Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel, og arealdel. Kommunen kan utarbeide kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel behandler langsiktige utfordringer for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Medvirkning

Kommunene skal sørge for at medvirkning er gjennomført i alle planer, og sikre aktiv medvirkning fra de samfunnsgrupper som ikke så lett lar seg inkludere i medvirkningen.

Veileder til medvirkning i planlegging

Arealregnskap og arealstrategi

Det anbefales å utarbeide arealregnskap og arealstrategier i prosessen med kommuneplanens samfunnsdel. Fylkeskommunen har utarbeidet et verktøy for arealregnskap. Mer informasjon om arealregnskap finner du våre sider:

Arealregnskap

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen i kommuneplanens samfunnsdel og konsekvensene dette gir for arealbruken i kommunen. Planen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke tiltak kommunen kan sette i verk.

Det er utarbeidet regional plan for arealbruk, som er et viktig verktøy for planlegging i alle fylkets kommuner:

Regional plan for arealbruk

Planvask

I arbeidet med kommuneplanens arealdel anbefales det å utføre "planvask". Det er en opprydding i eldre arealplaner. 

Mer informasjon om planvask, kan du finne på:Enkelplanlegging.noKS.no

Fylkeskommunens saksbehandling av kommuneplanens arealdel

Fylkeskommunen skal ha kommuneplanens arealdel på offentlig ettersyn. Arealdelen behandles av Fylkesutvalget og det er viktig at vi får lang nok frist for å kunne svare kommunene. Nedenfor ligger en lenke til møtekalenderen for politiske møter. 

Lenke til møtekalendere for politiske møter

Oversikt over vedtatte planer i kommunene

Vi har laget en side med oversikt over alle kommunale planstrategier, samfunnsdeler og arealdeler i Trøndelag fylke:

Oversikt over overordnede planer og strategier i kommuner i Trøndelag

samfunnsdeler.png

Har du behov for å ta kontakt med oss, finner du oversikt over kommunekontakter i lenken under:

Fylkeskommunens rolle i kommunal planlegging

Regionalt planforum

Regionalt planforum kan benyttes til avklaringer i både arbeidet med samfunnsdel og arealdel. 

Les mer om regionalt planforum

 

 

Sist oppdatert 23.05.2024