Muntlig-praktisk eksamen

1. Før eksamen

Læreplaner

Når du forbereder deg til eksamen, må du sette deg godt inn i alle delene i fagets læreplan.
Gjeldende læreplaner i fag finner du her

Læremidler

Når du har satt deg inn i læreplanen, må du finne relevant fagstoff. Vær oppmerksom på at en lærebok eller andre læremidler ikke nødvendigvis dekker alle delene av en læreplan.
Du kan ta kontakt med en av de videregående skolene for å høre hvilke læremidler (f.eks.bøker) de bruker. 
På NDLA finner du en del digitale læremidler

Fag med krav til fordypning

I noen fag er det krav til fordypning. Det er ditt ansvar å sette deg inn i læreplanens eventuelle krav til fordypning. Til muntlig-praktisk eksamen anbefaler Eksamenskontoret at du lager en oversikt som viser hva du har fordypet deg i, og hvilke læremidler/kilder du har brukt. Oversikten leveres til sensorene ved oppmøte på eksamensdagen. 

Praktiske innslag ved muntlig-praktisk eksamen

Her finner du eksempler på mulige praktiske innslag for privatister i fagene naturfag, fysikk, kjemi, biologi og geofag. Du må være forberedt på at du kan bli eksaminert i andre praktiske innslag eller varianter av eksemplene som er nevnt her. 

Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer
Likt løser likt/tetthet
Oppløsning av salt
Overflatespenning
Emulgator
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Frekvensområder/hørsel
Laser/gitter til bølgefenomener
Undersøk bølgemønstre med bølgetank/fjær/tau
Spektroskop
Radioaktive kilder
Halveringstid
Genetisk hjul
Krysninger
Dyrecelle/blodcelle i mikroskop
DNA fingeravtrykk (med elektroforese)
Karbonatlikevekt
Blakking av kalkvann
Lag karbondioksid med natron og eddiksyre

Oppløsning av salt
Overflatespenning
Emulgator
Likt løser likt/tetthet
Korrosjon/rusting
Elektrolyse av CuCl2
Overflatebehandling av materialer brukt på studieretningen
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Elektrolyse av CuCl2
Koking ved lavt trykk
Fordamping (avkjøling av sprayboks)
Komprimering av luft med sykkelpumpe
Solfanger
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Blakking av kalkvann
Emulgator
Solfanger
Karbonatlikevekt
Blekemidler
Plasttyper
Produkters livsløp
Materialer/tekstilers miljøavtrykk
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Oppløsing av salt
Surt og basiske stoffer
Likt løser likt
Emulgator
Sjekk av håndvask/Bakterievekst på agar
Undersøk urin ved bruk av teststrimler
Røde blodceller i mikroskop
Bestemmelse av blodtyper
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger

HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Blakking av kalkvann
Emulgator
Karbonatlikevekt
Blekemidler
Plasttyper
Produkters livsløp
Materialer/tekstilers miljøavtrykk
Overflatebehandling av materialer brukt på studieretningen
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Frekvensområder/hørsel
Laser/gitter til undersøkelse av bølgefenomener
Undersøk bølgemønstre med bølgetank/fjær/tau
Artsmangfold i en vanndråpe
Blakking av kalkvann
Elektrolyse av kobberklorid
Solfanger
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger

HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Artsmangfold i en vanndråpe
Undersøk insekter/småkryp
Solfanger
Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Blakking av kalkvann
Karbonatlikevekten
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Artsmangfold i en vanndråpe
Undersøk insekter/småkryp
Solfanger
Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Blakking av kalkvann
Emulgator
Sjekk av håndvask/Bakterievekst på agar
Umulig gele med kiwi/ananas
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Artsmangfold i en vanndråpe
Undersøk insekter/småkryp
Solfanger
Blakking av kalkvann
Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Korrosjon/rusting
Emulgator
Produkters livsløp
Materialer/tekstilers miljøavtrykk
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Oppløsning av salt
Overflatespenning
Emulgator
Likt løser likt/tetthet
Korrosjon/rusting
Elektrolyse av kobberklorid
Overflatebehandling av materialer brukt på studieretningen
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Spektroskop – lysbrytning og ulike typer spekter
Laser/gitter/prisme - bølgefenomener
Undersøk bølgemønstre med tau
Radioaktive kilder – skjerming og bruk av geigerteller
Halveringstid – simulering med terninger
DNA-modell – oppbygning av DNA, mutasjoner og genredigering
Modell med mRNA og aminosyrer - proteinsyntese og mutasjoner
Krysninger – med eksempler av ulike former for arv. Kan visualiseres med gjenstander med ulik form og farge, f.eks perler.

