Styrer, råd og utvalg

Interne utvalg

Administrasjonsutvalg, forretningsutvalg og valgutvalg

Lærlingerådet

Et eget råd for å sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse.

Saemien moenehtse - Samisk utvalg

Saemien moenehtse - Samisk utvalg er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune i saker som berører samiske forhold i fylket.

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) er fylkeskommunens medvirkningsorgan for ungdom.

Andre styrer, råd og utvalg

Oppnevninger gjort av fylkestinget til andre styrer, råd og utvalg