Status planlegging - mars 2021

Det har kommet 45 innspill i forbindelse oppstart av planarbeidet. Vi har gått gjennom alle innspillene, og er i gang med samtaler med regionale myndigheter. Vi har også invitert grunneiere til møter siste uka før påske.

Flere av innspillene gjelder forslag utenfor planområdet. Styringsgruppa har vedtatt at planområdet ikke skal utvides i denne omgang. Samtidig ber styringsgruppa om at det utredes muligheter og grove kostnadsberegninger for tiltakene Sandsvingen, Rognes bru og gang- og sykkelveg Forsetmoen – Singsås. Det ønskes også grove kostnader for utbedring av Skanckebakkene på fv.6532 i Røros kommune. Styringsgruppa vil på et senere tidspunkt ta stilling til om disse tiltakene skal prioriteres i prosjektet.

Omlegging forbi Svølgja

Vi har vurdert 10 ulike alternativer for omlegging av vegen forbi det rasutsatte området ved Svølgja. Etter vurdering av kostnader og konsekvenser, har styringsgruppa foretatt en grovsiling av alternativene. 5 ulike linjer skal nå optimaliseres og vurderes nærmere. Det forventes at den faglige rapporten vil foreligge i juni 2021. Styringsgruppa vil på bakgrunn av rapporten vedta hvilke alternativer det skal utarbeides reguleringsplaner for.  

Framdrift i bompengeprosjektet

På bakgrunn av krav fra Vegdirektoratet om et større omfang av reguleringsplanlegging, er framdriftsplanen justert. Det legges nå opp til at bompengesøknaden skal behandles i kommunene og fylkeskommunen våren 2023. Dersom det blir vedtatt å sende søknaden videre til Stortinget, forventer vi at anleggsstart tidligst vil skje i midten av 2024. 

Tabell som viser framdriftsplan på fylkesveg 30
Sist oppdatert 25.03.2021