 

REA3045 Kjemi 1

Grunnstoffers fysiske egenskaper
Spektralanalyse m/lommespektroskop og ulike lyskilder
Bestemmelse av salter ved flammeprøver (rom med avtrekk)
Se på saltkrystaller i lupe
Analyse av ukjente saltløsninger
Molekylmodeller av dipoler/hydrokarboner
Periodiske egenskaper. Jordalkaliemetaller (brenn Mg-bånd, Ca/Mg i vann med fenolftalein) (rom med avtrekk)
Faseendringer
Forbrenning (reaksjoner med oksygen) (rom med avtrekk)
Fellingsreaksjoner
Indikatorer/pH-papir
Komplekser/likevekt (KSCN-likevekten)
Blakking av kalkvann (CO2)
Massetetthet
Lage løsninger med kjent konsentrasjon/fortynning av løsninger
Løselighet til organiske stoffer i ulike løsemidler
Lag en ester
Eksoterme/endoterme reaksjoner
Reaksjonsfart

Titreringer:
Sterk syre/sterk base
Fellingstitrering (ikke bruk sølvkromat)
EDTA-titrering
Gravimetrisk titrering
Kolorimetri/spektrofotometri

REA3046 Kjemi 2

Forsøksplanlegging og risikoanalyse (kan inngå sammen med andre praktiske innslag)
Oksidasjonstall (Reduksjon av permanganationet)
Forbrenningsreaksjon
Galvanisk element
Spenningsrekka
Korrosjon
Elektrolyse (H2O, CuCl2, KI, K2SO4)
Likevektsreaksjoner
pH i vannløsninger
Sure og basiske salter/oksider
Bufferegenskaper
Påvisning av metallioner ved felling
Løselighet
Påvisning av funksjonelle grupper til organiske forbindelser
Kromatografi
Organiske reaksjonstyper/syntese/stereoisomeri (med molekylbyggesett)
Påvisning av næringsstoff
Enzymkjemi
Bestemmelse av ulike typer plast

Titreringer:
Permanganattitrering
Jodometrisk titrering
Svak syre/sterk base-titrering og Svak base/sterk syre-titrering
Bestemme vanns alkalinitet med syre-basetitrering

 

REA3038 Fysikk 1

Friksjonskoeffisient (finne lille my): måle krefter med ei fjærvekt og bruke Newtons lover.
Mekanisk energi: finne (eller måle) potensiell, kinetisk og mekanisk energi på forskjellige punkter i bevegelsesbanen.
Stupetårn (eller fallende objekt): finne hastighet v ved vannoverflate (bakken) ved bruk av bevaring av mekanisk energi, eller ved bruk av bevegelsesligninger.
Sentralt støt: finne bevegelsesmengde før og etter et støt, gjøre rede for endringer i bevegelsesmengde i et støt.
Elektriske kretser: kople opp enkle elektriske kretser med lyspærer og motstander som er koblet i parallell og serie. Måle strøm og spenning i kretsen. Kunne forklara hva som skjer i kretsen når vi varierer strøm, spenning og motstand.
Issmelting: tegne graf over temperaturendringen når vi varmer opp en isklump ved å nytte datalogging eller anna måleutstyr. Forklare hva som skjer med den indre energien i vannet til de ulike faseovergangene.
Spektrallinjer: observere lyset fra forskjellige lysstoffrør med et spektrometer og kunne forklare observerbare fenomener.

