Bompengeutredning i rute

Planleggingen av bompengeutredningen for fylkesveg 30 Støren-Røros er i rute. Det er konklusjonen etter et møte mellom styrings- og referansegruppa for bompengeutredning 8. desember 2021.

Prosjektet på fylkesveg 30 er et av de to høyest prioriterte investeringsprosjektene som Trøndelag fylkeskommune har under planlegging i dag.

1,2 milliarder kroner

Bompengeprosjektet har en ramme på rundt 1,2 milliarder kroner. Dette gjør at det er blant de største bompengeprosjektene i Trøndelag. Prosjektet vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper på vegen.

Det ventes også at prosjektet skal gi et vesentlig løft både lokalt og regionalt.

I sluttfasen med seks strekninger

Trøndelag fylkeskommune arbeider for fullt med reguleringsplaner for seks strekninger mellom Støren – Singsås i Midtre Gauldal og planene er nå i sluttfasen.

Reguleringsplan for Svølgja i Holtålen kommune starter i desember 2021. I Svølgja planlegges det en ny tunnel på 2,4 kilometer. Tunnelen erstatter dermed vegen som i dag går forbi den mest rasutsatte strekningen på fylkesveg 30.

Flere utbedringer

Planene inngår i søknaden til Stortinget om et bompengeprosjekt. Dette består av to utbedringspakker på fylkesveg 30 Støren – Røros.

Av andre delprosjekter kan nevnes fylkesveg 30-kryssingen av jernbanen ved Nesvollen og Harborg.

På vegstrekningen mellom reguleringsplanene, vil det bli gjort enklere utbedringstiltak som ikke krever reguleringsplaner.

Byggestart i 2024

Våren 2022 behandles de pågående reguleringsplanene i Midtre Gauldal kommune. Høsten 2022 behandles reguleringsplanene i Holtålen kommune. Høsten 2022 starter også beregningen av bompenger.

Bompengesøknaden må godkjennes i alle tre berørte kommunestyrer og fylkestinget rundt årsskiftet 2022/2023. Godkjent søknad sendes deretter til Stortinget. Byggestart er planlagt i 2024.

Du kan lese mer om varsel om oppstart av reguleringsplan Svølgja og resten av prosjektet på Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/prosjekter2/fv30-storen-roros/