Kommunal planlegging

Fylkeskommunens rolle i kommunal planlegging

Fylkeskommunens ansvar og oppgaver innen kommunal planlegging. Oversikt over saksbehandlere fordelt på kommuner.

Kommunal planstrategi

Kommunenes behov for planlegging i hver valgperiode

Kommuneplan

Samfunnsdel og arealdel –rådgivning og saksbehandling

Reguleringsplan

Rådgivning og saksbehandling

Stedsutvikling

Attraktive og bærekraftige tettsteder og lokalsamfunn

Dispensasjon og byggesak

Rådgivning og saksbehandling

Regionalt planforum

Her kan kommunene drøfte plansaker med statlige og regionale etater.

Plannettverk og kurs

Faglig møteplass for kommunene

Universell utforming

Arbeidet for et samfunn tilpasset alle

Barn og unge i planlegging

Råd og veiledning om barns interesser i plansaker

Arena Trøndelag

Arena Trøndelag er en møteplass for politiske og administrative ledere i fylket.

PLANe-posten

Digitalt meldingsblad om planlegging og arealforvaltning.