REA3040 FYSIKK 2 

Planpendel: finne potensiell, kinetisk og mekanisk energi på forskjellige punkter i bevegelsesbanen, kunne drøfte andre begreper knyttet til en slik bevegelse.
Horisontalt kast: gjør nødvendige målinger og finn starthastighet.
Kastkanon/skråkast: undersøke hva kastelengden og maksimalhøyden er avhengig av, gjøre nødvendige beregninger.
Berg-og-dal bane: beregne laveste mulige hastighet kulen må ha og fastslå fra hvilken høyde i banen kulen må slippes for å greie loopen.
Statisk elektrisitet: utforske statisk elektrisitet ved å se å se hvordan ladete gjenstander påvirker hverandre.
Pohls gynge: demonstrere og forklare krefter på en strømførende leder i et magnetfelt.
Induksjon: demonstrere/måle indusert strøm i en spole, gjøre rede for hva indusert strøm er avhengig av, drøfte fluksendringer i forsøket.
Transformator: forklare virkningsmåten og drøfte hva spenningen og strømmen i transformator er avhengig av.
Vindkraft eller lignende: forklare hvordan induksjon kan inngå i bærekraftig energiproduksjon.
Fotoelektriskeffekt: bruke fotocelle og utnytte den fotoelektriske effekten til å skaffe data. Tegne graf på bakgrunn av data og bruke den til å finne Plancks konstanten.

REA3042 Geofag 1

 1. Berggrunnskart/løsmassekart – kandidaten kan skrive ut og ta med egne eksempler.  Både berggrunnskart og løsmassekart kan hentes på:  https://geo.ngu.no/kart/arealis_mobil/

Eleven/kandidaten skal ta utgangspunkt i berggrunns og løsmassekart, og se sammenhenger mellom hvordan berggrunnen er i et område, og koble det mot løsmassene i det samme området. Her er det da mulig å koble indre krefter, bergarter, og de ytre kreftene som har virket/virker i området.

 1. Fysiske bilder av landformer dannet av indre og ytre krefter (vulkaner, midthavsrygger, elvedelta, meander, skredvifter, morener, V – daler, U – daler, agnordaler, alpint landskap o.l).

Eleven/kandidaten skal kunne forklare prosessen bak landformdannelsen. Viser til koblinger mellom indre og ytre krefter i landformdannelsen. 

 1. Bergarter og mineralressurser
 • Gjenkjenne bergarter og mineraler i håndstykke og relatere disse til mineralressurser (eksempel: naturstein, malmer, industrimineraler og byggeråstoffer)
 • Identifisere metoder for datering av bergarter (bilder av lagdeling av bergarter, skjema for radioaktive isotoper, fossiler etc.)

REA3044 Geofag 2

Værkart:

Etter kompetansemål i faget;

 • gjøre rede for hvordan ulike værsystemer oppstår og utvikler seg på global, regional og lokal skala, og tolke ulike værkart og værutvikling.
 • gjøre rede for hvordan numeriske modeller i geofag bygges opp og videreutvikles, og beskrive hvordan modellene brukes innenfor værvarsling, havmodellering og klimaforskning.

Under det praktiske innslaget på Geofag2 eksamen kan kandidaten få muligheten til å vise sin kompetanse i aktuelle kompetansemål, i form av både analyse- og prognosekart (Meteorologens analysekart).

I tillegg bør kandidaten ha innsikt i metoder som benyttes i forhold til å gi gode analyser og prognoser i værutviklingen som for eksempel radarplott og satellitt bilder (Satellittbilder (Satellittbilder (met.no)).

Havstrømmer:

Etter kompetansemål i faget;

 • gjøre rede for konsekvensene av jordens rotasjon, tetthetsforskjeller og trykkforskjeller og hvordan de påvirker havet og atmosfæren
 • gjøre rede for vekselvirkninger mellom de ulike jordsystemene, og hvordan disse kan påvirke havet, atmosfæren og kryosfæren
 • Drøfte hvordan energiressurser fra hav og atmosfære kan utnyttes på en bærekraftig måte, både nasjonalt og globalt

Et eksempel på et praktisk innslag på eksamen kan være at kandidaten får vise sin kompetanse gjennom å analysere et verdenskart (strøm – havstrøm – Store norske leksikon (snl.no)) med havstrømmer som tema.

Forhistorisk klimaforskning

Etter kompetansemål i faget;

 • Drøfte konsekvenser av klimaendringer for enkeltmennesker, samfunn og økosystem, og vurdere bærekraftige løsninger for hvordan enkeltmennesker og samfunnet kan redusere og tilpasse seg klimaendringer i nåtid og framtid
 • Gjøre rede for klimasystemet på ulike skalaer i tid og rom og vurdere antropogen klimaendring
 • Gjøre rede for forskning på forhistorisk klima, og hvordan det bidrar til å lage prognoser for framtidens klima

 Hvorfor forsker vi på forhistorisk klima? Det forventes at kandidaten kjenner til ulike metoder, og kan vurdere hvilke som vil være å foretrekke i forskningen.

