Styrer, råd og utvalg

Interne utvalg

Administrasjonsutvalg, forretningsutvalg og valgutvalg

Lærlingerådet

Et eget råd for å sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse.

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) er fylkeskommunens medvirkningsorgan for ungdom.

Andre styrer, råd og utvalg

Oppnevninger gjort av fylkestinget til andre styrer, råd og utvalg