Slik former vi Trøndelag

Fv. 30 Støren – Røros

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Utbedring av fv. 30 fra Støren til Røros
Hvor Midtre Gauldal, Holtålen og Røros
Når 2020-2023 Planlegging og behandling av bompengesøknad

Fv. 30 er en hovedveg mellom E6 på Støren og Røros, og fortsetter videre sørover fra Røros til fylkesgrensen med Innlandet. Strekningen fra Støren til Røros er ca. 103 km lang.

Omfattende utbedring

Strekningen mellom Støren og Røros er regionalt viktig i Trøndelag. Når det kommer til store investeringer, er den en av de høyest prioriterte hovedvegene.

En omfattende utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros har vært under planlegging mellom 2020 og 2022, og var så godt som ferdig planlagt. Prosjektet har vært tenkt finansiert med bompenger. Imidlertid er prosjektet stoppet av styringsgruppa grunnet ulike lokalpolitiske vedtak om prosjektet. 

Dagens veg er svingete, smal og rasutsatt på flere strekninger. Vegen holder heller ikke dagens krav til vegstandard, og trenger oppgradering. 

Som grunnlag for en bompengesøknad skal det utarbeides og vedtas reguleringsplaner for de største og viktigste tiltakene på strekningene. I tillegg skal plassering av bompenger og beregning av bompengetakster inngå i søknaden. Bompengesøknaden skal godkjennes av kommunene og fylkeskommunen før oversendelse til Stortinget for endelig behandling.

Bompengeprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av ordfører, opposisjonspolitiker og kommunedirektør i de tre kommunene, samt to politikere og vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune. Leder i Hovedutvalg for veg i fylket, Hallgeir Grøntvedt, er leder av styringsgruppen. 

 

Siste nytt i prosjektet:

11.08.23: Rapport: Evaluering bompengeutredning
26.01.23: Avslutter bompengeutredning
18.08.22: Folkemøter i Midtre Gauldal, Holtålen og Røros
17.08.22: Reguleringsplan Støren – Singsås utlagt til høring og offentlig ettersyn
17.08.22: Reguleringsplan for Svølgja utlagt til høring og offentlig ettersyn
16.08.22: Kost/nytteanalyse av en eventuell utbedring av fv. 30
27.06.22: Snart ferdig med planlegging
16.02.22: Mange innspill om fylkesveg 30 
14.12.21: Bompengeutredning i rute
14.12.21: Starter planlegging ved Svølgja
30.09.21: Status planlegging - september 2021
07.09.21: Utvidelse av planområde for pågående detaljregulering Støren – Singsås
30.06.21: Prosjektrapport, Svølgja
10.06.21: Folkemøte
25.03.21: Status planlegging - mars 2021
06.01.21: Fv. 30 Støren - Singsås – varsel om oppstart av reguleringsplan 

Målsetting med prosjektet

Mest mulig økt sikkerhet og framkommelighet for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter innenfor tilgjengelige rammer.

Dagens fv. 30 er svingete og smal og holder ikke dagens krav til vegstandard. Deler av vegen er utsatt for jord og steinskred og det er fare for utglidning av veien både mot jernbanen og elva Gaula. Fylkesvegen går også gjennom flere tettsteder med redusert fartsgrense og liten avstand til bebyggelse.

Det har skjedd mange trafikkulykker på strekningen de siste 10 årene. Utforkjøringsulykker (55 %) og møteulykker (27 %) er de klart mest vanlige ulykkene på fv. 30.

Skred på fv. 30 i 2013 Foto: Per Magne MoanSkred på fv. 30 i 2013 Foto: Per Magne Moan

Det ble i 2018 utarbeidet et forprosjekt som utredet i alt 17 tiltak på strekningen. De prioriterte tiltakene ble inndelt i to tiltakspakker. Det er disse prioriteringene som danner grunnlaget for videre planlegging på strekningen.

Her kan du lese forprosjektet fra 2018

Strekninger under planlegging

Det skal utarbeides reguleringsplaner for i alt 6 tiltak på strekningen Støren - Singsås. Tiltakene er alle prioritert i tiltakspakke 1, og vist innenfor de grønne områdene i kartet nedenfor.

Prioriterte tiltak fra forprosjektet
Prioriterte tiltak fra forprosjektet

Tiltakene innenfor de blå områdene er prioritert i tiltakspakke 2. Omlegging av veg ved Svølja er prioritert for videre planlegging innenfor denne tiltakspakken.

Bompengeprosjektet:
Seniorrådgiver Rannveig Skansen tlf. 74179527/97015130
eller epost:rannska@trondelagfylke.no 

Planlegging:
Siri Solem 74174188/41237267 eller epost sirsol@trondelagfylke.no