Distriktssatsing "I lag"

Logo for I lag, ei distriktssatsing i Trøndelag.

Leka, Høylandet, Snåsa, Meråker, Tydal og Rennebu er med i Trøndelag fylkeskommunes distriktssatsing. Satsinga har fått navnet I LAG og målet er å styrke utviklingsarbeidet i kommunene.

Mange distriktskommuner med få innbyggere har utfordringer med å ha nok kapasitet og kraft til å ta tak i de utviklingsmulighetene som finnes lokalt. Det gjelder for eksempel innen boligutvikling, næringsutvikling eller tjenesteutvikling. Gjennom Distriktssatsinga ILAG har deltakerkommunene fått tilført ressurser for å jobbe mer systematisk med utvikling. Kommunene vil lære av hverandres erfaringer og få tilgang til et nettverk av distriktskommuner i Trøndelag. En enhetlig og koordinert dialog mellom distriktskommunene, fylkeskommunen, statsforvalteren, KS, Innovasjon Norge og Distriktssenteret skal bidra til at kommunen kommer lenger og får til mer. Tilgang til kompetanse og ressurser er hos relevante samarbeidspartnerne er avgjørende for kommunene.  

I Distriktssatsinga ILAG skal nye samhandlingsformer etableres slik at innsatsen er bærekraftig og kan videreføres etter prosjektperioden på 2 år.  

Aktivitetene i kommunene skal understøtte prioriteringer i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel og operasjonalisering av lokale målsettinger.  

Innsatsområdene vil derfor være forskjellig fra kommune til kommune, selv om flere sentrale tema går igjen hos flere. Til høyre finner du lenke til tre første samarbeidsavtalene som er inngått mellom Trøndelag fylkeskommune og Meråker kommune – , Snåsa - og Rennebu kommune.

Distriktssatsinga er forankret i Trøndelags verdiskapingsstrategi og vil bli sett i sammenheng med andre satsinger i Trøndelag som Bygdevekstavtaler og arbeidet i kommuner med omstillingsstatus.

Lenker:

Verdiskapingsstragien

Vedtak i FU 20. juni 2023 om bygdevekstpiloter og øvrige distriktssatsinger

Saksfremlegg om bygdevekstpiloter og øvrige distriktssatsinger i FU 20.06.2023

Sist oppdatert 22.09.2023