Metoder kandidaten skal kjenne til:

 • Dendrokronologi (årringanalyse)
 • Pollenanalyse
 • Glasiologi og borekjerner (her under isotopisk analyse av iskjerner, gasskromatografi, massespektrometri)
 • Eventuelt andre metoder kandidaten ønsker å inkludere

2. Eksamensdagen

Dette må du ta med til eksamen

 • Gyldig legitimasjon som Pass, norsk ID-kort, norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998, norsk digitalt førerkort, norsk bankkort med bilde og fødselsnummer, forsvarets ID-kort, PocketID, ID-kort fra EØS- og EFTA-land, førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island, norsk reisebevis for flyktninger eller norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise.
 • Egen datamaskin eller nettbrett dersom du skal bruke det i forberedelsesdelen.
 • Skrivesaker.
 • Hjelpemidler. 

Oppmøte 

Se informasjon om oppmøtetid og -sted på Privatistportalen. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i Privatistportalen, får du ikke avlegge eksamen. Du skal møte i treningstøy og sko. Det er vanligvis ikke tilgang til garderobe og dusj. 

Forberedelsesdelen

Forberedelsestiden er 45 minutter. Du trekker/får utdelt eksamensoppgave. Oppgaven skal gi deg mulighet til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan prøve deg i alle deler av læreplanen under eksamineringen. I oppgavesettet vil det være ett stemplet A4-ark til egne notater i forberedelsestiden. Du kan notere på begge sider av arket. Noen oppgavesett har vedlegg, i de tilfellene kan du også notere på vedlegg til oppgavesettet.
Forberedelsen er individuell og samarbeid og kommunikasjon med andre er ikke tillatt.  
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.
Det er ikke tillatt å låne hjelpemidler eller skrivesaker av andre kandidater på eksamensdagen. 

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

 • Hvilket trådløst nett du skal velge.
 • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Eksamensgjennomføring

Det settes av tid til individuell oppvarming mellom forberedelse og eksamensgjennomføring. Oppvarmingsaktiviteten skal ikke vurderes.
Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du må regne med at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen). All aktivitet gjennomføres i flerbrukshall med standard tilgjengelig utstyr.

I tillegg til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre eksamen, er oppgavesettet med vedlegg og det stemplede A4-arket tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen. 

Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del.

Praktisk del: Denne delen av eksamen gjennomføres fortrinnsvis i gruppe.  Aktiviteten tilpasses lokale forhold. Du skal vise ferdigheter i henhold til læreplanen i sin helhet.

Mens du venter på muntlig individuell del skal du ikke ha tilgang på hjelpemidler eller kunne kommunisere med andre.

Muntlig individuell del: Utgangspunkt for den individuelle delen er oppgaven/tema fra forberedelsesdelen. Du kan bli bedt om å gjennomføre praktiske øvelser. 

Sensur

Det er privatistens kompetanse som skal vurderes. Vedlegg som er en del av besvarelsen av eksamensoppgaven, skal leveres inn og vurderes. Notater fra forberedelsedelen (det stemplede A4 arket) skal ikke vurderes. Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter at eksamen er gjennomført.

Eksamenssted: Thora Storm videregående skole. 
Kontaktperson: Ivar Johannes Johnsen 
E- post: 
Telefon: +4774178395 / +4795281659 

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole. 
Kontaktperson: Leif Arne Furunes
E-post: 
Telefon: +4774177617/ +4791326073

Oppmøte 

Se informasjon om oppmøtetid og -sted i Privatistportalen. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i Privatistportalen, får du ikke avlegge eksamen. Du skal møte i treningstøy og sko. Det er vanligvis tilgang til garderobe og dusj. 

Privatisteksamen i muntlig-praktiske idrettsfag arrangeres som hovedregel ved Steinkjer eller Melhus vgs.
Eksamensgjennomføringen kan finne sted før eksamensperioden for muntlig og muntlig-praktisk eksamen.

Du skal møte i treningstøy og nødvendig utstyr tilpasset idretten, og du skal ha med deg nødvendige hjelpemidler (for eksempel skrivesaker, datamaskin, lærebok og notater). Det er ikke tilgang til garderobe og dusj.

