Starter planlegging ved Svølgja

I løpet av desember 2021 starter Trøndelag fylkeskommune å reguleringsplanlegge en ny tunnel på fylkesveg 30.

Tunellen blir rundt 2,4 kilometer og legges forbi det mest skredutsatte området ved Svølgja i Holtålen kommune.

Den nye vegen og tunnelen vil bedre sikkerheten og framkommeligheten for trafikantene langs fylkesveg 30 i området.

Trøndelag fylkeskommune ønsker nå at grunneiere, regionale myndigheter og andre kommer med innspill.


Viktig for bompengesøknad

Planleggingen foregår første halvår 2022. Planforslaget som kommer ut av dette blir deretter bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høsten 2022 sluttbehandler Holtålen kommune reguleringsplanen.

Reguleringsplan Svølgja er en viktig del av grunnlaget for å kunne fremme en bompengesøknad for utbedring av fylkesveg 30 Støren – Røros.

Seks delstrekninger

Trøndelag fylkeskommune er også snart ferdig med reguleringsplanlegging på strekningen Støren – Singsås. Dette planforslaget omfatter seks delstrekninger, og i februar 2022 vil dette sendes til Midtre Gauldal kommune for sluttbehandling.

Godkjente reguleringsplaner for Støren – Singsås og Svølgja vil være nødvendig for å kunne behandle en bompengesøknad i kommuner og fylke, forhåpentligvis rundt årsskiftet 2022/2023.

Du kan lese mer om varsel om oppstart av reguleringsplan Svølgja og resten av prosjektet på Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/prosjekter2/fv30-storen-roros/