Dispensasjon og byggesak

En dispensasjon er et avvik fra en plan eller en bestemmelser. Dispensasjon kan du/dere få varig eller midlertidig, og det kan stilles vilkår for dispensasjon.

Du/dere skal få oppgitt en grunn for dispensasjon, og fordelene skal være klart større enn de samlede ulempene. Du/dere skal ikke få dispensasjon hvis intensjonene bak planen eller bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt.

Etter plan- og bygningslovens § 19-1 skal regionale og statlige myndigheter få mulighet til å uttale seg om dispensasjon fra planer, plankrav og bygge- og deleforbudet i § 1-8 dersom deres saksområde blir direkte berørt.

Slik høring må skje før kommunene gir dispensasjon. Vi skal tillegge statlige og regionale rammer og mål, særlig vekt. Kommunen bør ikke dispensere hvis statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.

Fylkeskommunen kan påklage dispensasjonsvedtak. I så tilfelle blir saken behandlet politisk i fylkeskommunen.

Av og til kan det være aktuelt å bruke mindre planendring i stedet for dispensasjon. Prosessen blir omtrent den samme, men det blir en mer permanent tillatelse for den som søker.

Dispensasjon fra kommuneplan

Det er en forutsetning at alle dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel blir oversendt fylkeskommunen til uttalelse.

Kommunen trenger ikke sende oss saker med negativ innstilling. Hvis politikerne likevel ønsker å godkjenne saken, må kommunen stoppe saksbehandlingen inntil saken har vært på høring til regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt. Kommunen kan slik ikke fatte noe gyldig vedtak før saken har vært på høring.

Fylkeskommunen vil, dersom det er behov for det, gjennomføre befaring for å avklare kulturminneinteressene i saken. Ved mindre private tiltak vil slik befaring normalt ikke medføre ekstra kostnader for tiltakshaver.

Byggesak og dispensasjon fra reguleringsplan

Når det gjelder dispensasjon fra reguleringsplan eller i forbindelse med byggesak, kan kommunene bruke noe mer skjønn.

Kommunen må kontakte fylkeskommunen hvis tiltaket kan få innvirkning på fredet/verneverdig bebyggelse eller arealer. Typiske eksempler på dette er spesialområde/hensynssone kulturminner i reguleringsplaner, SEFRAK-registrerte bygg eller potensielle fornminner, også i sjø. Det samme gjelder strandsone og viktige friluftsområder.

Dispensasjoner som medfører avvik fra byggegrenser og siktsoner til fylkesveg behandles hos fylkeskommunen.

Ved tvil, kontakt oss. Vi kan også gi nyttige råd angående praktiske løsninger, estetisk utforming osv.

Andre typer saker

Landbruksveger må du få avklart med hensyn til arkeologi.

 

 

Sist oppdatert 23.02.2024