Kommunal planlegging

Vår rolle og kontaktpersoner i kommunal planlegging

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver innen kommunal planlegging. Oversikt over saksbehandlere fordelt på kommuner.

Kommunal planstrategi

Kommunenes behov for planlegging i hver valgperiode

Kommuneplan

Samfunnsdel og arealdel – rådgivning og saksbehandling

Reguleringsplan

Rådgivning og saksbehandling

Stedsutvikling

Attraktive og bærekraftige tettsteder og lokalsamfunn

Dispensasjon og byggesak

Rådgivning og saksbehandling

Snøskuterløype

Hvilke regler gjelder for fastsettelse av snøskuterløyper i kommunen

Universell utforming, og barn og unge i planlegging

Arbeidet for et samfunn tilpasset alle. Råd og veiledning om barns interesser i plansaker.

Regionalt planforum

Her kan kommunene drøfte plansaker med statlige og regionale etater.

Plannettverk og kurs

Faglig møteplass for kommunene

PLANe-posten

Digitalt meldingsblad om planlegging og arealforvaltning.

Arena Trøndelag

Arena Trøndelag er en møteplass for politiske og administrative ledere i fylket.