User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Fylkeskommunens rolle

Når det gjelder kommunenes planlegging, har fylkeskommunen følgende oppgaver:

  • Veilede og bistå kommunene og andre aktører i deres planarbeid, nedfelt i plan- og bygningslovens § 3-2. Dette skjer i form av plannettverk, kurs, temasamlinger, rådgivning i forhold til konkrete løsninger og prosesser med mer. Veiledning skjer både i forbindelse med planoppstart og ved mer formell planbehandling. Nøl ikke med å ta kontakt.
  • Ivareta lovpålagte sektorinteresser i alle plansaker innen feltene kulturminner og kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, vilt og ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming med mer.
  • Sørge for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling i henhold til regionale planer og føringer. Dette handler blant annet om hensyn til næringsutvikling, videregående skoler, transport og stedsutvikling.


Slik har vi både en veilednings- og myndighetsrolle. Dette kan være krevende, men vi prøver å være bevisst på å skille rollene fra hverandre.

De fleste saker behandler fylkeskommunen administrativt, men store eller konfliktfylte saker behandles politisk.

Kontaktpersoner i Trøndelag fylkeskommune:
Vegard Hagerup

Sist oppdatert 24.10.2017