Offentlig ettersyn – reguleringsplan fv. 30 Støren – Singsås, Midtre Gauldal kommune

Kart som viser planområder Støren - Singsås, Midtre Gauldal kommune
Planområder Støren - Singsås, Midtre Gauldal kommune

Trøndelag Fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for 6 delstrekninger mellom Støren - Singsås (planId 5027 2020 004), ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdene omfatter de seks delstrekningene som vist i kartutsnittet. Hensikten med planen er å legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 30 med tanke på god fremkommelighet og trafikksikkerhet.

Her kan du lese de aktuelle dokumentene:

2020004_Fagrapport naturmangfold_fv30_Støren - Singsås.pdf 2020004_Geoteknisk rapport_fv30_Aunan_Rognes.pdf 2020004_Geoteknisk rapport_fv30_Stentrøa_Hindbjørga.pdf 2020004_Oppsummering ekskunnskap naturmangfold_fv30.pdf 2020004_Planbeskrivelse_fv30 pdf.pdf 2020004_Planbestemmelser_fv30_Støren_Singsås.pdf 2020004_Plankart_fv30 Støren-Singsås.pdf 2020004_ROS-analyse_fv30_Støren-Singsås.pdf 2020004_Støynotat_fv30_Støren - Singsås.pdf Hydrologisk og hydraulisk vurdering_fv30.pdf Tegningshefte fv30 Aunan-Kotsøy.pdf Tegningshefte fv30 Stentrøa-Hindbjørga.pdf

 

Trøndelag fylkeskommune legger saken ut til høring i henhold til plan- og bygningsloven §3-7 jfr §12-10.
 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7713 Steinkjer

Eller til postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med merknader er 14. september 2022.

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag Fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader, og sender planforslaget med kommentarer til kommunen for politisk behandling.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Trøndelag Fylkeskommune ved:

Siri Solem tlf. 74174188/41237267, sirsol@trondelagfylke.no

Ytterligere informasjon om selve bompengeprosjektet ligger kan du se her:
Fv. 30 Støren – Røros - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)