Universell utforming, og barn og unge i planlegging

Universell utforming handler om at produkter og omgivelser er utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming er nedfelt i bl.a. plan og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Barn og unges oppvekstvilkår skal det bli tatt hensyn til i alle plan- og byggesaker. Det står formålsparagrafen (§1-1) til Plan- og bygningsloven.

Universell utforming

Velfungerende og funksjonelle omgivelser er viktig for hele befolkningen og for gode lokalmiljøer og samfunn. Universell utforming er en samfunnskvalitet som bidrar til samfunnets bærekraft, økt likestilling og bedre fysiske og digitale omgivelser for alle.

Trøndelag fylkeskommune jobber systematisk med å implementere universell utforming i våre planer og virkemidler. Det er et gjennomgående område som bl.a. berører utforming av fysiske omgivelser, skoler, transporttilbud, idrettsanlegg, våre innkjøp og kommunikasjon. Hver sektor har et klart ansvar for å følge opp sitt ansvar, og avdeling for plan, næring og kulturminner er koordinerende avdeling.

Barn og unge i planlegging

Fylkeskommunen skal sammen med Statsforvalteren gi kommunene råd og veiledning slik at disse interessene blir ivaretatt best mulig. Om nødvendig kan Fylkeskommunen og Statsforvalteren gi innsigelse på planer hvor barn og unges behov er oversett.

Hensyn til barn og unge er blant annet nedfelt i FNs barnekonvensjon og Rikspolitiske retningslinjer, for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Sist oppdatert 18.12.2023