Forberedelsesdelen

Forberedelsestiden er 45 minutter. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i en oppgave som du trekker eller får tildelt. Oppgaven skal gi deg mulighet til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig ut i fra eksamensformen. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan prøve deg i alle deler av læreplanen under eksamen. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsesdelen og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Forberedelsen er individuell og samarbeid og kommunikasjon med andre ikke tillatt. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Hvis du velger å bruke datamaskinen eller nettbrett under forberedelsen er du selv ansvarlig for at den virker som den skal, og du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten.

Du har tilgang til et trådløsnett under forberedelsen. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler.

Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Eksamensgjennomføring

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du må regne med at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen, i tillegg til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre eksamen.

Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del med utgangspunkt i oppgaven fra forberedelsesdelen. Den praktiske delen av eksamen kan bli gjennomført i gruppe. Sensorene skal gi deg muligheten til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig ut i fra eksamensformen. Du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven.

Sensur

Det er privatistens kompetanse  som skal vurderes. Notater fra forberedelsesdelen skal ikke vurderes. Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter eksamen er gjennomført.

Toppidrett

I Trøndelag fylke kan privatister avlegge eksamen i følgende toppidretter:
Håndball, fotball, lengdeløp skøyter, langrenn, skiskyting, orientering, friidrett, volleyball, hopp kombinert, sykkel (landevei, terreng, downhill og trail), rifleskyting, svømming, alpint, turn og e-sport.

Du må gi Eksamenskontoret beskjed om valg av toppidrett til  rett etter oppmelding.

Privatister som skal opp til eksamen i Toppidrett, uansett idrett og nivå, vil bli få  informasjon om arena, utstyr og oppmøtetidspunkt i Privatistportalen eller fra eksamensskolen.

Hvis du ønsker eksamen i annen idrett, send en e-post til  i løpet av oppmeldingsperioden, så kan vi undersøke mulighetene til å finne sensorer i ønsket idrett.

Eksamen i Toppidrett kan avholdes på andre skoler enn Melhus videregående og Steinkjer videregående skole.

Eksamenssted: Melhus videregående skole
Kontaktperson: Geir Frode Moen.
E-post: 
Mobil:  926 03 599

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole.
Kontaktperson: Leif Arne Furunes
E-post: 
Telefon: +4774177617/ +4791326073

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og –sted i Privatistportalen.
Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i Privatistportalen, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er inntil 48 timer. 

Eksamensgjennomføring

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del.

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter eksamen er gjennomført.

 

Oppmøte

Oppmøte er senest kl.16:00 ved den skolen som er oppgitt på din side på Privatistportalen. Det er felles oppmøtetid for alle kandidatene på gruppa (inntil 6 stykker). Sluttid for eksamen kommer an på hvor mange kandidater som møter til eksamen, du må være forberedt på at eksamen kan vare til kl. 22:30. Eksamenskontoret anbefaler at du tar med mat og drikke.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i Privatistportalen, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 45 minutter. Tiden regnes fra du setter deg på plassen du får tildelt. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning av temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Sensorene kan eksaminere i hele fagets læreplan. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsestiden og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.
Forberedelsen er individuell og samarbeid og kommunikasjon med andre er ikke tillatt. 
Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon og smartklokke.

Bruk av datamaskin eller nettbrett

Du kan bruke datamaskin eller nettbrett som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin eller nettbrett. Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen eller nettbrettet du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen eller nettbrettet før forberedelsen starter. Husk å skru av lyden. Hvis du får problemer med din datamaskin eller nettbrett må du gjennomføre forberedelsen uten. Du har tilgang til et trådløsnett under forberedelsen. Det er ikke tilgang til åpent Internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler. Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin eller nettbrett før du møter på eksamensskolen.

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

 • Hvilket trådløst nett du skal velge under forberedelsesdelen
 • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Eksaminering

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsesdelen. Fremlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt fremlegg. Sensorene kan prøve deg i alle deler av læreplanen. Det skal gjennomføres et praktisk innslag under eksamen. 

Du kan bruke det stemplede A4-arket som du noterte på under forberedelsen som hjelpemiddel under hele eksamen.

3. Etter eksamen

Sensur

Sensorene oppgir karakter og begrunnelse etter hver kandidat. Du har krav på begrunnelse for din karakter. Karakterer publiseres på Privatistportalen fortløpende etter eksamen er gjennomført.

Klage

Ved muntlig-praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Det vil si at du ikke kan klage på selve karakteren.

Sist oppdatert 13.05.2024