Sørsamisk opplæring

Her kan du lese om de ulike tilbudene som finnes innenfor oppæring i sørsamisk.

Åarjel-saemiej skuvle – Sørsamenes skole – i Snåsa er en samisk barneskole med internat, grunnlagt i 1968 – med et spesielt ansvar før sørsamisk. Skolen gir undervisning i både sørsamisk som førstespråk og sørsamisk som andrespråk. I tillegg tilbyr skolen fjernundervisning til andre kommuner. Skolen tilbyr også leirskoleaktige språk- og kulturopphold for samiske barn som har sin ordinære skolegang i norskspråklig skole. Skolen er innordnet i Snåsa kommune, men får tilskudd over statsbudsjettet til drift av skole, internat, fjernundervisning og språksamlinger. Skolen har hele landet som opptaksområde. Tilskuddet skal føre til at samisk identitet, språk og kultur blir opprettholdt og videreutviklet. 

  

Skolen gir tilbud i både sørsamisk som førstespråk og sørsamisk som andrespråk. I tillegg tilbyr Åarjel-saemiej skuvle fjernundervisning til andre kommuner i Norge. Elevene som mottar fjernundervisning kommer til språk- og kultursamlinger ved Åarjel-saemiej skuvle minst fire ganger i året.  

Skolen har et grunnskoletilbud etter den samiske læreplanen for barnetrinnets elever, og tilsvarende for samiske elever på Snåsa ungdomsskole.   

Elevene ved Åarjel-saemiej skuvle følger opplæringen i samisk som første- eller andrespråk, etter Kunnskapsløftet for samisk, gjeldende fra høsten 2020. Disse læreplaner er likeverdige og parallelle læreplaner for opplæring i samiske distrikt. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.   

Når elevene har avsluttet barneskolen, går de over til ungdomstrinnet ved Snåasen skuvle/Snåsa skole. Snåasen skuvle kjøper tjenester fra oss for å dekke opp undervisning i sørsamisk språk.  

  

Suaja Maanagïerte, den kommunale, sørsamiske barnehagen for samiske barn, er lokalisert i samme bygg som skolen – med aktiviteter i nær tilknytning til hverandre. 
 
 

Kontaktperson:  

Trøndelag fylkeskommune har stedlig undervisning i sørsamisk språk ved to videregående skoler, Grong videregående og Røros videregående. 

Grong og Røros videregående skoler er ressurskoler i samisk, og har ansvar for å tilby og tilrettelegge for undervisning i samiske språk og yrkesfag som duedtie og reindrift. Du kan velge sørsamisk språkopplæring på fire ulike nivåer, fra helt nybegynner (som andrespråk) til erfaren morsmål (som førstespråk). Detaljert informasjon om fag- og skolevalg finner dere på portalen Vilbli.no

Elever i fylket med annet samisk språk kan gjennom disse to skolene få tilrettelagt for fjernundervisning f. eks i nordsamisk eller lulesamisk. Elever med rett til samisk opplæring fra andre skoler og steder i landet, kan få fjernundervisning i sørsamisk fra ressursskolene.

I tillegg til at ungdom som velger ulike studieprogram får undervisning på sørsamisk, har vi også tilbud i programfagene reindrift og duodji (kunstfag for ben, lærarbeid og tekstil). Eleven kan ta fagbrev i disse programfagene. 

Ressursskolene i samarbeid med språksentrene Aajege (Røros) og Gïelem nastedh i Snåsa (Grong) tilbyr også språkkurs for voksne.  Kursene holdes hvert halvår og bygger på hverandre. Det er mulig å ta eksamen og få formell kompetanse gjennom språkkursene. Mange ønsker å delta for å holde språket ved like uten å ta eksamen. Det er også mulig.

Sørsamisk språkkompetanse er etterspurt og det finnes svært gode stipendordninger om du ønsker å studere språket, ta lærerutdanning og gjennomføre opplæring på videregående nivå. 

Les også : Sørsamisk kan være nøkkelen til jobb 

Norge har som stat ansvar å fremme de samiske språkene. Samiske elever har lovfestede rettigheter til opplæring i og på samisk. Elever som går på skoler som ikke har stedlig lærer, har rett til alternative opplæringsformer. Det kan være fjernundervisning, intensivundervisning eller leirskoleopphold. 

