Regional bransjeutvikling innen kulturnæring

Foto: Leon, unsplash.com
Foto: Leon, unsplash.com

Regional bransjeutvikling skal bidra til å realisere målene i Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Regional bransjeutvikling skal utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Trøndelag.

 

Tilskuddsordningen prioriterer de søknadene som:

 • Styrker kunnskapen om kultur som næring
 • Gir tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, markeds- og forretningsutvikling
 • Som kommer flere aktører i regionen til gode
 • Som støtter opp under fylkeskommunens mål og prioriteringer for feltet.

Søknadsskjemaet for prosjektstøtte blir gjort tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist. Alle tiltak som søker om beløp over kr 100 000,- skal kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad.

Søk tilskudd til regional bransjeutvikling

Følgende gjelder for ordningen: 

Det er de til enhver tid gjeldene retningslinjer og styrende dokumenter som ligger til grunn for vurderinger av søknader og prioritering av tiltak som skal motta støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i retningslinjene før du sender inn søknad.

Politisk vedtak av ordningen:

Tilskudd kan gis til regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk, institusjoner og andre bransjebyggende aktører* med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreativ næring.

* Bransjebyggende aktører innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern, arkitektur, design, mote, film og spill.

Organisasjoner eller institusjoner som mottar driftsstøtte fra Trøndelag fylkeskommune kan søke støtte til prosjekt eller tiltak som er utenfor ordinær drift, for eksempel samarbeidsprosjekt og utprøving av nye tiltak.

Dersom prosjektet utføres av samarbeidende aktører hvor også aktører fra andre næringer enn kulturell og kreativ næring inngår, skal hovedvekten av aktørene, og målgruppen for prosjektet, være fra kulturell og kreativ næring.

 • Det gis ikke tilskudd til innholdsproduksjon, ordinær drift, investering, kulturarrangementer (konserter, turneer, fremvisninger, utstillinger m.m.) eller forskning
 • Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt
 • Det gjøres oppmerksom på at Trøndelag fylkeskommune ikke fullfinansierer prosjekter.

Søknaden skal sendes elektronisk og skal inneholde:

 • beskrivelse av formål og innhold i tiltaket og hvordan prosjektet bidrar til bransjebygging
 • opplysning om tid og sted for gjennomføring av tiltaket
 • opplysning om organisering og framdriftsplan
 • intensjonsbrev eller samarbeidsavtaler
 • budsjett og finansieringsplan, med oversikt over alle tilskuddsparter. Det skal oppgis hvorvidt andre finansieringskilder er omsøkt eller tildelt fra
 • søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Det skal spesifiseres eventuelt hvilke støtteordninger som er omsøkt, eller innvilget, med dato for søknadsfrist, slik at det er mulighet for dialog med tilskuddsgiver.

Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist/ikke behandlet.

Fylkeskommunens administrasjon utarbeider forslag til innstilling med begrunnelse, etter at søknadsfristen er gått ut. Fordelingen vedtas deretter av hovedutvalg for kultur

Vedtakslister for prosjektstøtte legges ut på nettsidene i etterkant av hovedutvalgsmøtene. Alle søkere får et skriftlig vedtaksbrev i løpet av kort tid etter at vedtak er fattet. Sakene har en behandlingstid på ca. 1-2 måneder.

Retningslinjer for tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturnæring ligger til grunn for vurdering av søknadene. Vurderingene gjøres ut fra disse og ses i forhold til helheten av søknader og samlet aktivitet på kulturområdet i fylket. 

Søknadene vurderes i forhold til følgende kriterier:
• Generelle vurderinger: Faglig innhold, profesjonalitet, nyskaping, gjennomføringsevne og relevans i forhold til ordningens formål.
• Potensial for bransjebygging: Om prosjektet kan synliggjøre hvordan det skal bidra til å utvikle bransjestrukturene i regionen.
• Kunstnerøkonomi og nedslagsfelt: Om prosjektet gir flere aktører i regionen mulighet til profesjonalisering av verdikjeden og økt forretningskompetanse.
• Bredde i finansiering: Om prosjektet kan dokumentere annen relevant medfinansiering.
• Samarbeid: Om prosjektet gjennomføres på tvers av bransjer og kommuner.

Fylkesplanen og fylkeskommunens strategier legges til grunn ved vurdering av søknader

Tilskudd utbetales vanligvis etterskuddsvis, på grunnlag av innsendt rapport og regnskap for prosjektet. Rapportering og anmodning om utbetaling gjøres via www.regionalforvaltnig.no. Rapportering skal skje så snart som mulig etter at prosjektet er gjennomført, og senest innen 1. desember året tilskuddet er gitt.

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres. 

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til fylkeskommunen. 

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det. 

Kontaktperson

Richard Susegg Kvarving
Seniorrådgiver - fagkoordinator tilskudd
74 17 50 95 917 27 571
Sist oppdatert 28.02.2023