Muntlig-praktisk eksamen

Fag med krav til fordypning

I noen fag er det krav til fordypning. Det er ditt ansvar å sette deg inn i læreplanens eventuelle krav til fordypning. Til muntlig-praktisk eksamen anbefaler Eksamenskontoret at du lager en liste som oppgir hva du har fordypet deg i, i tillegg til kilder som du har benyttet. Listen leveres til sensorene ved oppmøte på eksamensdagen. 

Hvis du er i tvil om det er krav til fordypning i fagene du har meldt deg opp til eksamen i, kan du ta kontakt med Eksamenskontoret. 

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som norsk pass, norsk førerkort, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde og Pocket ID.
 • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
 • Skrivesaker.
 • Hjelpemidler. 

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Du har anledning til å benytte datamaskin eller nettbrett som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin eller nettbrett. Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen eller nettbrettet du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Husk å skru av lyden. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten. Du har tilgang til et trådløsnett under forberedelsen. Det er ikke tilgang til åpent Internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler. Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Oppmøte

Oppmøte er senest kl.16:00 ved den skolen som er oppgitt på din side på PrivatistWeb. Det er felles oppmøtetid for alle kandidatene på gruppa (inntil 6 stykker). Sluttid for eksamen kommer an på hvor mange kandidater som møter til eksamen, du må være forberedt på at eksamen kan vare til kl 22:30. Ta derfor med mat og drikke.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i PrivatistWeb, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 45 minutter. Tiden regnes fra du setter deg på plassen du får tildelt. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning av temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen under eksamineringen. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsestiden og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre er ikke tillatt. 
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.
Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. 
Bruk av oversettelsesprogram i språkfagene er ikke tillatt. 

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

 • Hvilket trådløst nett du skal velge under forberedelsesdelen
 • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Eksaminering

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsesdelen. Fremlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt fremlegg. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen. Det skal være et praktisk innslag under eksamineringen. Det kan være fordelaktig å ha kjennskap til vitenskapelig teori og metode (forsøk) fra videregående skole.

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen, er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen.

Praktiske innslag som kan være aktuelle ved muntlig-praktisk eksamen

Mulige praktiske innslag til eksamen finner du her.

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på PrivatistWeb i løpet av første arbeidsdag etter eksamen.

Gjelder disse fagkodene: 

KRO1005 Kroppsøving Vg2
KRO1006 Kroppsøving Vg3

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som norsk pass, norsk førerkort, norsk bankkort med bilde og Pocket ID.
 • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
 • Hjelpemidler: skrivesaker, lærebok, notater
 • Det er ikke tillatt å ha med/bruke personlig utstyr, utover tillatte hjelpemidler.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Hvis du velger å bruke datamaskinen eller nettbrett under forberedelsen er du selv ansvarlig for at den virker som den skal, og du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten.

Du har tilgang til et trådløsnett under forberedelsen. Det er ikke tilgang til åpent Internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler

Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Oppmøte 

Se informasjon om oppmøtetid og -sted på PrivatistWeb. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i PrivatistWeb, får du ikke avlegge eksamen. Du skal møte i treningstøy og sko. Det er vanligvis tilgang til garderobe og dusj. 

Forberedelsesdelen

Forberedelsestiden er 45 minutter. Du trekker/får utdelt eksamensoppgave. Oppgaven skal gi deg mulighet til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen under eksamineringen. I oppgavesettet vil det være ett stemplet A4-ark til egne notater i forberedelsestiden. Du kan notere på begge sider av arket. Noen oppgavesett har vedlegg, i de tilfellene kan du også notere på vedlegg til oppgavesettet.
Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre er ikke tillatt.  
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.
Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å låne hjelpemidler eller skrivesaker av andre kandidater på eksamensdagen. 

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

 • Hvilket trådløst nett du skal velge.
 • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Eksamineringen

Det settes av tid til individuell oppvarming mellom forberedelse og eksamensgjennomføring. Denne oppvarmingen er ikke en del av vurderingen.
Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen). All aktivitet gjennomføres i flerbrukshall med standard tilgjengelig utstyr.

I tillegg til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre eksamen, er oppgavesettet med vedlegg og det stemplede A4-arket tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen. 

Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del.

Praktisk del: Denne delen av eksamen gjennomføres fortrinnsvis i gruppe. NB høsten 2021: gjennomføring av praktisk del enten i gruppe eller som individuell eksamen må vurderes i henhold til koronasituasjonen på eksamenssted- og tidspunkt. Aktiviteten tilpasses lokale forhold. Du skal vise ferdigheter i henhold til kompetansemålene i læreplanen.

