Offentlig ettersyn – reguleringsplan fv. 30 Svølgja, Holtålen kommune

Kart som viser planområde Svølgja, Holtålen kommune
Planområde Svølgja, Holtålen kommune.

Trøndelag Fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for fv.30 Svølgja (planid 5026-0012), i Holtålen kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en trafikk- og rassikker veg og tunnel med god framkommelighet på strekningen Åsplassen/Svølgjatunnelen i sør, og Drøya i nord. Planområdet avgrenses mot Gaula i vest.

Trøndelag fylkeskommune legger saken ut til høring i henhold til plan- og bygningsloven §3-7 jfr §12-10.

Her er aktuelle dokumenter:

Forprosjekt konstruksjoner_Fv. 30 Svølgja.pdf Geoteknisk rapport_Fv30 Svølgja.pdf Hydrologi og hydraulikk_Fv.30 Svølgja.pdf Ingeniørgeologisk rapport_Fv.30 Svølgja.pdf Klimagassbudsjett_Fv.30 Svølgja.pdf Planbeskrivelse_Fv.30 Svølgja.pdf Planbestemmelser_Fv.30 Svølgja.pdf Plankart_Fv.30 Svolgja_VN1.pdf Plankart_Fv.30 Svolgja_VN2.pdf Plankart_Fv.30 Svolgja_VN3.pdf ROS-analyse_Fv.30 Svølgja.pdf Støyrapport_Fv.30 Svølgja_inkl.kart.pdf Tegningshefte veg_Fv.30 Svølgja.pdf VA tunnel_Fv.30 Svølgja_inkl.kart.pdf



Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7713 Steinkjer

Eller til postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med merknader er 14. september 2022.

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag Fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader, og sender planforslaget med kommentarer til kommunen for politisk behandling.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Trøndelag Fylkeskommune ved:

Siri Solem tlf. 74174188/41237267, sirsol@trondelagfylke.no

(Informasjon om bompengeprosjektet ligger for øvrig her:

Fv. 30 Støren – Røros - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)