Kart

Geografisk informasjonssystem (GIS) bruker vi til innsyn og forvaltning. Ved å ha informasjon om helt konkrete geografiske steder kan vi presentere ulike opplysninger på et kart.
Eksempel på vår bruk av GIS er registrering av kulturminner, planbehandling, ulike analyser og illustrasjoner.

 

Temakart Trøndelag

Nettsted for kart i Trøndelag.

Nettsted for kart tilrettelagt av Trøndelag fylkeskommune. Viser temakart spesielt egnet for fylkeskommunal forvaltning i Trøndelag.

GisLink

GisLink  - hovedportal

GisLink-veg   - tilpasset vegavdelingens behov

Er den valgte kartportalen for nye Trøndelag. Her vil vi prøve å legge ut alle karttema for Trøndelag. GisLink skal være portalen som samler alle data som er tilgjengelig for Trøndelag, og det gis mulighet til å legge ut lokale sett med data som ikke er tilgjengelig fra før. Nesten alle kartlagene som presenteres i denne løsningen ligger også tilgjengelig for publikum på diverse andre løsninger.

GisLink spiller på forbindelsen mellom GIS (geografisk informasjonssystem – kart) og faginformasjon. Karttjenestene i GisLink skal gi oppdatert informasjon til kommunene, til den regionale forvaltningen og til befolkningen.

GisLink skal gi brukere tilgang til kart- og faginformasjon, og er en åpen tjeneste på nett. Tjenesten spenner over mange fagfelt (se kartlagsliste i applikasjonen). I tillegg inneholder GisLink det Statens kartverk tilbyr av grunnkart for sjø og land, satellittbilder og flybilder.

For å bruke GisLink trenger du ingen programvare, utover nettleser. Tjenestene er åpne for allmenn bruk, bortsett fra en passordbelagt versjon som kun er for internt bruk hos fylkesmannen. GisLink inneholder kart og faginformasjon fra hele landet, men noen tema er kun tilrettelagt for hele eller deler av Møre og Romsdal og/eller Trøndelag.

GisLink gir innsyn i en viktig del av beslutningsgrunnlaget til den lokale og regionale forvaltningen. En fri strøm av kart og faginformasjon gir en mer effektiv forvaltning, og bidrar samtidig til et åpnere samfunn.

GisLink-kartportal er et samarbeid mellom:

  • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  • Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Statsforvalteren i Trøndelag
  • Trøndelag fylkeskommune

Ruteberegner for skoleskyss

Skoleskyss

Denne ruteberegneren er primært ment som et verktøy for beregning/kontroll av gangavstand fra bosted til skoler i Trøndelag. Alle avstander som blir beregnet er påplusset 25 meter. Dette i henhold til Trøndelag fylkeskommunes skyssreglement for videregående skoler.

Noen nyttige linker:

DOK - det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

sePlan

SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. Innholdet er derfor avhengig av at kommunen har gjort sine data tilgjengelig i den nasjonale geografiske infrastrukturen.

 Geonorge

Geonorge er stedet for oversikt og tilgang for offentlig kartdata i Norge. Den viktigste oppgaven er å gjøre det enklere for deg å bruke kartdata.

Kartverket

Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiendomsregisteret og tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag.

Riksantikvaren - Kulturminnesøk

En tjeneste fra Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning.

 Riksantikvaren - Askeladden

Askeladden (den nasjonale kulturminnebasen) inneholder kulturminnedata. Dette gjelder både fredete arkeologiske og nyere tids kulturminner og kulturmiljøer (vedtaks- og forskriftsfredet, automatisk fredet, midlertidig fredet og pågående fredninger); ikke fredete kulturminner og kulturmiljøer (f.eks. nasjonale interesser i by og kommunalt listeførte kulturminner); kulturminner vernet etter Plan- og bygningsloven; og ikke vernete/fredete kulturminner.

 NGU Norges geologiske undersøkelse

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

 Fiskeridirektoratet

I Fiskeridirektoratets nye kartløsning, Yggdrasil, finner du data fra Fiskeridirektoratet og andre etater som du kan bruke i mange sammenhenger.

 Miljødirektoratet

Kart- og databasene til Miljødirektoratet gir direkte tilgang til en stor mengde informasjon om norsk natur og miljø.

 Norge i bilder

Internettportal som viser ortofoto over hele Norge. Statens kartverk drifter portalen i samarbeid med Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap.

Norge i bilder er søkbar på stedsnavn og adresser, og kan i tillegg vise utvalgte karttemaer. På sikt vil det gjelde hele landet og bakkeoppløsningen vil være på minimum 50 cm.

 Statens Vegvesen - veikart

Her finnes offentlig informasjon om Norges veier fra Nasjonal vegdatabank.

Kontaktpersoner:

, seksjon regional

, seksjon regional

, seksjon vegforvaltning

, seksjon vegforvaltning

Sist oppdatert 20.04.2022