Tilbudsstruktur ved våre skoler

Illustrasjonsbilde som viser anleggsgartner (Foto: Ronny Danielsen)

Arbeidet med tilbudsstruktur er en årlig prosess og Hovedutvalg for utdanning vedtar i november tilbudet som skal lyses ut for det påfølgende skoleåret. Med bakgrunn i de faktiske søkertall 1. mars, justeres skoletilbudet i mai måned. Overensstemmelse mellom arbeidslivets behov, elevenes søkning, elevgrunnlaget og skolenes samlede økonomiske rammer er noe av kunnskapsgrunnlaget som ligger som grunnlag i planlegginga av tilbudsstruktur og kapasitetsfastsettelse.

 

Høring om inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag

 

Høringsdokument - Høring om inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag

Kunnskapsgrunnlag

Presentasjon fra informasjonsmøte 09.12.20 - Skoler i Trondheim m/ omegn

Presentasjon fra informasjonsmøte 09.12.20 - Skoler utenfor Trondheim m/ omegn

Oppsummert - tilbudsjusteringer for skolene for skoleåret 2021/22. (pr. 09.12.20)

 

Årshjul ifm tilbudsprosessen

Kort informasjon

Prinsipper for tilbudsplanlegging i Trøndelag

Prinsipper

Ressurstildelingsmodell Trøndelag

Kort info

Nærskoletabell Trøndelag 

Kommuner med nærskoler (videregående opplæring)

Bedriftsnært yrkesfag - BYF-modell

Utredning vedr. alternative modeller for yrkesfagopplæring ble utført i 2020. Se rapport med presentasjon av modeller og kort presentasjon. Hovedutvalg for utdanning vedtok i november 2020 en pilotering av modell 3, BYF3.

Trøndermodellen (spissa toppidrett) 

Utredning del 1 av Trøndermodellen (spisset toppidrett) ble ferdigstilt i februar 2022. Hovedutvalg for utdanning behandlet sak om finansering og organisering av spisset toppidrett i april 2022. Spisset toppidrett tilbys ved seks videregående skoler i Trøndelag.

Vedtak i sak 75/21 - hovedutvalg for utdanning finner du her.

Høring: Tilbudsstruktur 2022/32, frist 08.10.21

Høring: Ny inntaksordning med forskrift, frist 22.10.21

Høring: Prinsipper for tilbudsplanlegging og arealbruk frist 27.10.21

Hovedutvalg for utdanning behandler hver vår (mai måned) sak om justering av tilbudet for skolåret 2020/21. Saksdukumenter og vedtak leses her:

Hovedutvalg for utdanning

Nedenfor følger søkerstatistikken for videregående opplæring for skoleåret 2021 – 2022 i Trøndelag.

Søkerstatistikk for skoleåret 2021-22. v.1

Informasjonsbrev utsendt 12.03.21

Pressemelding mars 2021

Rapport Flyfagutredning kompertansebehov - Sopta Steria

Medio mai behandler Hovedutvalg for utdanning sak om justering av tilbudet for skolåret 2020/21. Saksdukumenter og vedtak leses her.

Nedenfor følger søkerstatistikken for videregående opplæring for skoleåret 2020 – 2021 i Trøndelag. Høringsfristen er ute.

 

Kontakt

Sist oppdatert 11.03.2024