Plannettverk og kurs

Plannettverket er primært en arena for areal- og samfunnsplanleggere i kommunene i Trøndelag. Nettverket skal også være en møteplass mellom kommunene og regionale myndigheter. Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Plandagene arrangeres som en årlig to-dagers samling. I tillegg arrangeres ulike fagsamlinger etter behov med tema basert på ønsker fra kommunene. Samlinger arrangeres i regi av Plannettverket alene eller i samarbeid med andre organisasjoner eller fagnettverk. Til temasamlingene kan det være aktuelt å invitere politikere, konsulenter m.fl. i tillegg til planleggerne i kommunene.

Plannettverket er organisert av et sekretariat bestående av representanter fra fylkeskommunen, Statsforvalteren og utvalgte kommuner (skiftes jevnlig). Fylkeskommunen leder sekretariatet. Samlinger/kurs annonseres på våre og Statsforvalterens hjemmesider, i PLANe-posten og via e-post til plannettverkets adresseliste.

PLANe-posten finner du ved å følge denne lenken.

Relevante kurs og webinarer 

Ta kontakt hvis du vil stå på adresselisten til plannettverk og/eller PLAN e-posten.

Samlinger i plannettverket

2024

16. januar 10.00-13.30 gjennomførte Trøndelag Fylkeskommune i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag et webinar om kommunale planstrategier. Webinaret var relevant for deg som jobber i en kommune og er involvert i arbeidet med kommunal planstrategi.

Her finner du opptak av webinaret. 

Presentasjoner fra webinaret:

Trøndelag i tall inviterer til webinarer om Befolkningsutvikling og om Sysselsettings- og næringsstatistikk

Webinarene er på teams – følg påmeldingslenkene under for å melde deg på.  Det blir ca. 30 minutter med presentasjon av tall og statistikk, etterfulgt av ca. 15 minutter med spørsmål og åpen diskusjon. Det blir tatt opptak av presentasjonen, men ikke av diskusjonen etterpå. 

Webinarene er åpent for alle interesserte, men er spesielt rettet mot ansatte i kommune i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag som jobber med, samfunnsplanlegging, kommunal og regional planlegging eller statistikk og analyse

Trøndelag i tall Webinar (12. mars 10.00-10.45) :  Befolkningsutvikling i Trøndelag i 2023

Påmeldingslenke 12. mars 2024

Oversikt over befolkningens utvikling og sammensetning er viktig for alle som jobber med samfunnsplanlegging eller skal dimensjonere tjenester og tilbud. Trøndelag i tall inviterer derfor til et webinar der vi går igjennom de siste befolkningstallene og ser på hva utviklingen betyr for Trøndelag.

Trøndelag i tall Webinar (19. mars 10.00-10.45) : Sysselsettings- og næringsstatistikk

Påmeldingslenke 19. mars 2024

Hva kan statistikken fortelle oss om utviklingen i arbeids- og næringslivet i Trøndelag? Trøndelag i tall inviterer til et webinar der vi går igjennom noe av statistikken, presenterer ulike utviklingstrekk og noen analyser av hva de betyr for Trøndelag. 

…………………………………………………………………..
Trøndelag i tall er ett samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren i Trøndelag
Kontakt oss på
  

 

2023

Samlingen var på Quality airport Værnes hotel i Stjørdal sentrum

 PDF med program

Deltakere

Link til presentasjoner er lagt ut som link på de enkelte programpostene.

 

Program:

8.november  

Møteledelse ved plankoordinator Thomas Møller fra Statsforvalteren i Trøndelag

11.00     Åpning ved landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag Audhild Slapgård

11.10     Nasjonale forventninger til planlegging, nye veiledere, nye satsinger. Ved Vigleik Stusdal fra KDD

12.00     Regional planstrategi – kunnskapsgrunnlag fra arbeidet med denne og hva fylkeskommunen ser som sentrale temaer fremover. Ved seksjonsleder for seksjon Regional i Trøndelag fylkeskommune Sigrid Tørriseng Angen

12.20     Arealregnskap – hva kan fylkeskommunen bidra med og hva finnes av kartressurser? Ved Frode Brataas med flere fra seksjon Regional i Trøndelag fylkeskommune.

