta omdisponeringer innen tjenesteområdene jfr. økonomireglementet.

Myndighet til å innstille til fylkesutvalget og til fylkestinget

Hovedutvalgene fremmer innstilling til fylkesutvalget eller fylkestinget i saker som tilligger det enkelte utvalgets område, når saken kun behandles i ett hovedutvalg. Plan- og økonomisaker, og øvrige saker som vurderes å ha betydning utover det enkelte hovedutvalg sitt område sendes fylkesutvalget (jfr. utvalgets samordningsrolle).

I saker som behandles i flere hovedutvalg er det fylkesrådmannens innstilling som ligger til grunn for fylkesutvalgets behandling, sammen med uttalelser fra hovedutvalgene.

Sist oppdatert 23.11.2023