Forprosjekt fylkesveg 30 Svølgja – prosjektrapport

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet en faglig rapport om mulige alternativer for ny veglinje forbi de rasutsatte områdene ved Svølgja. I siste fase ble fem alternativer vurdert nærmere.

Kart med traséalternativer ved Svølgja på fylkesveg 30.
Traséalternativer ved Svølgja på fylkesveg 30.

Alternativene er kostnadsberegnet og vurdert opp mot nytten av nye vegløsninger. Rapporten skisserer to hovedkonsepter for videre planlegging:

  • Utbedring av de mest rasutsatte strekningene (alt. 2)
  • Utbedring av både ras- og flomutsatte strekninger til en betydelig høyere pris (alt. 9 og 10)

Alternativ 2 er kostnadsberegnet til ca. 570 mill. kr., mens alternativ 9 og 10 har en kostnad som er 280-300 mill. høyere enn alt. 2. Usikkerheten på kostnadsberegningene er på +- 40%.

Styringsgruppa for bompengeprosjektet på fylkesveg 30 Støren – Røros, behandlet prosjektrapporten i sitt møte 21.juni 2021. Styringsgruppa fattet følgende vedtak:

  1. Forprosjekt Svølgja tas til orientering.
  2. Det utarbeides reguleringsplan for Svølgja med utgangspunkt i alt. 2 og alt. 10 i forprosjektet.
  3. Det tas stilling til eventuelle endringer i tiltakspakkene, alternativt utvidelse av prosjektrammen, når nøyaktigere kostnadsoverslag for begge tiltakspakker foreligger.      

Prosjektledelsen vil nå orientere Holtålen kommune nærmere om innholdet i forprosjektet, og diskutere videre planprosess med kommunen. Det forventes at oppstart av reguleringsplan vil skje i løpet av høsten 2021. Planoppstarten vil bli annonsert, og grunneiere og andre rettighetshavere vil bli varslet om oppstart av reguleringsplan i eget brev.

Les den komplette rapporten om forprosjektet for fylkesveg 30 Svølgja her.