Arealregnskap

Areal er en begrenset ressurs og arealbruk er hovedtrusselen mot naturgrunnlaget vårt. Måten vi bruker arealene på har også påvirkning på klima. For å sikre en bærekraftig arealbruk er det viktig å ha et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag.

Arealregnskap kan være et nyttig verktøy for å kunne gjøre vurderinger rundt disponering av areal både på regionalt og lokalt nivå. Trøndelag fylkeskommune har nå laget et kartverktøy (dashbord) som viser arealregnskap for alle kommunene i Trøndelag.

Arealregnskap for kommunene i Trøndelag Dashbord/Kart

Arealregnskap Trøndelag Dashbord/Power BI

Hva viser arealregnskapet

Kartverktøyet viser i  første gang en kommunevis oversikt med status eller 0-punkt for:  

  • arealer som er tatt i bruk enten ved å være bebygd eller opparbeidet  
  • fordeling av arealtyper 
  • planlagt arealbruk  
  • klimavirkningen av planforslag

Kartverktøyet er basert på en analyse av en samling datasett bygd opp etter samme mal som Agder fylkeskommune. Arealer som er bebygd eller opparbeidet er basert på Statistisk sentralbyrå sitt datasett SSB-arealbruk 2023 som gir en oversikt over bebygd og opparbeidete areal og hvordan dette brukes.  Informasjon om arealtyper er basert på datasettene AR5 og AR50 (arealressurs). Informasjon om planlagt arealbruk bygger på kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er digitalt tilgjengelige i Trøndelag. Data for å beregne klimapåvirkning er basert på data fra Miljødirektoratet. Man legger opp til en årlig revidering av arealregnskapet.

Trøndelag fylkeskommune vil jobbe med å videreutvikle arealregnskapet til også å inneholde et naturregnskap som verktøy for regional- og kommunal planlegging i samarbeid med kommunene og andre relevante aktører.

Fordeler med arealregnskap

Arealregnskap kan brukes til å gjøre vurderinger rundt arealdisponeringer. Trøndelag fylkeskommune mener utvikling av areal- og naturregnskap er et viktig tiltak for å bidra til mål om bærekraftig arealbruk i Trøndelag. Kommunene har etterlyst bedre arealverktøy i planleggingen. De nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som kom 20. juni i år peker blant annet på at kommunene bør utarbeide arealregnskap.

Fordeler med et arealregnskap kan blant annet være å vise hvilket utbyggingspotensial som ligger i gjeldende arealplaner og vurdere behov for nytt areal ved rulleringer.  Det kan gi bedre oversikt over omfang og type areal som blir omdisponert og være et hjelpemiddel i dialogen knyttet til utvikling og bærekraftig arealforvaltning. Naturregnskap er et verktøy under utvikling av miljøforvaltningen som omfatter arealregnskap, økologisk tilstand på disse arealene og økosystemtjenester.

Lenker:
Webinar om arealverktøy for kommunene (om areal- og naturregnskap 36.27 min ut i sending)
Arealregnskap Agder fylkeskommune
Arealregnskap Viken fylkeskommune
Regional plan for arealbruk med handlingsprogram
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
SSB-arealbruk 2023
AR5

 

Sist oppdatert 11.09.2023