Distriktssatsing "I LAG"

Logo for I lag, ei distriktssatsing i Trøndelag.

Leka, Høylandet, Snåsa, Meråker, Tydal og Rennebu er med i Distriktssatsinga I LAG. Et av målene med satsinga er å styrke utviklingsarbeidet i kommunene på varig basis.

Mange distriktskommuner med få innbyggere har utfordringer med å ha nok kapasitet og kraft til å ta tak i de utviklingsmulighetene som finnes lokalt. Høsten 2022 tok Trøndelag fylkeskommune derfor initiativ til å etablere en satsing. Våren 2024, er alle I LAG-kommunene godt i gang og har fått en god start.

Kommunene har satt seg egne mål innen bolig- og stedsutvikling, næringsutvikling, rekruttering og eget utviklingsarbeid. Gjennom distriktssatsinga I LAG har deltakerkommunene fått tilført ressurser (både økonomisk og kompetanse) for å jobbe mer systematisk for å nå sine mål.  

Gjennom distriktssatsinga I LAG får kommunene tilgang til kompetanse hos fylkeskommunen, statsforvalteren, KS, Innovasjon Norge og Distriktssenteret. Bidragene fra «laget rundt» skal føre til at kommunen kommer lenger og får til mer av de prosjektene som prioriteres lokalt og understøtte gjeldende planer (f. eks. Kommuneplanens samfunnsdel). Bistanden må oppleves som nyttig for kommunene, men også godt og effektiv for «laget rundt» kommune, for at samarbeidsmåtene skal kunne videreføres etter prosjektperioden.

I LAG-kommunene lærer av hverandres erfaringer gjennom egne samlinger og hyppigere digitale møtepunkt. Gjennom et ytterligere nettverk bestående av alle distriktskommunene i Trøndelag har kommunene mulighet til å lære på tvers av distriktssatsinga I LAG, Bygdevekstavtaler og omstillingsprogram.

Distriktssatsinga I LAG er forankret i Verdiskapingsstrategien for Trøndelag. 

Til høyre finner du lenke til samarbeidsavtalene som er inngått mellom Trøndelag fylkeskommune og Meråker, Snåsa, Rennebu, Leka, Tydal og Høylandet kommuner.

Sist oppdatert 25.03.2024