På videregående nivå er det resursskolene Røros vgs og Grong vgs som tilbyr fjernundervisning 

For grunnskoleløpet 1- 10  tilbyr disse institusjonene fjernundervisning i samisk: 

Norge har som stat ansvar å fremme de samiske språkene. Samiske elever har lovfestede rettigheter til opplæring i og på samisk. Elever som går på skoler som ikke har stedlig lærer, har rett til alternative opplæringsformer. Det kan være fjernundervisning, intensivundervisning eller leirskoleopphold. Som elev i videregående skole i Trøndelag med fjernundervisning i samisk språk, har du anledning til å delta på inntil to uker språksamling.

På videregående skole er det resursskolene Røros vgs og Grong vgs som tilrettelegger for fjernundervisning i nordsamisk og lulesamisk. Kontakt din  hjemmeskole som formidler kontakt til Røros eller Grong avhengig av hvor i fylket du går på skole. Det anbefales å ta kontakt så fort du vet hvilken skole du er kommet inn på slik at undervisningen kan komme raskt i gang etter skolestart.

Sørsamisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er ei solid faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig masterutdanning for dem som vil bli lærer for barn i de tidligste skoleåra i grunnskolen. Utdanninga er praksisnær, profesjonsretta og forskningsbasert.

En kan velge å fordype seg i ett av skolefaga, inkludert ei spesialisering i begynneropplæring, samt pedagogikk og spesialpedagogikk. I masteroppgaven får studenten jobbe selvstendig med et større forskningsprosjekt. Studiet kvalifiserer for å utøve omfattende og sammensatte oppgaver i ei lærerprofesjonsrolle som stadig er i endring og i et yrke med stor etterspørsel. Utdanningen skal dekke behovet for godt kvalifiserte lærere i det sørsamiske samfunnet.

Les mer her: https://www.nord.no/no/studier/sorsamisk-grunnskolelarerutdanning-master-1-7

Søknadsfrist: 15. april 2021 

Det gis tilbud om nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne i samarbeid med Samisk Høgskole på ulike nivå; «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1, 15 studiepoeng», «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2», 15 studiepoeng og «Sørsamisk semesteremne, 30 studiepoeng». Studiene gjennomføres etter behov, samt under forutsetning av finansiering og mange nok deltagere. 

Kontaktperson: Leder for Aajege språk- og kultursenter, Toini Bergstrøm  

 1. Stipender fra Sametinget til studier
 2. Stipend til sørsamisk lærerutdanning 
  • Studenter som tar sørsamisk lærerutdanning får et årlig stipend på kr 150 000,- 
  • Stipendet er et spleiselag mellom Statsforvalteren i Trøndelag, forvaltningskommunene og Trøndelag fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune forvalter og utbetaler midlene på bakgrunn spleiselaget.  
  • Stipendet  er regulert i en egen avtale mellom studenten og spleiselaget. Avtalen blir skrevet når studenten har startet opp på studiet. I avtalen forplikter studenten seg til tre pliktår i en av forvaltningskommunene. 
 3. Tilskudd for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • Det blir fra høsten 2021 mulig for barnehageeier å søke tilretteleggingstilskudd på kr 40 000 per halvår. 

 

 

Sametinget har fastsatt læreplanene for samisk språk og det samiske innholdet i læreplanene. Opplæring i samisk vil si opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Læreplaner i samisk, både som første og andrespråk, er gjennomgående læreplaner for det 13-årige skoleløpet. Samiske elever skal få opplæring i samsvar med læreplanverket Kunnskapsløftet samisk (LK20S). Vurderingen av elevenes samiske kompetanse skal foretas i forhold til kompetansemålene som er nedfelt i læreplan.

“Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet. I Norge er norsk og de samiske språkene sør-, lule- og nordsamisk likeverdige.” Overordnet del 1.2 i Læreplanverket Kunnskapsløftet.

Det er et stort behov for kompetanse i språk og kultur i hele opplæringsløpet, fra barnehage til master.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 16.08.2022