User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommunen kan utarbeide kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel behandler langsiktige utfordringer for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

En utdypende veileder finner du her: Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen i kommuneplanens samfunnsdel og konsekvensene dette gir for arealbruken i kommunen. Planen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke tiltak kommunen kan sette i verk.

Veileder om kommuneplanens arealdel

Spørsmål og svar til kommuneplanens arealdel

Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel

 

Sist oppdatert 24.10.2017