User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Statistikk og analyse

Trøndelag fylkeskommune lager statistikk og analyse som grunnlag for fylkets strategier, planer og beslutninger. Vi bistår også kommunene med relevant statistikk og analyse til deres virksomhet.

Fylkeskommunen publiserer statistikk både digitalt på Ressursportal.no og i heftet «Trøndelag i tall». På denne siden finner du også lenker til andre kilder til statistikk og analyse. 

""
Last ned statistikkheftet "Trøndelag i tall 2018" ved å trykke på lenken under.

Trøndelag fylkeskommune har laget faktaheftet «Trøndelag i tall» med tabeller, figurer og kart som beskriver ulike samfunnsområder i Trøndelag.

Last ned "Trøndelag i tall 2018"

Trøndelag i tall er tenkt som en del av kunnskapsgrunnlaget for fylkesplan for Trøndelag og for prosessene som nå pågår på fylkeskommunalt nivå i Trøndelag. Samtidig skal heftet kunne brukes som en del av kunnskapsgrunnlaget for planleggingen som foregår i kommunene i Trøndelag. Derfor er det lagt vekt på å presentere data på kommunenivå så langt det er mulig, samt tidsserier som viser utvikling over tid»

Heftet inneholder tall og fakta om: Befolkning, skole og utdanning, arbeids-  og næringsliv, klima og energi, samferdsel, kultur, og folkehelse.

Ressursportalen har som formål å bidra til at kommunene og fylkeskommunene tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt. Herfinner du relevant statistikk, analyser, analysemetode, forskning og annen relevant informasjon på ett sted. Den primære målgruppen er personer som direkte eller indirekte arbeider med kommunal og regional planlegging og styring. 

Lenke til Ressursportal.no

Statistisk sentralbyrå


SSB er ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet.

http://www.ssb.no/

Kommunehelsas statistikkbank - folkehelseinstituttet


Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.
http://khs.fhi.no/webview/

Norgeshelsa - folkehelseinstituttet


Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen. Du finner en statistikkbank, et fylkesbarometer og lenker til artikler om helsa i Norge.
http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/

Folkehelseprofilene - folkehelseinstituttet


Her kan du hente ut folkehelseprofil for kommuner og fylker. Folkehelseprofilen åpnes i pdf og derfra kan du skrive ut eller lagre lokalt på din maskin. 
https://www.fhi.no/hn/helse/folkehelseprofil/

NAV – statistikk og analyse


NAV holder offentligheten oppdatert om tilstanden og utviklingen på arbeidsmarkedet og velferdsordningene.https://www.nav.no/348858/statistikk-og-analyse

NSD – Forvaltningsdatabasen


Forvaltningsdatabasen inneholder data om den norske statsforvaltningen.http://www.nsd.uib.no/polsys/forvaltning/

NSD – Database for statistikk om høyere utdanning

NSDs Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler.http://dbh.nsd.uib.no/

NIFU – Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser.http://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/

IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Tall og statistikk over integreringen i Norgehttps://www.imdi.no/tall-og-statistikk/

Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Statistikk om oppvekst, barnefattigdom, barnevern, kjønnslikestilling og nedsatt funksjonsevne.https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/

Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommunedata


Her finner du befolkningsframskrivinger, framtidig tjenestebehov og produksjonsindeks i framtidens kommuner. Figurene i nettløsningen er utviklet av departementet på bakgrunn av tall fra mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframvisninger. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/id2415955/

Helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag (HUNT), kommunedata


Kommunehelsedata gir utvalgte resultater fra HUNT og noen andre datakilder for hele fylket og for de enkelte kommunene i Nord-Trøndelag fylke. Her er det mulig å sammenlikne resultatene mellom kommunene, og mellom den enkelte kommune og hele fylket samlet.
http://www.ntnu.no/hunt/kommunehelsedata

 

 

I april og Mai 2019 ble det avholdt dialogmøter med de ulike hovedutvalgene i fylkeskommunen om kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi 2020-2024, Her finner du presentasjonene fra de dialogmøtene:

Kunnskapsgrunnlag planstrategi - utdanning, 22.5.2019

Kunnskapsgrunnlag planstrategi - samferdsel, 22.4.2019

Kunnskapsgrunnlag planstrategi - næring, 3.4.2019

Kunnskapsgrunnlag planstrategi - HUK, 3.4.2019

Sist oppdatert 28.05.2019