User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd, priser og stipend

Kulturtilskudd

Fylkeskommunenes kulturtilskudd skal bidra til å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag.

Fylkeskulturpris

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut en kulturpris for fremragende kulturell innsats.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en fylkeskommunal tilskuddsordning til kommunene. Formålet er et bedre tilbud av kunst og kultur til innbyggere over 67 år.

Drifts- og aktivitetstilskudd

Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner og regionale paraplyorganisasjoner i kulturfeltet.

Kulturstipend

Trøndelag fylkeskommune oppretter en ny stipendordning for kulturaktører fra 2018.

Spillemidler til kulturbygg

Det kan søkes tilskudd til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg.