Slik former vi Trøndelag

Fv. 30 Støren – Røros

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Utbedring av fv. 30 fra Støren til Røros
Hvor Midtre Gauldal, Holtålen og Røros
Når 2020-2023 Planlegging og behandling av bompengesøknad

Fv. 30 er en hovedveg mellom E6 på Støren og Røros, og fortsetter videre sørover fra Røros til fylkesgrensen med Innlandet. Strekningen fra Støren til Røros er ca. 103 km lang.

Fylkestinget og kommunene på strekningen har vedtatt at en mulig utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros, delvis skal finansieres av bompenger. 

Som grunnlag for en bompengesøknad skal det utarbeides og vedtas reguleringsplaner for de største og viktigste tiltakene på strekningene. I tillegg skal plassering av bompenger og beregning av bompengetakster inngå i søknaden. Bompengesøknaden skal godkjennes av kommunene og fylkeskommunen før oversendelse til Stortinget for endelig behandling.

Bompengeprosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av ordfører, opposisjonspolitiker og kommunedirektør i de tre kommunene, samt to politikere og vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune. Leder i Hovedutvalg for veg i fylket, Hallgeir Grøntvedt, er leder av styringsgruppen. 

 

Siste nytt i prosjektet:

27.06.22: Snart ferdig med planlegging
16.02.22: Mange innspill om fylkesveg 30 
14.12.21: Bompengeutredning i rute
14.12.21: Starter planlegging ved Svølgja
30.09.21: Status planlegging - september 2021
07.09.21: Utvidelse av planområde for pågående detaljregulering Støren – Singsås
30.06.21: Prosjektrapport, Svølgja
10.06.21: Folkemøte
25.03.21: Status planlegging - mars 2021
06.01.21: Fv. 30 Støren - Singsås – varsel om oppstart av reguleringsplan 

Målsetting med prosjektet

Mest mulig økt sikkerhet og framkommelighet for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter innenfor tilgjengelige rammer.

Dagens fv. 30 er svingete og smal og holder ikke dagens krav til vegstandard. Deler av vegen er utsatt for jord og steinskred og det er fare for utglidning av veien både mot jernbanen og elva Gaula. Fylkesvegen går også gjennom flere tettsteder med redusert fartsgrense og liten avstand til bebyggelse.

Det har skjedd mange trafikkulykker på strekningen de siste 10 årene. Utforkjøringsulykker (55 %) og møteulykker (27 %) er de klart mest vanlige ulykkene på fv. 30.

Skred på fv. 30 i 2013 Foto: Per Magne MoanSkred på fv. 30 i 2013 Foto: Per Magne Moan

Det ble i 2018 utarbeidet et forprosjekt som utredet i alt 17 tiltak på strekningen. De prioriterte tiltakene ble inndelt i to tiltakspakker. Det er disse prioriteringene som danner grunnlaget for videre planlegging på strekningen.

Her kan du lese forprosjektet fra 2018

Strekninger under planlegging

Det skal utarbeides reguleringsplaner for i alt 6 tiltak på strekningen Støren - Singsås. Tiltakene er alle prioritert i tiltakspakke 1, og vist innenfor de grønne områdene i kartet nedenfor.

Prioriterte tiltak fra forprosjektet
Prioriterte tiltak fra forprosjektet

Tiltakene innenfor de blå områdene er prioritert i tiltakspakke 2. Omlegging av veg ved Svølja er prioritert for videre planlegging innenfor denne tiltakspakken.

Bompengeprosjektet:
Seniorrådgiver Rannveig Skansen tlf. 74179527/97015130
eller epost:rannska@trondelagfylke.no 


Prosjektleder Arnfinn Tangstad, tlf. 74179948/41507643
eller epost: arnta@trondelagfylke.no

Planlegging:
Siri Solem 74174188/41237267 eller epost sirsol@trondelagfylke.no