Snøskuterløype

Fra 2015 ble det mulig for kommunene å opprette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Kommunene skal følge Miljødirektoratets veiledning ved opprettelse av snøscooterløyper.

Formålet med motorferdselloven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. 

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder for hvordan kommunen skal gå frem for å fastsette snøskuterløyper. 

Lenke til veileder

Når kart og bestemmelser er vedtatt skal snøskuterløypene tegnes inn i kartet til kommuneplanens arealdel. Den vil være en viktig informasjon i den kommunale arealplanleggingen. Kommunen skal også rapportere data om løypene i nasjonal kartbase for snøskuterløyper. Denne informasjonen vil ha nytteverdi for brukere, forvaltning, politi- og redningstjeneste og i kontrollsammenheng. Fylkeskommunen kan bidra for å få registrert løypene i nasjonal kartbase. 

Kravspesifikasjon og rutiner for rapportering i nasjonal kartbase Naturbase

Praktiske råd i utredningen:

 • Unngå løyper over tregrensa, på islagte vann og ved hyttefelt
 • Sikre at eksisterende utfartsparkeringsplasser ikke blir sprengt pga. økt biltrafikk
 • Det er mer akseptabelt med snøscooterløyper der det er bilvei om sommeren
 • Der snøscooterløyper kobles til nabokommuner må virkningene i hele influensområdet utredes, dvs. også inn i nabokommunen. 

Ansvarsområdene til fylkeskommunen

 • Kulturminne
 • Vilt
 • Innlandsfiske
 • Vannforvaltning
 • Folkehelse
 • Friluftsliv
 • Bygdevekst og stedsutvikling
 • Næringsutvikling
 • Fylkesveg
 • Trafikksikkerhet

Ta kontakt med fylkeskommunen så tidlig som mulig i prosessen for å avklare eventuelle utfordringer.

Statsforvalterens rolle 

Statsforvalteren er veileder og klagemyndighet for saker etter motorferdselloven. De har mange roller som det kan være viktig å avklare tidlig i prosessen med nye løyper, eksempel på fagområder: 

 • Reindrift
 • Naturmangfold
 • Landbruk
 • Forurensning
 • Verneområder

Mer informasjon om Statsforvalterens rolle og ansvarsområder

Sist oppdatert 11.03.2024