Mange innspill om fylkesveg 30

Bilde av Brua til Åsvegen over Gaula
Skal rives: Den gamle brua til Åsvegen over Gaula skal rives i forbindelse med bygging av ny fylkesveg 30 (Foto: Google)

En rekke tiltak skal gjøre strekningen mellom Støren og Røros sikrere. En 3 kilometer lang tunnel forbi det rasutsatte området i Svølgja er et av de viktigste tiltakene.

Trøndelag fylkeskommune har startet planlegging av ny tunnel forbi det rasutsatte området ved Svølgja på fv. 30Det har kommetinn rundt 15 innspill på varsel om planoppstart, og innspillene kommer blant annet fra regionale myndigheterog privatpersoner.  

Vil bruke gammel veg 

Innspillene omhandler mange ulike temaer fra registrering av kulturminner til forurensing. 

I forbindelse med at det skal planlegges ny tunnel, vil dagens veg ikke lenger bli fylkesveg. Grunneierne ønsker fortsatt å bruke denne vegen for laksefiskere og næring. Statsforvalteren ønsker at denne vegen fjernes av hensyn til elva Gaula som er et vernet vassdrag. Her det motstridende interesser, men disse løses gjennom det pågående planarbeidet. 

Ny bru 

Fylkeskommunene har også fått gjort flomberegninger av Gaula. Disse beregningen viser at 200-årsflommen vil gå én meter over eksisterende veg mellom ny tunnel og dagens Svølgjatunnel. Den nye vegen vil derfor, naturlig nok, bygges godt over dette flommålet. 

Den siste 200-årsflommen i Gaula var i august 2011. 

I forbindelse med bygging av ny veg skal den gamle brua til Åsvegen over Gaula rives. Den nye brua vil sannsynligvis bli lagt to meter over den gamle brua. Slik skal en være godt sikret mot store vannmasser i lang tid framover. 

Håper på bygging i 2024  

Styringsgruppen for prosjektet ble sist orientert om status og framdrift på et møte 4.februar 2022. Går alt etter planen blir opprustningen og nybyggingen av strekningen mellom Støren og Røros vedtatt av de aktuelle kommunene og Fylkestinget sommeren 2023. Deretter går saken videre til Stortinget i 2024. Kommer vedtaket på plass her i 2024 kan byggingen starte umiddelbart. 

Kontaktpersoner:

Bompengeprosjektet:
Seniorrådgiver Rannveig Skansen tlf. 74179527/97015130
eller epost:rannska@trondelagfylke.no 

Prosjektleder Arnfinn Tangstad, tlf. 74179948/41507643
eller epost: arnta@trondelagfylke.no

Planlegging:
Siri Solem 74174188/41237267 eller epost sirsol@trondelagfylke.no