Tilskudd, priser og stipend

Kulturtilskudd

Kulturtilskudd skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet. Her kan du også se hvem som sist fikk kulturtilskudd.

Regionale kulturprosjekt

Regionale kulturprosjekt skal skape varige endringer for kunst- og kulturfeltet i Trøndelag og svare ut satsinger som kommer som følge av Balansekunst og aktuelle handlingsplaner.

Regional bransjeutvikling

Regional bransjeutvikling skal utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Trøndelag.

Fylkeskulturprisen

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en kulturpris for fremragende kulturell innsats. Send inn ditt forslag innen 15. oktober

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene. Formålet er et bedre tilbud av kunst og kultur til innbyggere over 67 år.

Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner

Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og regionale paraplyorganisasjoner i kulturfeltet.

Søk kunst- og kulturstipend innen 1. mars

Stipendet skal bidra til å gi personer mellom 20-35 år mulighet til å videreutvikle seg innenfor kunst- og kulturfeltet.

Spillemidler til kulturbygg

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen innen 1. juni.

Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag.

Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper.

Tilskudd til investering i kultursektoren

Tilskudd til investeringer i kultursektoren skal bidra til å gi alle innbyggerne i Trøndelag gode kulturtilbud.

Dåarjoe saemien gïele jïh kultuvreevtiedimmien prosjeektide

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar.

Inkluderingspris

Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering. Foreslå din kandidat innen 15. oktober.

Driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag

Driftstilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoners fylkeslag i Trøndelag

Fylkeskommunens priser

Nå kan du foreslå kandidater til kultur-, tilgjengelighets-, inkluderings- og frivillighetsprisen.

Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Ordningen er fra 2023 slått sammen med "Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner" og har fått navnet "Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner"

Drifts- og aktivitetstilskudd

Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og regionale paraplyorganisasjoner i kulturfeltet. Ordningen er avviklet fra og med 2023.