14.00     Planlegging og utviklingsarbeid i samfunn med forventet folketallsnedgang – og litt om erfaringer med bruk av langsiktige arealstrategier i distriktskommuner. Ved førsteamanuensis Aksel Hagen fra Høgskolen i Innlandet

14.30     Interkommunalt samarbeid om plan. Ved daglig leder Berit Sæteren fra Plankontoret.

14.50     Eksempler på tiltak for å fremme aldersvennlige boliger og bomiljø og støtteordninger knyttet til dette. Ved Birger Jensen fra Husbanken

15.30     Erfaringer med bruk av kommunalt planforum – Ulstein kommune. Ved kommunalsjef Arne Runar Vik fra Ulstein kommune.

16.10     Veikart for planforvaltning i kommunene. Ved Heidi Liv Tomren, KS

9. november 

Møteledelse ved seksjonsleder Anne Caroline Haugan, Fylkeskommunen

08.30     Hvordan virker den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa inn på Norge og Trøndelag, regionalt og på lokalt nivå? Hvordan kan kommunene gjennom sin planlegging understøtte forsvarets behov, samtidig som andre interesser også ivaretas?  Innlegg fra Forsvarskoordinator Midt-Norge; Ebbe Deraas

09.00     Hovedpunkter fra Totalberedskapskommisjonens arbeid og oppfølgingsbehov i kommunene. Ved komitemedlem og ordfører i Inderøy frem til 2023; Ida Stuberg

09.20     Forsvaret som sektormyndighet i plansaker. Innlegg fra Forsvarsbygg ved seniorrådgiver Øystein Løvli. Forfall, men 2 lysark ble presentert av Per Arne Stavnås

10.20     Innlegg fra NVE om hvordan trønderske kommuner bør forberede seg på en ekstremværshendelse ala «Hans» gjennom sin arealplanlegging. Ved Tormod Gilberg Hagerup

10.50     Erfaringer fra Midtre Gauldal om hvordan de forberedte seg på «Hans» og hva de tenker om sin arealplanlegging videre sett opp mot nye ekstremværhendelser. Ved kommunedirektør i Midtre Gauldal kommune Alf Petter Tennfjord

11.35     Forvaltning av natur for fremtiden. Ved professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen

12.05     Orientering om konsultasjonsordning samiske interesser. Ved Ole Magnus Drægni fra KDD.

12.25     Erfaringer med arealnøytralitet i arbeidet med KPA for Trondheim kommune - Innlegg ble ikke gjennomført, men her er en utfyllende og informativ powerpoint fra avdelingsleder By og region på Byplankontoret i Trondheim Elise Sangereid

12.50     Avslutning ved Trøndelag fylkeskommune ved seksjonsleder for seksjon Kommunal; Anne Caroline Haugan    

2022

Asplan Viak leder i samarbeid med NIBR-OsloMet og Nordlandsforskning et KS-FoU prosjekt om fylkeskommunens veiledningsrolle etter plan- og bygningsloven. Prosjektet tar opp samhandlingen i planleggingen. Som en del av prosjektet ble det gjennomført et landsdekkende webinar om arealstrategier i samfunnsdelen 29.september. Presentasjoner fra webinaret finner du her:

 

2021

Samlingen arrangeres av Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med kommunene i fylket. Hovedtemaer på konferansen er «Det kommunale handlingsrommet i areal og samfunnsplanlegging» og «FNs bærekraftsmål som rammer for kommunal planlegging»

Link til program

 Hovedmålgruppe for samlingen er areal- og samfunnsplanleggere i kommunene i Trøndelag. Ved påmeldingsfristens utløp 19. oktober var det 115 påmeldte. Ønsker du å etteranmelde deg ta kontakt med 

 Sekretariatet for Plannettverket består av:

 Ingunn Holøymoen fra Røros kommune

Thomas Møller fra Statsforvalteren i Trøndelag

Elise Nordskag Sangereid fra Trondheim kommune

Elin Hovik Skage fra Namsos kommune

Espen Skagen fra Frøya kommune

Per Arne Stavnås fra Trøndelag fylkeskommune

 Kontaktperson for samlingen og Plannettverket: 

2019

 

Gode eksempler på planarbeid fra kommuner i Trøndelag

Internt planforum styrker plankulturen i Holtålen kommune

Sist oppdatert 03.01.2024