Fv. 30 Støren - Singsås: Varsel om oppstart av reguleringsplan

Planområder i Midtre Gauldal kommune
Planområder i Midtre Gauldal kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune oppstart av detaljregulering for seks ulike delstrekninger langs fv.30 Støren- Singsås.

Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet innenfor tilgjengelige rammer gjennom:
- Redusert reisetid gjennom økte fartsgrenser (80 km/t tilstrebes).
- Færre vegstenginger som følge av ras
- Tilstrekkelig vegbredde og bæreevne

Mer om planen

Planområdet starter øst for Rogstad (Støren) og avsluttes øst for Hindbjørga (Singsås). Planområdet inkluderer følgende avgrensninger:

  • Aunan – Rognes
  • Bonesøyan - Bones
  • Øst for Kjellbrua
  • Kotsøy Nord
  • Villmannsøya – Stentrøa
  • Hindbjørga

På Strekningen Aunan – Rognes er det ikke fastsatt om eksisterende veg skal utvides eller om alternativ trase skal legges nærmere Gaula. Alternative vegtraseer er vist i vedlagte kart. Planområdene vil innsnevres/tilpasses når akseptable løsninger er definert.

Tema som skal utredes i planarbeidet er landskap, naturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv inkludert laksefiske, støy, barns interesser, trafikksikkerhet, teknisk infrastruktur, anleggs- og riggområder, kulturminner og kulturmiljø, landbruk mm. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse som en del av planarbeidet.

Midtre Gauldal kommune har som planmyndighet avgjort at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning, og det er ikke satt krav om eget planprogram for reguleringsplanen.

I juni 2018 utarbeidet Statens vegvesen et forprosjekt (utredning) for fv.30, Støren - Røros, etter oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune. I utredningen skisseres ulike vegtiltak og strategier for bompengefinansiert utbedringspakke for fv.30.

Høsten 2018 ble det gjort følgende politiske vedtak i de aktuelle kommuner langs fv.30 og i Trøndelag fylkeskommune:

«Trøndelag fylkeskommune går inn for videreføring av prosjektet fv. 30 Støren – Røros, der utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros blir delvis finansiert ved bruk av bompenger (…).»

Den 22. juni 2020 vedtok styringsgruppa for prosjektet at forprosjektet fra Statens vegvesen 2018, legges til grunn for prioritering av delstrekninger/tiltak og valg av vegstandard. Styringsgruppen består av ordfører, opposisjonspolitiker og kommunedirektør i de tre kommunene, samt to politikere og vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune.
Dette er bakgrunnen for at det nå varsles oppstart av reguleringsplaner for 6 ulike delstrekninger i Midtre Gauldal kommune.

Merknader til varsel om oppstart kan sendes til:  

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560 
7735 Steinkjer 

eller til eller postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med innspill er 01.02.2021

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved:
Siri Solem, telefon 74174188/41237267 eller e-post sirsol@trondelagfylke.no