Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne er et fylkeskommunalt organ. Organet har som formål å være et samarbeids- og rådgivende organ for fylkeskommunale, statlige, kommunale og øvrig samfunnsliv.

Fylkesdirektøren skal sørge for å holde rådet oppdatert og ta det med på råd i saker av betydning for personer med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne skal holde seg informert om saker av betydning for rådets ansvarsområde og gi relevante innspill om disse. Rådet avgir vurderinger og uttalelser til fylkestinget, fylkesutvalget og øvrige saksbehandlende organer i fylkeskommunen og kan på eget initiativ ta opp saker.

Rådet består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden. Medlemmene skal være bosatt i Trøndelag. Fem av medlemmene, med personlige varamedlemmer, velges etter forslag fra relevante organisasjoner (To representanter fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - Tre representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). Fire medlemmer, med personlige varamedlem, velges blant fylkestingets medlemmer. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha en distriktsprofil og medlemmene skal representere hele fylket

Rådet velger leder og nestleder blant de politisk oppnevnte medlemmene. Valget gjelder for den fylkeskommunale valgperioden.

Rådet skal ha faglige/konsultative medlemmer fra Statsforvalteren i Trøndelag, NAV, Helse Midt-Norge og KS.

Medlemmer av rådet:

  • Tommy Skatland (FrP), leder
  • Åsa Kjerstine Kjølberg Moen (SV), nestleder
  • Hege Hege Nordheim-Viken (Sp)
  • Hallgeir Frøseth Opdal (R)
  • Aksel Gunnar Olsen 
  • Martine Eliasson 
  • Lars Morten Lersveen 
  • Monica Heggen Bergh 
  • Roger Dragstein Moe 

Se møteplan og saksdokumenter til råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sekretær/rådgiver for rådet:

Sist oppdatert 04.12.2023