Mens du venter på muntlig individuell del skal du ikke ha tilgang på hjelpemidler eller kunne kommunisere med andre.

Muntlig individuell del: Utgangspunkt for den individuelle delen er oppgaven/tema fra forberedelsesdelen. Du kan bli bedt om å gjennomføre praktiske øvelser. 

Sensorene skal gi deg muligheten til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig ut i fra eksamensformen. Du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven. Det er privatistens helhetlige kompetanse slik den kommer til syne under eksamineringen som skal vurderes. Vedlegg som er en del av besvarelsen av eksamensoppgaven, skal leveres inn og vurderes. Notater fra forberedelsedelen (det stemplede A4 arket) skal ikke vurderes. 

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på PrivatistWeb i løpet av første arbeidsdag etter eksamen.

Eksamenssted: Thora Storm videregående skole. 
Kontaktperson: Ivar Johannes Johnsen 
E- post: 
Telefon: +4774178395 / +4795281659 

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole. 
Kontaktperson: Jostein Kvernmo
E-post:
Telefon: +4774175493/ +4799293760

Privatisteksamen i muntlig-praktiske idrettsfag arrangeres som hovedregel ved Steinkjer eller Melhus vgs.

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som norsk pass, norsk førerkort, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde og Pocket ID.
 • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
 • Skrivesaker.
 • Hjelpemidler. 

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Du har anledning til å benytte datamaskin eller nettbrett som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin eller nettbrett.
Du har ikke tilgang til internett. Du må selv sørge for å ha lastet ned nødvendige notater/lærebøker lokalt på din datamaskin eller nettbrett dersom du ønsker å benytte slike.
Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter.  Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten.

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og -sted på PrivatistWeb. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i PrivatistWeb, får du ikke avlegge eksamen.

Du skal møte i treningstøy og nødvendig utstyr tilpasset idretten, og du skal ha med deg nødvendige hjelpemidler (for eksempel skrivesaker, datamaskin, lærebok og notater). Det er ikke tilgang til garderobe og dusj.

Forberedelsesdelen

Forberedelsestiden er 45 minutter. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i en oppgave som du trekker eller får tildelt. Oppgaven skal gi deg mulighet til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig ut i fra eksamensformen. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen under eksamineringen. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsesdelen og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre ikke tillatt.
Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.

Eksamineringen

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen, i tillegg til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre eksamen.

Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del med utgangspunkt i oppgaven fra forberedelsesdelen. Den praktiske delen av eksamen kan delvis bli gjennomført i gruppe. Sensorene skal gi deg muligheten til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig ut i fra eksamensformen. Du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven. Sensorene skal lete etter kompetansen du har, og ikke den kompetansen du ikke har. Det er privatistens helhetlige kompetanse slik den kommer til syne under eksamineringen som skal vurderes. Notater fra forberedelsesdelen skal ikke vurderes.

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på PrivatistWeb i løpet av første arbeidsdag etter eksamen.

Toppidrett

Gjelder disse fagkodene:
IDR3001/IDR3013 Toppidrett 1
IDR3002 Toppidrett 2
IDR3003 Toppidrett 3

I Trøndelag fylke kan privatister avlegge eksamen i følgende toppidretter:
Håndball, fotball, lengdeløp skøyter, langrenn, skiskyting, orientering, friidrett, volleyball, hopp kombinert, sykkel (landevei, terreng, downhill og trail), rifleskyting, svømming, alpint og e-sport.
Hvis du ønsker eksamen i annen idrett, send en e-post til  i løpet av oppmeldingsperioden, så kan vi undersøke mulighetene til å finne sensorer i ønsket idrett.

Du må gi Eksamenskontoret beskjed om valg av toppidrett etter oppmelding. Privatister som skal opp til eksamen i Toppidrett, uansett idrett og nivå, vil bli kontaktet av skolen for spesielle avtaler om arena, utstyr og oppmøtetidspunkt.

Eksamen i Toppidrett kan avholdes på andre skoler enn Melhus videregående og Steinkjer videregående skole.

Eksamenssted: Melhus videregående skole
Kontaktperson: Geir Frode Moen.
E-post: 
Mobil:  926 03 599

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole.
Kontaktperson: Jostein Kvernmo
E-post: 
Telefon: +4774175493/ +4799293760

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og –sted på PrivatistWeb.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i PrivatistWeb, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er inntil 48 timer. 

Eksamensgjennomføring

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del.

Sist oppdatert 07.01.2021