Reguleringsplan

Fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver. Dette følger av plan- og bygningsloven § 3-2. Vi veileder og bistår både gjennom kurs og dialog om den enkelte plansak.

I tillegg til å være veileder, er fylkeskommunen høringsinstans. Det er kommunalseksjonen i avdeling for plan, næring og kulturminner som utarbeider uttalselser til slike planer. Vi koordinere innspill fra de øvrige seksjonene i fylkeskommunen, som for eksempel vannforvaltning, veg, kulturminnevern og folkehelse. 

Fylkeskommunen gir innspill ved oppstart av planarbeidet og en uttalelse til planforslag, når planen er ute til offentlig høring. Tidlig kontakt gir en god og forutsigbar prosess, og kan spare tid ved at innsigelser unngås.

Reguleringsplan – Områderegulering / Detaljregulering

Vedtatte planer gir rett til å disponere arealer i henhold til planen, og er derfor å betrakte som forpliktende avtaler. Vedtatte planer innebærer imidlertid ikke en plikt til å gjennomføre.

Kommunen utarbeider områderegulering der det er behov for mer detaljerte avklaringer av arealbruken enn det som går frem av kommuneplanens arealdel. En områdeplan gjelder til ny plan blir vedtatt. 

Vi bruker detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak og arealendringer. Private, tiltakshavere organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering.

Vi anbefaler utbyggere å ta kontakt med oss snarest mulig etter oppstartsmøte med kommunen. Dette for å avklare mulige interesser og konflikter. Spesielt gjelder dette arkeologi, som er avhengig av befaring på barmark.

Det er verdt å legge merke til at når kommunen vedtar en plan til offentlig ettersyn, er den å betrakte som kommunens plan. Det betyr også at kommunen skal bære utgiftene i forbindelse med saksbehandling fra da av, hvis ikke annet er avtalt.

Hvis det er vesentlige endringer i planen etter å ha vært på offentlig ettersyn, må den vanligvis ut på nytt ettersyn. Ved mindre endringer kan den bli sendt på en begrenset høringsrunde til berørte parter. I noen tilfeller kan vi unngå slike ekstra runder ved å legge ut planen med flere alternativer.  

Det er kommunestyret som vedtar reguleringsplanene – hvis det da ikke foreligger en innsigelse som Kommunal – og distriktsdepartementet må avgjøre. En plan gjelder fram til en ny/revidert plan er klar. Når en reguleringsplan skal opphevets krever dette vanligvis en egen prosess.

Ny kommuneplan går foran eldre reguleringsplaner, hvis ikke annet er oppgitt i kommuneplanvedtaket. Reguleringsplanene blir da ikke opphevet, men satt til side på de punktene som er i strid med ny kommuneplan.

For å få en rask og god prosess, er det fornuftig å ta kontakt med fylkeskommunen så tidlig som mulig. Større planer anbefaler vi å ta opp i Regionalt planforum. Les mer om Regionalt planforum på våre nettsider:

Regionalt planforum

Gjennom veiledning og uttalelser gir vi praktiske råd til utbyggere og kommuner, og formidler fylkeskommunens interesser i det aktuelle planarbeidet. Når planen omfatter forhold av stor regional eller prinsipiell betydning legger vi saken fram for fylkesutvalget. 

Fylkeskommunens interesser og strategier er nedfelt i regionale planer.
Regional planlegging

Videre skal fylkeskommunen videreformidle statlige direktiver og føringer i planleggingen. Her ser du en liste med stikkord over en del av de interesser og forhold som fylkeskommunen gjennom detaljplanleggingen skal bidra til at blir ivaretatt:

  • Kulturlandskap og kulturminner (både nyere tids kulturminner og arkeologi, inkludert marin arkeologi)
  • Samordnet areal- og transportplanlegging, inkludert fylkesveger og kollektivtrafikk
  • Stedsutvikling og bomiljø, inkludert barn og unges interesser og universell utforming
  • Vannkvalitet, friluftsliv, strandsone, vilt og ferskvannsfisk
  • Næringsutvikling, inkludert akvakultur og rammer for landbruket.
  • Arealinteresser knyttet til videregående skoler og andre fylkeskommunale tjenester

Noen av disse ansvarsområdene ligger nært opp til Statsforvalteren og Statens Vegvesens arbeidsoppgaver og blir ofte behandlet i samråd med disse etatene.

Innsigelse og klage

Dersom planen er i strid med viktige regionale eller nasjonale interesser kan fylkeskommunen reise innsigelse i saken. Kommunen kan da ikke vedta den delen av planen det er knyttet innsigelse til. Innsigelser som tar opp forhold av mer enn formell karakter, blir behandlet politisk i fylkeskommunen.

Dersom kommunen ikke vil ta hensyn til en slik innsigelse, går saken til mekling hos Statsforvalteren. Dersom mekling ikke fører fram, kan kommunen be om at saken sendes til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for avgjørelse.

I kulturminnesaker kan Riksantikvaren i noen tilfeller overprøve fylkeskommunens skjønn og reise innsigelse hvis fylkeskommunen ikke gjør det. Dette fordi fylkeskommunen er delegert kulturminnemyndighet fra Riksantikvaren.

Private har ikke mulighet til å reise innsigelse til en plansak, men de kan påklage kommunens planvedtak. En slik klage må stiles til vedtaksmyndigheten (kommunen), som behandler klagen. Om kommunen ikke tar klagen til følge oversender kommunen saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

 

 

eksempel på reguleringsplan
eksempel på reguleringsplan
Sist oppdatert 23.02.2024