User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Styrer, råd og utvalg

Interne utvalg

Administrasjonsutvalg, forretningsutvalg og valgnemd

Andre styrer, råd og utvalg

Oppnevninger gjort av fylkestinget til eksterne organer

Lærlingerådet

Et eget råd for å sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse.