User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd, priser og stipend

Kulturtilskudd

Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag. Her kan du se hvem som fikk kulturtilskudd i mai.

Fylkeskulturpris

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en kulturpris for fremragende kulturell innsats.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene. Formålet er et bedre tilbud av kunst og kultur til innbyggere over 67 år.

Drifts- og aktivitetstilskudd

Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og regionale paraplyorganisasjoner i kulturfeltet.

Kunst- og kulturstipend

Unge kunstnere mellom 20-35 år kan søke fylkeskommunens kunst- og kulturstipend. Søknadsfrist 1. mars.

Spillemidler til kulturbygg

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen innen 1. juni.

Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag.

Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper.

Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Her kan du søke på kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Tilskudd investering i kultursektoren

Tilskudd til investeringer i kultursektoren skal bidra til å gi alle innbyggerne i Trøndelag gode kulturtilbud.

Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar.

Etablering av folkeverksted

Trøndelag fylkeskommune ønsker å etablere folkeverksted i trønderske folkebibliotek og søker etter tre bibliotek som vil bli med i et pilotprosjekt.

Inkluderingspris

Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering.