Bærekraftsnettverket i Trøndelag

I Trøndelag har trønderske kommuner, Statsforvalteren, KS, Næringsalliansen og fylkeskommunen gått sammen om å etablere et bærekraftnettverk med fokus på å samarbeide for en bærekraftig omstilling. Bærekraftmålene gir en felles retning for samfunnsutviklingen for å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Norge er et rikt land og har de beste forutsetningene for å bidra i en global dugnad. Å nå bærekraftmålene krever felles innsats lokalt og globalt. Kommuner er nøkkelaktører i dette arbeidet.

Bærekraftnettverket i Trøndelag er et kunnskaps- og erfaringsdelingsnettverk for trønderske kommuner. Det gjøres mye godt bærekraftarbeid i kommunene, og da er det viktig å dele god praksis. Nettverket er også en arena for å ta opp problemstillinger som er krevende å jobbe med for kommunene. Vi er opptatt av at brekraftnettverket skal være nyttig for alle kommunene uavhengig av størrelse eller beliggenhet.

Tema som har vært diskutert i nettverket er for eksempel bærekraft i politiske saker, indikatorer, gevinstrealisering, kommunale plan- og styringssystemer, bærekraftige anskaffelser, folkehelse og bærekraftmål og matsvinn. Kommunene i Trøndelag blir også invitert til å delta på «Bærekraftfredag» i regi av det nasjonale bærekraftnettverket. Dette er Temsmøter en gang i måneden som tar opp tema som det nasjonale nettverket er opptatt av.  

I Trøndelag har vi overordnede regionale planer som viser felles satsing og hvilken retning som ønskes for utvikling av et felles Trøndelag.  FN sine bærekraftmål er sentrale for å nå de mål som er satt for et felles Trøndelag. Kommuner i Trøndelag er opptatt av å ha et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder status for å nå FN sine bærekraftmål lokalt. Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å vite hvor vi står, og hvilken retning vi skal bevege oss i. Et godt kunnskapsgrunnlag er også viktig i utvikling av kommunale planer og styringssystem. Når en «ståstedsanalyse» er på plass, er det lettere å mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia i deres bidrag til bærekraftig utvikling. I tillegg vil denne type måling være viktig i evaluering av effekten av innsats på lokalt nivå.  

Vi er i Trøndelag blitt enig om et felles kunnskapsgrunnlag og indikatorer som måler bærekraft. De indikatorer som vi er enig om å bruke i Trøndelag finner du på Trøndelag i tall:

Bærekraft | Trøndelag i tall (trondelagitall.no)

Bærekraftsrapporter og innbyggerundersøkelse

I arbeidet med FNs bærekraftsmål peker regjeringen på kommunene som en av de viktigste aktørene i arbeidet for å nå bærekraftsmålene. Så langt har det ikke blitt etablert felles standarder for hvordan kommunene og fylkene bør organisere arbeidet med bærekraftsmålene, i tillegg til at vurdering av måloppnåelse er utfordrende uten et felles måle- og rapporteringsverktøy.

I Trøndelag har vi valgt å utarbeide en rapport som gir kommunene og fylket et kunnskapsgrunnlag for å vurdere status innen FNs bærekraftsmål. Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å vite hvor man står, og hvilket utviklingsbehov man har. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en oversikt over hvordan Trøndelag ligger an med bærekraftsarbeidet, basert på etablerte måleindikatorer innen FNs bærekraftsmål.

Trøndelag

Innbyggerundersøkelse Fylkesrapport Trøndelag

Bærekraftsrapport Trøndelag 2024

Les også: Må intensivere bærekraftsarbeidet 

Kommunenerapporter

Bærekraftsrapport Frøya 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Flatanger 2023

Bærekraftsrapport Grong 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Heim 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Hitra 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Holtålen 2023 (PDF)

Bærekraftsrapport Lierne 2023 (PDF)

Bærekraftsrapport Inderøy 2023 (PDF)

Bærekraftsrapport Indre Fosen 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Malvik 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Meråker 2023 (PDF)

Bærekraftsrapport Namsskogan 2023 (PDF)

Bærekraftsrapport Namsos 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Nærøysund 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Oppdal 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Orkland 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Osen 2023 (PDF)

Bærekraftsrapport Overhalla 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Selbu 2023 (PDF)

Bærekraftsrapport Skaun 2023 (PDF)

Bærekraftsrapport Stjørdal 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Røros 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Trondheim 2024 (PDF)

Bærekraftsrapport Åfjord 2024 (PDF)

Kommunene i bærekraftnettverket har fått skjønnsmidler fra Statsforvalteren til å  utarbeide en bærekraftrapport/bærekraftprofil/ståstedsanalyse for den enkelte kommune. Vi bygger videre på det Møre- og Romsdal har gjort for sine kommuner.

Rapporten vil ha flere deler:

  • Nasjonale forventninger og oversikt over regionale planer
  • Suksesshistorie og oversikt suksesshistorier
  • «Rød-tråd» i plan og styringssystem
  • Innbyggerundersøkelse
  • Klima-, areal og naturregnskap
  • Materialstrømmer
  • Kommunebilde Statsforvalteren der dette er tilgjengelig
  • Bærekraftsfond
  • Oversikt kunnskapsgrunnlag


FNs bærekraftsmålSist oppdatert 23.05.2024