User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd, priser og stipend

Kulturtilskudd

Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag.

Fylkeskulturpris

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en kulturpris for fremragende kulturell innsats.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene. Formålet er et bedre tilbud av kunst og kultur til innbyggere over 67 år.

Drifts- og aktivitetstilskudd

Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og regionale paraplyorganisasjoner i kulturfeltet.

Kunst- og kulturstipend

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en ny ordning med stipend for unge kunstnere mellom 20-35 år.

Spillemidler til kulturbygg

Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg.

Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming. Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonevne i Trøndelag.

Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper.

Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Her kan du søke på kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Tilskudd investering i kultursektoren

Tilskudd til investeringer i kultursektoren skal bidra til å gi alle innbyggerne i Trøndelag gode kulturtilbud.

Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar.