User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd, priser og stipend

Søke spillemidler til kulturbygg?

Trøndelag fylkeskommune forvalter spillemidler til kulturbygg. Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg. Fylkesrådmannen vil legge fram forslag til nye retningslinjer, forslag til prinsipper for prioritering og søknadsfrist for Hovedutvalget for kultur i løpet av våren 2018.

Kulturtilskudd

Fylkeskommunenes kulturtilskudd skal bidra til å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag.

Fylkeskulturpris

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en kulturpris for fremragende kulturell innsats.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene. Formålet er et bedre tilbud av kunst og kultur til innbyggere over 67 år.

Drifts- og aktivitetstilskudd

Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og regionale paraplyorganisasjoner i kulturfeltet.

Kulturstipend

Trøndelag fylkeskommune oppretter en ny stipendordning for kulturaktører fra 2018.