Statistikk og analyse

Trøndelag fylkeskommune lager statistikk og analyse som grunnlag for fylkets strategier, planer og beslutninger. Vi bistår også kommunene med relevant statistikk og analyse til deres virksomhet.

 Oversikt statistikkressurser

Fylkeskommunen publiserer statistikk både digitalt på Ressursportal.no og i heftet «Trøndelag i tall». På denne siden finner du også lenker til andre kilder til statistikk og analyse.

Fylkeskommunen publiserer statistikk og fakta om Trøndelag på nettsiden Trøndelag i tall. Trøndelag i tall digitalt er tiltenkt å være et verktøy for personer som har bruk for statistikk og analyse som kunnskapsgrunnlag for regional og kommunal politikk og samfunnsplanlegging. Trondelagitall.no utvikles og vedlikeholdes av Trøndelag Fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.

Trøndelag i tall inneholder tall og fakta om: Befolkning, skole og utdanning, arbeids- og næringsliv, klima og energi, samferdsel, kultur, folkehelse og kommunal styring og arealforvaltning.

 

I gjennomføring av kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet tilbys kommuner og fylkeskommuner et verktøy for analyse og planlegging av reformens fem hovedområder.

Verktøyet er en nettportal som gir en samlet fremstilling av relevant statistikk, fag og forskningsmateriell sammen med metode og veiledningsmateriell.

Målet for nasjonal ressursportal.no:

  • Raskere tilgang til relevant styringsinformasjon
  • Bedre beslutningstøtte for ledere og planleggere
  • Godt dialogverktøy mellom regionalt støtteapparat og kommuner

Ressursportalen er utarbeidet av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Helsedirektoratet.

Lenke til Ressursportal.no

Statistisk sentralbyrå


SSB er ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

http://www.ssb.no/

Kommunehelsas statistikkbank - folkehelseinstituttet


Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.
http://khs.fhi.no/webview/

Norgeshelsa - folkehelseinstituttet


Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen. Du finner en statistikkbank, et fylkesbarometer og lenker til artikler om helsa i Norge.
http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/

Folkehelseprofilene - folkehelseinstituttet


Her kan du hente ut folkehelseprofil for kommuner og fylker. Folkehelseprofilen åpnes i pdf og derfra kan du skrive ut eller lagre lokalt på din maskin. 
https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/

NAV – statistikk og analyse


NAV holder offentligheten oppdatert om tilstanden og utviklingen på arbeidsmarkedet og velferdsordningene.

https://www.nav.no/

NSD – Forvaltningsdatabasen


Forvaltningsdatabasen inneholder data om den norske statsforvaltningen.Forvaltningsdatabasen

NSD – Database for statistikk om høyere utdanning

NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler.

https://dbh.hkdir.no/

NIFU – Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser.http://www.nifu.no

IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Tall og statistikk over integreringen i Norgehttps://www.imdi.no/tall-og-statistikk/

Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Statistikk om oppvekst, barnefattigdom, barnevern, kjønnslikestilling og nedsatt funksjonsevne.https://www.bufdir.no/Statistikk-og-analyse/

Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommunedata


Her finner du befolkningsframskrivinger, framtidig tjenestebehov og produksjonsindeks i framtidens kommuner. Figurene i nettløsningen er utviklet av departementet på bakgrunn av tall fra mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframvisninger. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/id2415955/

Helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag (HUNT), kommunedata


Kommunehelsedata gir utvalgte resultater fra HUNT og noen andre datakilder for hele fylket og for de enkelte kommunene i Nord-Trøndelag fylke. Her er det mulig å sammenlikne resultatene mellom kommunene, og mellom den enkelte kommune og hele fylket samlet.
http://www.ntnu.no/hunt/kommunehelsedata

Samiske tall forteller

Rapportserien Sámi logut muitalit / Samiske tall forteller inneholder kommentert samisk statistikk om utvalgte tema. De årlige rapportene kan ha relevans for alle som har behov for kunnskap om samiske forhold.

https://samilogutmuitalit.no/nb

I april og Mai 2019 ble det avholdt dialogmøter med de ulike hovedutvalgene i fylkeskommunen om kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi 2020-2024, Her finner du presentasjonene fra de dialogmøtene:

Kunnskapsgrunnlag planstrategi - utdanning, 22.5.2019

Kunnskapsgrunnlag planstrategi - samferdsel, 22.4.2019

Kunnskapsgrunnlag planstrategi - næring, 3.4.2019

Kunnskapsgrunnlag planstrategi - HUK, 3.4.2019

Statistikk - Konsekvenser for trøndersk økonomi

I forbindelse med korona-situasjonen jobber Trøndelag fylkeskommune med å kartlegge konsekvensene for den trønderske økonomien. Som en del av denne kartleggingen blir det samlet og sammenstilt statistikk og analyser. Kunnskapsgrunnlaget oppdateres jevnlig.  

Kunnskapsgrunnlag om utviklingen i trøndersk økonomi i forbindelse med korona-situasjonen. Grunnlaget oppdateres jevnlig.

SØF-rapport: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet rapporten "Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak". Rapporten dokumenterer utviklingstrekk opplevd blant trøndersk arbeids- og næringsliv i en tid med pandemi og smitteverntiltak. Utredningen er utført på oppdrag av Trøndelag fylkeskommune. 

SØF-rapport: "Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak" (pdf)

Et bilde som viser en tabell som oppsummerer innholdet i rapporten det er lenket til i denne saken (Illustrasjon: SØF-rapporten)
Oppsummering av rapporten "Arbeid- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak" (Illustrasjon: SØF-rapporten)

NTNU Samfunnsforskning, Senter for økonomisk forskning (SØF) har i tre runder intervjuet et knippe bedrifter for å få fram status og forventninger for trøndersk arbeids- og næringsliv i en tid med pandemi og smitteverntiltak. Utredningen er utført på oppdrag av Trøndelag fylkeskommune.

Første intervjurunde ble gjennomført i en 14-dagerperiode fra 6. mai. Funnene fra intervjuene er oppsummert i rapporten: "Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak".

Andre runde var oppfølgingsintervjuer ble gjennomført i perioden 17.-23. juni. Fokuset i oppfølgingsrunden var hvorvidt den økonomiske situasjonen og arbeidsmarkedet hadde endret seg siden vi snakket med bedriftene i første del av mai. Funnene er oppsummert i notatet: «Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020».

Tredje runde med intervjuer ble gjennomført i perioden 21.-28. september. Totalt ble 58 bedrifter kontaktet, hvorav majoriteten hadde deltatt i hovedrunden eller oppfølgingsrunden. I tillegg til en oppdatering på hvordan utviklingen har vært sammenlignet med forventningene tidligere, ble det denne runden viet større oppmerksomhet om forventningene til 2021. Funnene er oppsummert i notatet: «Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020».

Gå til notat: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020 (pdf).

Gå til notat: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020 (pdf)

Gå til rapporten: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak (pdf)

Et bilde som viser en tabell som oppsummerer innholdet i rapporten det er lenket til i denne saken (Illustrasjon: SØF-rapporten)
Oppsummering av rapporten "Arbeid- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak" (Illustrasjon: SØF-rapporten)
Sist oppdatert 16.05.2023