Snart er planleggingen av fylkesveg 30 ferdig

Tegning som viser tunnelåpning sør ved Svølgja med ny bru over Gaula på fylkesveg 30
Ny tunnel: Skisse tunnelåpning sør ved Svølgja med ny bru over Gaula.

Reguleringsplanene for strekningen Støren – Singsås og ny tunnel forbi Svølgja er ferdig planlagt og kostnadsberegnet.

Planene sendes nå ut på høring og offentlig ettersyn av Trøndelag fylkeskommune. Sluttbehandling av planene foregår i Midtre Gauldal og Holtålen kommune. Vi har også gjennomført forprosjekt for nye kryssinger av jernbanen ved Nesvollen og Harborg.  

Bompengetakst på cirka 160 kroner 

Styringsgruppa for prosjektet behandlet i siste møte størrelsen både på utbyggingen og bompengesatser, samt mulig plassering av bomstasjoner. Vedtaket ble som følger:  

  1. Tiltakspakke 2 legges til grunn for det videre arbeid med bompengesøknaden 

  1. Samlet bompengetakst settes til om lag kr. 160 og samlet investeringsramme til ca. kr. 1,54 mrd. kroner.  

  1. Bomstasjoner plasseres i henhold til tiltakspakke 2. Dette betyr bomstasjoner ved Rogstad i Midtre Gauldal kommune, sør for Svølgjatunnelen og sør for Nesvollen i Holtålen kommune.  

    Kart som viser hvor det skal gjøres tiltak på fylkesveg 30

     

Skal utbedre 35 kilometer 

Tiltakspakke 2 omfatter bygging av 10,7 km ny veg og utbedring av om lag 18 km av dagens veg på strekningen Støren – Singsås. Tiltakspakken omfatter også ny tunnel ved Svølgja og nye jernbanekryssinger ved Nesvollen og Harborg. Samlet utbedret vegstrekning blir på ca. 35 km.  

Tiltakspakke 2 løser ikke alle utfordringene på fv. 30. Det legges derfor opp til at tiltakspakke 2 er første trinn i utbyggingen av fv. 30. Neste trinn vil omfatte utbedring av bl.aAlmåskroken, Singsås og Gullikstad og inngå i en ny bompengesøknad på et senere tidspunkt.  

Gevinst på 375 mill. 

Vegforum Trøndelag har fått utarbeidet en kost/nytteanalyse av en utbedring av fv. 30. Det er gjort en forenklet samfunnsøkonomisk analyse og tolv næringslivsledere langs fv. 30 er intervjuet. En utbedring av fv. 30 kan gi samfunnsøkonomiske gevinster på om lag 375 millioner kroner over 15 år gjennom kortere reisetid/distanse, reduserte ulykker og mindre ras/stengt veg. For næringslivet er en trygg, rask og pålitelig veg derfor det viktigste. 

Folkemøter 

Vedtaket i styringsgruppa skal nå videre til politisk behandling i kommuner og fylkeskommunen i september/oktober. Før det blir det fysiske folkemøter i alle kommuner i løpet av august. Her vil det både bli orientering om reguleringsplanene og om selve bompengesøknaden.  

Etter politisk behandling vil selve bompengesøknaden bli utarbeidet. Søknaden skal kvalitetssikres i Vegdirektoratet før kommunen endelig skal behandle søknaden, sannsynligvis første halvår i 2023.