Status for fylkesveg 30

Undersøkelser og registreringer er gjennomført for hele strekningen Støren-Singsås på fylkesveg 30. I det videre arbeidet med reguleringsplanen skal det endelige alternativet på Aunan og Rognes velges.

Kart over skissen som viser  alternativ 2 fra Haltdalen til dagens Svølgjatunnel.
Skisse av alternativ 2 fra Haltdalen til dagens Svølgjatunnel.

På resten av strekningen er det flere vanskelige avveininger med høye bergskjæringer på den ene siden og Gaula på den andre siden. Midtre Gauldal kommune er orientert om våre vurderinger i møte 21. september. Vi avventer nå en tilbakemelding fra kommunen, før vi tar endelig valg av alternativer på strekningen.

Når framtidig veglinje er låst, vil vi sluttføre arbeidet med reguleringsplanen. Vår målsetting er at vi skal presentere et planforslag til kommunen i desember 2021. Går alt etter planen vil kommunestyret i Midtre Gauldal kunne sluttbehandle reguleringsplanen i løpet av våren 2022.

Reguleringsplan Svølgja

Styringsgruppa vedtok i juni å gå videre med to tunnelalternativer (alt. 2 og 10) ved Svølgja. Vi har sett nærmere på disse alternativene og vurderingene kan du lese mer om i dette notatet. Vi har orientert Haltdalen kommune både om forprosjektet og arbeidet med tunnelalternativene. Styringsgruppa behandlet saken i møte 22. september og vedtok å utarbeide reguleringsplan for alt. 2 – kort tunnel.

Vi starter nå arbeidet med reguleringsplanen med et oppstartsmøte med Holtålen kommune, hvor kommunen vil gi føringer for planarbeidet. Deretter vil oppstart formelt bli annonsert, og brev vil bli sendt ut til grunneiere og regionale myndigheter.

Annet planarbeid

Jernbanekryssingene på Nesvollen og Harborg er også blant de prioriterte tiltakene på fv. 30. Vi skal i denne omgangen gjøre en grov vurdering av mulige alternativer, og kostnadsberegne den mest aktuelle løsningen. På et senere tidspunkt vil det bli utarbeidet reguleringsplaner også for jernbanekryssingene på Nesvollen og Harborg.